Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2024-02-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 IM. KMDRA POR. F. DĄBROWSKIEGO
ĆWIKŁOWA
30-377 Kraków
powiat: Kraków
sp62krk@gmail.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie przy Ul. Ćwikłowej 1
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie przy Ul. Ćwikłowej 1 o nowy budynek wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, a także rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz budową odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej.
Zakres zamówienia podstawowego nie obejmuje:
1) zakupu i dostawy wyposażenia określonego w załączniku pn.: ,,Zestawienie elementów wyposażenia" opisanego jako: ,,poza zakresem zamówienia";
2) przebudowy sieci gazowej;
3) zakresu objętego prawem opcji.
Szczegółowy zakres zamówienia podstawowego został określony w SWZ.

CPV: 45000000-7, 71000000-8, 39150000-8,80511000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00225531, SP62/ZP/1/24

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-21 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7eca82f0-d62c-11ee-a3b5-e25d731b0da9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl;
b) poczty elektronicznej - adres e-mail: zampubl4@mcoo.krakow.pl ;
2. Dotyczy pkt "informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami - adres strony internetowej": Podano adres strony internetowej służącej m.in. do elektronicznego składania ofert;
3. Szczegółowe informacje zawiera rozdz. IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje wynikający z RODO obowiązek informacyjny w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-21 09:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP62/ZP/1/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia podstawowego jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie przy ul. Ćwikłowej 1 o nowy budynek wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, a także rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz budową odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej.
Zakres zamówienia podstawowego nie obejmuje:
1) zakupu i dostawy wyposażenia określonego w załączniku pn.: ,,Zestawienie elementów wyposażenia" opisanego jako: ,,poza zakresem zamówienia";
2) przebudowy sieci gazowej;
3) zakresu objętego prawem opcji.
Szczegółowy zakres zamówienia podstawowego został określony w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
80511000-9 - Usługi szkolenia personelu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania robót budowlanych i prac wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
Szczegółowy zakres zamówienia opcjonalnego został określony w załączniku nr 2 do wzoru umowy, który to wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie Zamawiającego środków finansowych na realizację robót objętych prawem opcji. Zamawiający określił maksymalną wartość opcji poprzez określenie zakresu prac objętych prawem opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa: określenie warunków:
Warunek 1:
Wykonawca winien w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonać należycie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda spełnia poniższe wymogi:
- robota budowlana polegała na wykonaniu budowy/przebudowy/remontu budynku/kompleksu budynków;
- robota budowlana obejmowała roboty żelbetowe, murowe, montaż ślusarki/stolarki okiennej/drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej, wykonanie termoizolacji, wykonanie posadzek, tynków i wypraw podłogowych, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych;
- kubatura wybudowanego budynku/kompleksu budynków lub kubatura części budynku/kompleksu budynków objętej budową/przebudową/remontem: co najmniej 8 000 m3.
Uwaga: Podany okres 5 lat, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Warunek 2:
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami:
- Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych (pełniący funkcję kierownika budowy) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą PB";
- Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w rozumieniu ustawy PB w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w rozumieniu ustawy PB w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- Osoba sprawująca nadzór dendrologiczny, która posiada następujące kwalifikacje:
- udokumentowany min. roczny staż pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia potwierdzony świadectwem lub certyfikatem lub,
- wyższe wykształcenie na kierunku architektura krajobrazu, leśnictwo lub innym o tematyce botanicznej lub innym równoważnym do ww., każdorazowo z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia lub,
- wykształcenie średnie techniczne jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub inne równoważne, każdorazowo z udokumentowanym 5 letnim stażem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.
Uwaga:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy PB, rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy realizacji budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m3, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Przez realizację budynków rozumie się budowę budynków jak również inne roboty budowlane wykonywane w ramach obiektów tego typu.
Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Objaśnienie:
(1) Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
(2) Podany okres 5 lat, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
(3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty razem z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.1 do SWZ:
1) Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wypełniony załącznik nr 1.1 do SWZ);
2) Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
Uwaga:
(1) Zapis pkt 4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
(2) Zapis pkt 3-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Dotyczy wymagań nie wykazanych w pozostałej części ogłoszenia:
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określono w załączniku nr 3 do SWZ (wzór umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.