Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetlenia

Data zamieszczenia: 2024-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Inowrocław
al. Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
powiat: inowrocławski
52 35 55 250, faks 52 35 55 233
zamowienia@inowroclaw.pl
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 52 35 55 250, faks 5
Termin składania ofert: 2024-03-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia przy ulicy Szklarskiej w Inowrocławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego typu LED przy Ul. Szklarskiej droga gminna nr 151392C wraz z dojazdem do dworca PKP droga wewnętrzna nr N91 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową, a chodnik nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych, częściowo między słupami SOU/6-SOU/7 nawierzchnia asfaltowa.
2. Zakres robót obejmuje:
1) budowę szafy sterowania oświetleniem zasilanej ze złączna kablowo-pomiarowego SK P4-1P zlokalizowanej na działce nr 12/4 przy zbiegu ulic Szklarska/Dworcowa;
2) budowę linii kablowej YAKY 4x25 mm2 ;
kable należy układać w wykopach z bednarką oraz w rurach ochronnych, przejścia poprzeczne pod ulicą należy wykonać bez naruszenia nawierzchni metodą bez wykopową;
3) posadowienie słupów stalowych wys. 10 m - 9 sztuk, w tym: 6 szt. oprawy typu LED o mocy 83W słupy ( SOU/1-SOU/4 i SOU/4.1-SOU/4.2), 3 szt. oprawy typu LED o mocy 99W słupy (SOU/5-SOU/7) oraz wykonanie połączeń;
4) likwidacja części istniejącej instalacji oświetlenia drogowego należącej do ENEA Oświetlenie: 16 szt. opraw oświetleniowych, 7 szt. słupów wraz z linią zasilającą;
5) odbudowę nawierzchni i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego;
6) wykonanie badań i pomiarów;
7) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Sterowanie pracą obwodów oświetlenia będzie odbywać się za pomocą zegara astronomicznego.
W celu redukcji mocy w porze nocnej należy zastosować oprawy z reduktorami mocy lub przekaźnik czasowy do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED (oprawa LED musi być wyposażona w sterowanie 1-10 V DC).
Redukcja mocy opraw oświetleniowych w porze nocnej powinna się odbywać według następującego harmonogramu:
o od zmierzchu do godz. 2200 - 100 % mocy,
o od godz. 2200 do 2400 - 70 % mocy,
o od godz. 2400 do 500 - 60 % mocy,
o od godz. 500 do świtu - 100% mocy.
4. Do wykonawcy należy:
1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny);
2) wdrożenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z uzgodnieniem ID-I.8022.1.624.2023.AK2 z dnia 23.01.2024 r. załączonym do SWZ;
3) zgłoszenie rozpoczęcia prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu, Wydziałowi Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia oraz zarządcy drogi - Zarządowi Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Ul. Budowlana 40.

CPV: 45316100-6

Dokument nr: 2024/BZP 00222025, ZZP.271.1.8.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określony w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-13 10:00
Miejsce składania ofert: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.8.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego typu LED przy ul. Szklarskiej droga gminna nr 151392C wraz z dojazdem do dworca PKP droga wewnętrzna nr N91 w Inowrocławiu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową, a chodnik nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych, częściowo między słupami SOU/6-SOU/7 nawierzchnia asfaltowa.
2. Zakres robót obejmuje:
1) budowę szafy sterowania oświetleniem zasilanej ze złączna kablowo-pomiarowego SK P4-1P zlokalizowanej na działce nr 12/4 przy zbiegu ulic Szklarska/Dworcowa;
2) budowę linii kablowej YAKY 4x25 mm2 ;
kable należy układać w wykopach z bednarką oraz w rurach ochronnych, przejścia poprzeczne pod ulicą należy wykonać bez naruszenia nawierzchni metodą bez wykopową;
3) posadowienie słupów stalowych wys. 10 m - 9 sztuk, w tym: 6 szt. oprawy typu LED o mocy 83W słupy ( SOU/1-SOU/4 i SOU/4.1-SOU/4.2), 3 szt. oprawy typu LED o mocy 99W słupy (SOU/5-SOU/7) oraz wykonanie połączeń;
4) likwidacja części istniejącej instalacji oświetlenia drogowego należącej do ENEA Oświetlenie: 16 szt. opraw oświetleniowych, 7 szt. słupów wraz z linią zasilającą;
5) odbudowę nawierzchni i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego;
6) wykonanie badań i pomiarów;
7) wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą;
8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Sterowanie pracą obwodów oświetlenia będzie odbywać się za pomocą zegara astronomicznego.
W celu redukcji mocy w porze nocnej należy zastosować oprawy z reduktorami mocy lub przekaźnik czasowy do sterowania mocą pojedynczej oprawy LED (oprawa LED musi być wyposażona w sterowanie 1-10 V DC).
Redukcja mocy opraw oświetleniowych w porze nocnej powinna się odbywać według następującego harmonogramu:
o od zmierzchu do godz. 2200 - 100 % mocy,
o od godz. 2200 do 2400 - 70 % mocy,
o od godz. 2400 do 500 - 60 % mocy,
o od godz. 500 do świtu - 100% mocy.
4. Do wykonawcy należy:
1) pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej; mapy należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej (format dwg lub dxf lub równoważny);
2) wdrożenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z uzgodnieniem ID-I.8022.1.624.2023.AK2 z dnia 23.01.2024 r. załączonym do SWZ;
3) zgłoszenie rozpoczęcia prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego, Zamawiającemu, Wydziałowi Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocławia oraz zarządcy drogi - Zarządowi Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym;
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego;
b) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która będzie pełniła funkcje kierownika robót elektrycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
3. Przedmiotowe środki dowodowe - opisy lub specyfikacje techniczne lub karty katalogowe oferowanych opraw LED, z podaniem nazwy handlowej oprawy i jego producenta, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
3. Przedmiotowe środki dowodowe - opisy lub specyfikacje techniczne lub karty katalogowe oferowanych opraw LED, z podaniem nazwy handlowej oprawy i jego producenta, potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie:
1) konieczność zmiany dokumentacji projektowej, z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek wykonawcy, uzasadnionej błędami projektowymi lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, w tym koniecznego wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych lub materiałów zamiennych lub rezygnacji z określonych robót, z możliwością zmiany wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie); podstawą wyceny robót dodatkowych, zamiennych, wycofanych będzie kosztorys ofertowy wykonawcy przedstawiony Zamawiającemu przed i podane w nim wskaźniki kalkulacyjne lub KNR (KNNR - y) i ceny materiałów z rynku lokalnego;
2) ustawowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT;
3) zmiana sposobu świadczenia robót w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w SWZ;
4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ, z tym że zmiana kierownika budowy lub kierowników robót będzie możliwa, jeżeli zastępująca osoba wykaże posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych;
5) zmiana warunków finansowania uzasadniona zmianami w budżecie Zamawiającego, w szczególności liczby i wartości faktur;
6) zmiana terminu realizacji umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) opóźnieniem w dostawie opraw przez ich dostawcę, jeżeli okres oczekiwania przekroczy 30 dni;
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności wystąpienia nawalnych opadów deszczu - jeżeli prowadzenie robót będzie uniemożliwione Zamawiający wstrzyma na ten okres roboty, co potwierdzi wpisem do dziennika budowy;
c) zmianą obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji umowy;
d) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych;
e) konieczna będzie zmiana wymagań Zamawiającego określonych w SWZ;
f) wystąpieniem warunków siły wyższej (w tym epidemii), które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie - termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.