Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2024-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach
T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
powiat: Katowice
+ 48 32 779 93 01
zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/890583
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: + 48 32 779 93 01
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż/instalacja mebli (biurowych, metalowych, warsztatowych, tapicerowanych, kuchennych itp.) oraz wyposażenia uzupełniającego (sprzęt AGD, zlewozmywaki, baterie zlewozmywakowe itp.) - w pomieszczeniach dwóch przebudowywanych obecnie historycznych budynków, łaźni Gwarek i przyległego do niej warsztatu wiertaczy, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z wszelkimi zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, nieuszkodzony, kompletny, pochodzący z bieżącej produkcji i niepochodzący z ekspozycji handlowych, demonstracyjnych lub wystawowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonać przedmiot zamówienia jednoetapowo (wariant 1 realizacji przedmiotu zamówienia), tj. dostarczyć przedmiot zamówienia, dokonać montażu oraz wniesienia i ustawienia we właściwych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynku łaźni Gwarek oraz warsztatu wiertaczy, zlokalizowanych w obrębie siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach (zwanych dalej obiektem), w terminie do 31 października 2024 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia na termin późniejszy niż 31 października 2024 r. w przypadku kiedy prace w ww. obiektach nie zostaną ukończone. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości dostawy i montażu przedmiotu umowy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający planuje przekazanie ww. informacji w dniu 14 października 2024 r. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie miał co najmniej 56 dni na realizację umowy w przypadku zawarcia umowy po dniu 5 września 2024 r.
Wykonawca będzie mógł zrealizować przedmiot umowy we wskazanym terminie, pod warunkiem pobrania zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy. Pobranie zaliczki będzie uzależnione od spełnienia warunków określonych w dalszych postanowieniach umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
ALBO
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od pobrania zaliczki, będzie obowiązywał termin realizacji umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami:
2) wykonać przedmiot zamówienia w dwóch etapach (wariant 2 realizacji przedmiotu zamówienia), tj.:
a) w ramach etapu I: dostarczyć przedmiot zamówienia oraz dokonać jego rozładunku i magazynowania w pomieszczeniach na terenie siedziby Zamawiającego do 35 dni od dnia zawarcia umowy/ do dnia 15 kwietnia 2024 r. (data dzienna zostanie wpisana do umowy w przypadku zawarcia umowy po dniu 11 marca 2024 roku; w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11 marca 2024 roku, w umowie zostanie wpisany okres 35 dni od dnia zawarcia umowy). Dopuszcza się magazynowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę we własnym zakresie,
b) w ramach etapu II: dokonać montażu oraz wniesienia i ustawienia we właściwych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynku łaźni Gwarek oraz warsztatu wiertaczy, zlokalizowanych w obrębie siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach (zwanych dalej obiektem), w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o przystąpieniu do realizacji etapu II. Zamawiający planuje iż przekaże ww. informację w dniu 14 października 2024 r.
3. Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Muzeum Śląskie w Katowicach Ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 39100000-3, 39130000-2,39121000-6,39110000-6, 39516100-3,39136000-4,39150000-8,39700000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00222094, ZP.2610.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/890583
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. Środkiem komunikacji w niniejszym postępowaniu jest platforma zakupowa, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., zwana dalej ,,Platformą", adres: platformazakupowa.pl. Korzystanie przez Wykonawcę z Platformy jest bezpłatne.
3. Niniejsze postępowanie jest dostępne na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890583.
4. Zamawiający i Wykonawca mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, w sytuacjach awaryjnych, np. nie działa Platforma. W treści korespondencji należy przywołać co najmniej znak sprawy ZP.2610.3.2024.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Nie dopuszcza się składania oferty ani dokumentów stanowiących załączniki do oferty za pośrednictwem poczty e-mail pod rygorem odrzucenia oferty takiego Wykonawcy.
2. Przed datą otwarcia ofert dopuszczalne jest przekazywanie drogą elektroniczną wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Wiadomość Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" znajdującego się na stronie niniejszego postępowania. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert itp., Zamawiający będzie
zamieszczał na stronie niniejszego postępowania w sekcji ,,Komunikaty".
3. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies";
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
5) Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
5. Zamawiający informuje, że:
1) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
2) za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pism, wyjaśnień oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania oraz wycofania ofert, a także innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 14 SWZ;
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji o której mowa w rozdz. IX ust. 13 SWZ.
