Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompletne wykonanie studiów multimedialnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompletne wykonanie studiów multimedialnych

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: "DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław
powiat: Wrocław
przetargi@dczp.wroclaw.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894174
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompletne wykonanie 3 studiów multimedialnych dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie projektu aranżacyjno- scenograficznego wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu przeznaczonych do realizacji i nagrywania edukacyjnych materiałów video w trzech studiach multimedialnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 45215140-0

Dokument nr: 2024/BZP 00221947, 15/TV/DCZP/2024/P

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl w zakładce ,,Regulamin" (znajdującej się na dole strony).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894174
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dczp_wroclaw

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 15/TV/DCZP/2024/P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie projektu aranżacyjno- scenograficznego wraz z dostawą i montażem sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem w budynku Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu przeznaczonych do realizacji i nagrywania edukacyjnych materiałów video w trzech studiach multimedialnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja aranżacji 3 studiów multimedialnych
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie świadczeń objętych niniejszą umową na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wartość netto złożonej oferty lub pisemne oświadczenie, że zawrze takie ubezpieczenie w przypadku wygrania przetargu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
o co najmniej jednego (1) zamówienia polegające na dostawie i instalacji technologii do realizacji video i audio z wykorzystaniem wirtualnego studio, , każde o wartości co najmniej 300 000 zł brutto,
o co najmniej jednego (1) zamówienie polegające na wykonaniu projektu studia multimedialnego, 500 000 zł brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz wykonanych usług
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej lub w kilku z następujących form:
1) pieniężnej - przelewem na rachunek Zamawiającego: 69 1130 1033 0018 8169 3820 0001;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Poręczenie musi zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. Gwarancja lub poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji lub poręczenia.
Wypłata z gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę, w tym również obowiązku Wykonawcy względem Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców.
4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja aranżacji 3 studiów multimedialnych
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.