Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja zabytkowego budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja zabytkowego budynku

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Oleśnicki
Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olesnicki/demand/notice/public/122614/details
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie, polegająca na wykonaniu nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, w tym:
1. Demontaż pokrycia, obróbek z blachy cynkowej i łacenia dachu
2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby
3. Odgrzybianie i konserwacja przeciwgrzybiczna i pożarowa więźby
4. Pokrycie folią paroprzepuszczalną
5. Wykonanie łat i kontrłat
6. Wykonanie nowego pokrycia przy użyciu dachówki ceramicznej
7. Wykonanie obróbek z blachy cynkowej w naturalnym kolorze
8. Wymiana elementów odwodnienia dachu - rynny z blachy cynkowej w naturalnym kolorze
9. Demontaż komina po nieczynnej kotłowni oraz renowacja pozostałych kominów
10. Docieplenie stropu trzeciej kondygnacji, przy użyciu płyty warstwowych, w celu polepszenia warunków termoizolacyjnych budynku oraz wentylacji w przestrzeni strychu
Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III a SWZ.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz:
1) dokumentacji projektowej - projekt architektoniczno-budowlany, (Załącznik nr 8 do SWZ),
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 9 do SWZ),
3) Przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SWZ)- Przedmiar stanowi dokument pomocniczy i w związku z tym nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający przedstawia go tylko poglądowo.
5. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III a SWZ.
6. Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin udzielenia gwarancji to 36 miesięcy.
7. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica
Lokalizacja obiektu: na działce o nr ewid. 96/1 i AM-1 obręb Ostrowina, gmina Oleśnica.

CPV: 45261000-4, 45000000-7,45453000-7,45111300-1,45320000-6,45421000-4,44113330-7

Dokument nr: 2024/BZP 00221560, RP.272.1.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy Zamawiającego Marketplanet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Starosta Powiatu Oleśnickiego Ul. J. Słowackiego1056- 400 Oleśnica Dane
kontaktowe Z AD można się skontaktować:tel.: 71/314-01-14,
71/314-01-11, fax: 71/314-01-10 e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl Inspektor Ochrony Danych mgr inż. Sebastian
KOPACKI - iodo@powiat-olesnicki.plCele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą w
celu: a. wypełnienia obowiązku prawnego ciao na administratorze podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -
celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Okres,przez który będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
b. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, AD przechowuje protokół postępowania
wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c. AD przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona
sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp). Odbiorcy danych Osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dotyczy cd. RODO
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków, ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Dodatkowe informacje
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akonsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Administratora Danych. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). W związku z prowadzeniem postępowania z
użyciem Platformy Zakupowej Zamawiający informuje, że:Odbiorcą Pani Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy Ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Powiat Oleśnicki prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: HTTPS://POWIAT-OLESNICKI.EZAMAWIAJACY.PL

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl/pn/powiat-olesnicki/demand/notice/public/122614/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://powiat-olesnicki. ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RP.272.1.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja zabytkowego budynku PDPS w Ostrowinie, polegająca na wykonaniu nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów więźby dachowej, w tym:
1. Demontaż pokrycia, obróbek z blachy cynkowej i łacenia dachu
2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby
3. Odgrzybianie i konserwacja przeciwgrzybiczna i pożarowa więźby
4. Pokrycie folią paroprzepuszczalną
5. Wykonanie łat i kontrłat
6. Wykonanie nowego pokrycia przy użyciu dachówki ceramicznej
7. Wykonanie obróbek z blachy cynkowej w naturalnym kolorze
8. Wymiana elementów odwodnienia dachu - rynny z blachy cynkowej w naturalnym kolorze
9. Demontaż komina po nieczynnej kotłowni oraz renowacja pozostałych kominów
10. Docieplenie stropu trzeciej kondygnacji, przy użyciu płyty warstwowych, w celu polepszenia warunków termoizolacyjnych budynku oraz wentylacji w przestrzeni strychu
Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III a SWZ.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz:
1) dokumentacji projektowej - projekt architektoniczno-budowlany, (Załącznik nr 8 do SWZ),
2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (Załącznik nr 9 do SWZ),
3) Przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SWZ)- Przedmiar stanowi dokument pomocniczy i w związku z tym nie stanowi podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający przedstawia go tylko poglądowo.
5. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III a SWZ.
6. Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin udzielenia gwarancji to 36 miesięcy.
7. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica
Lokalizacja obiektu: na działce o nr ewid. 96/1 i AM-1 obręb Ostrowina, gmina Oleśnica.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
44113330-7 - Okładziny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na peny zakres prac
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat, od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie, co najmniej 1 robotę budowlaną (zadanie), polegającą na remoncie /budowie/przebudowie/rozbudowie/ dachu lub całego obiektu włącznie z dachem (obiektu kubaturowego) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. ( pięćset tysięcy złotych brutto) , która to robota została wykonana należycie
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), oraz która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie ( liczone od daty otrzymania uprawnień ) w kierowaniu budową/rozbudową/przebudową/remontem obiektu kubaturowego w branży konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Uwaga I Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.
Uwaga II Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 nkwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będącym taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 - 6 SWZ)
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, z zastrzeżeniem, że okres wyrażony w latach, o którym mowa w ww. ust. 3 pkt 1 liczony jest wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia - aktualnych na dzień ich złożenia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
5. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ),
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 (Załącznik nr 4 do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo - (jeżeli dotyczy) z uwzględnieniem zapisów poniższego ust 8 i 9.
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (Załącznik nr 5 do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia dokumenty tego podmiotu wskazane w ust. 3 pkt 3.
W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz.
VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
15. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający, tytułem przedpłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie 14 od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 2 % umownego wynagrodzenia brutto, która stanowi udział własny Zamawiającego zgodnie z warunkami Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Nr Promesy: RPOZ/2022/7924/PolskiLad).
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na peny zakres prac
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.