9. Więcej informacji SWZ rozdz. IX.
10. Oferta, oświadczenie (rozdz. IV ust. 1 , 5 SWZ) muszą być sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
c) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym),
dalej łącznie ,,Pani/Pana";
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl;
3) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa;
6) podmiotem przetwarzającym dane jest platformazakupowa.pl, której operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o., Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, NIP: 7792363577, KRS: 0000335959;
7) dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Raportu końcowego dla Programu ,,Kultura" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, nie krócej niż do końca 2029 roku, a w przypadku zawarcia umowy do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż 5 lat licząc od początku roku następnego po zawarciu umowy, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
b) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. wymagane obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej (osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
3. Wykonawcy niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zapoznania z ww. klauzulą informacyjną wszystkich osób, których dane osobowe przekazywane są przez Wykonawców Zamawiającemu wraz z ofertą lub wraz z jakimkolwiek innym dokumentem lub oświadczeniem.
* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/890583
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-06 11:00
Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890583

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

Wymagania:
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6000,00 złotych.
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 uPzp.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700 w Banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z dopiskiem ,,Wadium-znak sprawy ZP.2610.3.2024" lub wpisując inne dane, które umożliwią w jednoznaczny sposób identyfikację niniejszego postępowania. Zamawiający zaleca dołączyć do oferty potwierdzenie dokonania przelewu.
5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Przez wniesienie wadium wnoszonego w pieniądzu rozumie się wpływ środków na konto Zamawiającego przed upływem tego terminu (nie decyduje moment zlecenia przelewu). Przez wniesienie wadium wnoszonego w formie niepieniężnej, rozumie się przekazanie niepieniężnej formy wadium w oryginale Zamawiającemu przed terminem składania ofert - poprzez dołączenie dokumentu do oferty.
6) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Poręczenia lub gwarancje winny zapewniać Zamawiającemu taki sam poziom zabezpieczenia jego interesów oraz być tak samo ściągalne jak wadium wnoszone w pieniądzu oraz zawierać w szczególności i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 uPzp. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dlatego przypadki odnoszące się do niezłożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych z art. 98 ust. 6 pkt 1) uPzp oraz niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z art. 98 ust. 6. pkt 2) lit. b) uPzp nie mają zastosowania;
b) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania lub znak sprawy;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Muzeum Śląskie w Katowicach;
g) nazwa wnoszącego wadium - Wykonawcy;
h) wadium w formie niepieniężnej wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi zawierać w swojej treści wskazanie wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub musi zostać wniesione przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie upoważnienie udzielone przez pozostałych Wykonawców do wniesienia wadium, przy czym w ostatnim przypadku w treści gwarancji lub poręczenia, musi zostać wskazane, że Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w treści gwarancji lub poręczenia, będzie wskazany pojedynczy Wykonawca, a z treści wadium nie będzie wynikało, że zabezpiecza ono ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców - Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 14) uPzp.
7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp zostanie odrzucona.
8) Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 uPzp.
9) Zasady zwrotu i okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2610.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż/instalacja mebli (biurowych, metalowych, warsztatowych, tapicerowanych, kuchennych itp.) oraz wyposażenia uzupełniającego (sprzęt AGD, zlewozmywaki, baterie zlewozmywakowe itp.) - w pomieszczeniach dwóch przebudowywanych obecnie historycznych budynków, łaźni Gwarek i przyległego do niej warsztatu wiertaczy, zlokalizowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z wszelkimi zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, nieuszkodzony, kompletny, pochodzący z bieżącej produkcji i niepochodzący z ekspozycji handlowych, demonstracyjnych lub wystawowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonać przedmiot zamówienia jednoetapowo (wariant 1 realizacji przedmiotu zamówienia), tj. dostarczyć przedmiot zamówienia, dokonać montażu oraz wniesienia i ustawienia we właściwych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynku łaźni Gwarek oraz warsztatu wiertaczy, zlokalizowanych w obrębie siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach (zwanych dalej obiektem), w terminie do 31 października 2024 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia na termin późniejszy niż 31 października 2024 r. w przypadku kiedy prace w ww. obiektach nie zostaną ukończone. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości dostawy i montażu przedmiotu umowy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający planuje przekazanie ww. informacji w dniu 14 października 2024 r. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie miał co najmniej 56 dni na realizację umowy w przypadku zawarcia umowy po dniu 5 września 2024 r.
Wykonawca będzie mógł zrealizować przedmiot umowy we wskazanym terminie, pod warunkiem pobrania zaliczki zgodnie z postanowieniami umowy. Pobranie zaliczki będzie uzależnione od spełnienia warunków określonych w dalszych postanowieniach umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
ALBO
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od pobrania zaliczki, będzie obowiązywał termin realizacji umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami:
2) wykonać przedmiot zamówienia w dwóch etapach (wariant 2 realizacji przedmiotu zamówienia), tj.:
a) w ramach etapu I: dostarczyć przedmiot zamówienia oraz dokonać jego rozładunku i magazynowania w pomieszczeniach na terenie siedziby Zamawiającego do 35 dni od dnia zawarcia umowy/ do dnia 15 kwietnia 2024 r. (data dzienna zostanie wpisana do umowy w przypadku zawarcia umowy po dniu 11 marca 2024 roku; w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11 marca 2024 roku, w umowie zostanie wpisany okres 35 dni od dnia zawarcia umowy). Dopuszcza się magazynowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę we własnym zakresie,
b) w ramach etapu II: dokonać montażu oraz wniesienia i ustawienia we właściwych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego w budynku łaźni Gwarek oraz warsztatu wiertaczy, zlokalizowanych w obrębie siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 w Katowicach (zwanych dalej obiektem), w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o przystąpieniu do realizacji etapu II. Zamawiający planuje iż przekaże ww. informację w dniu 14 października 2024 r.
3. Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Muzeum Śląskie w Katowicach ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39130000-2 - Meble biurowe
39121000-6 - Biurka i stoły
39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39516100-3 - Meble tapicerowane
39136000-4 - Wieszaki na odzież
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Przedmiot zamówienia w ramach opcji będzie polegał na dostawie i montażu przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż wskazanym w OPZ (rozdział IV, dział D) oraz w terminie tożsamym z terminem realizacji zamówienia podstawowego, ustalonego zgodnie z postanowieniami w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku realizacji opcji zamówienia (w całości lub wybranych pozycji opcji zamówienia), ceny jednostkowe opcji zamówienia będą takie same jak dla zamówienia podstawowego. Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy za realizację opcji zamówienia zostanie obliczona poprzez przemnożenie ceny jednostkowej za zamawianą pozycję z rozdziału IV działu D opisu przedmiotu zamówienia razy liczbę sztuk zamawianych mebli, jednakże nie większą niż liczba sztuk wskazana w rozdziale IV działu D opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania opcji zamówienia wyłącznie po przekazaniu przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie, złożonego w terminie najpóźniej do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku ustalonego terminu realizacji dla opcjonalnego zamówienia, równego co najmniej 30 dni, Wykonawca będzie uprawniony do zrezygnowania z realizacji opcji zamówienia.
W przypadku braku realizacji opcji zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwała żadna rekompensata.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną za zamówienie podstawowe (bez opcji zamówienia). Jedynym kryterium oceny ofert jest cena o wadze kryterium 100%. W celu ustalenia liczby punktów przyznanych ofertom (oceny ofert) oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, oferty uszeregowane będą w kolejności od oferty z najniższą ceną do oferty z najwyższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Uwaga: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.). Przepisy art. 7 niniejszej ustawy stosuje się.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.) - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania, na dzień składania ofert.
4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej (w rozdziale VI ust. 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wraz ze złożeniem oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy (w tym Wykonawcy wspólnie składającego ofertę) działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zawierający cenę oferty oraz warunki realizacji zamówienia.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie wymagane postanowieniami w rozdziale VI ust. 1 SWZ, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.);
2) pełnomocnictwo lub inny(-e) dokument(-y) potwierdzający(-e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru - zgodnie z postanowieniami rozdziału VI ust. 3 SWZ;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa rozdziale VI ust. 4 SWZ (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp),
b) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 5 (składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.]);
4) oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VII ust. 11 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6000,00 złotych.
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 uPzp.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700 w Banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z dopiskiem ,,Wadium-znak sprawy ZP.2610.3.2024" lub wpisując inne dane, które umożliwią w jednoznaczny sposób identyfikację niniejszego postępowania. Zamawiający zaleca dołączyć do oferty potwierdzenie dokonania przelewu.
5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Przez wniesienie wadium wnoszonego w pieniądzu rozumie się wpływ środków na konto Zamawiającego przed upływem tego terminu (nie decyduje moment zlecenia przelewu). Przez wniesienie wadium wnoszonego w formie niepieniężnej, rozumie się przekazanie niepieniężnej formy wadium w oryginale Zamawiającemu przed terminem składania ofert - poprzez dołączenie dokumentu do oferty.
6) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Poręczenia lub gwarancje winny zapewniać Zamawiającemu taki sam poziom zabezpieczenia jego interesów oraz być tak samo ściągalne jak wadium wnoszone w pieniądzu oraz zawierać w szczególności i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 uPzp. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dlatego przypadki odnoszące się do niezłożenia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych z art. 98 ust. 6 pkt 1) uPzp oraz niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z art. 98 ust. 6. pkt 2) lit. b) uPzp nie mają zastosowania;
b) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania lub znak sprawy;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Muzeum Śląskie w Katowicach;
g) nazwa wnoszącego wadium - Wykonawcy;
h) wadium w formie niepieniężnej wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi zawierać w swojej treści wskazanie wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę lub musi zostać wniesione przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie upoważnienie udzielone przez pozostałych Wykonawców do wniesienia wadium, przy czym w ostatnim przypadku w treści gwarancji lub poręczenia, musi zostać wskazane, że Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w treści gwarancji lub poręczenia, będzie wskazany pojedynczy Wykonawca, a z treści wadium nie będzie wynikało, że zabezpiecza ono ofertę złożoną wspólnie przez Wykonawców - Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 14) uPzp.
7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp zostanie odrzucona.
8) Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 uPzp.
9) Zasady zwrotu i okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Do ustanowienia powyższego pełnomocnika stosuje się w szczególności przepisy art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.). Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.
2. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający, działając zgodnie z przepisem art. 58 ust. 4 ustawy Pzp określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie realizujących zamówienie):
1) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
2) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie korespondencja i któremu składane będą wszelkie oświadczenia wiedzy i woli Zamawiającego, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;
3) Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie wyznaczają spośród siebie pełnomocnika (lidera), z którym prowadzone będą rozliczenia i który będzie składał faktury Zamawiającemu. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, w szczególności nie dopuszcza się składania większej liczby faktur niż jedna w jednym okresie rozliczeniowym (przez pełnomocnika - lidera). Wykonawcy uregulują między sobą wewnętrzne zasady rozliczeń, a zapłata faktury wystawionej przez pełnomocnika (lidera) zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonywania jakichkolwiek dalszych wypłat na rzecz pozostałych wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, a Wykonawcy ci zwalniają Zamawiającego z jakichkolwiek zobowiązań względem nich.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki po zawarciu umowy, na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że łączna wysokość udzielonych zaliczek nie przekroczy 90% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.
2. Udzielenie zaliczki nastąpi po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w jednej lub w kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 pkt 1)-4) ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy, w wysokości 100% wartości udzielanej zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia do dnia wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy, zwiększony o minimum 30 dni.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 22 kwietnia 2024 r.
4. Zamawiający nie udzieli zaliczki, jeśli Wykonawca nie wniesie jej zabezpieczenia zgodnego z wymaganiami umowy.
5. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia zaliczki. Ostateczny termin dostarczenia do Zamawiającego faktury zaliczkowej: do 25 kwietnia 2024 r.
6. Zabezpieczenie zaliczki musi być złożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców zabezpieczenia zaliczki) i przesłane na adres poczty elektronicznej do osób wskazanych w § 12 ust. 1 umowy lub w formie pisemnej, opatrzone podpisami osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców zabezpieczenia zaliczki) i dostarczyć na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
Pozostałe informacje dot. zaliczki zawarto w Istotnych postanowieniach umowy § 3 i § 4 (Załącznik nr 2 do SWZ).
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone § 11 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą Pzp. Najkorzystniejsza oferta to oferta z najniższą ceną za zamówienie podstawowe (bez opcji zamówienia). Jedynym kryterium oceny ofert jest cena o wadze kryterium 100%. W celu ustalenia liczby punktów przyznanych ofertom (oceny ofert) oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, oferty uszeregowane będą w kolejności od oferty z najniższą ceną do oferty z najwyższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.