Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie koncepcji wariantowych rozwiązań zbiornika retencyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie koncepcji wariantowych rozwiązań zbiornika retencyjnego

Data zamieszczenia: 2024-02-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: AQUANET S.A
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
tel. 885-953-441
monika.wajnert@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 885-953-441
Termin składania ofert: 2024-03-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wariantowych rozwiązań zbiornika retencyjnego w zlewni Bogdanki, w rejonie Ul. Urbanowskiej w Poznaniu, zgodnie z zakresem Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert: Otwarcie
oferty nastąpi w dniu 27.03.2024 r. o godz. 13:10

Składanie ofert:
8. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1 Oferty należy złożyć pisemnie (definicja zgodnie z par. 2 pkt 17 Regulaminu) pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail monika.wajnert@aquanet.pl do dnia 27.03.2024 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:

15 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Wymagania:
2.Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia

2.1 Regulamin udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - dalej ,,Regulamin".

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/

2.2 Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)

3. Negocjacje

3.1 Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu

3.2 Przedmiotem negocjacji będzie cena, zakres i termin realizacji.

3.3 Negocjacje odbędą się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na platformie Teams. O terminie negocjacji Zamawiający poinformuje odrębnym pismem, po uzgodnieniu z Wykonawcą dogodnego terminu.

3.4 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z trzema Wykonawcami, których oferty znajdą się odpowiednio na 1, 2 i 3 miejscu w rankingu oceny ofert.

3.5 Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.

3.6 W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy
wybranego środka komunikacji.
6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:

6.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej.
7. Termin związania ofertą:

7.1 Wykonawca związany jest ofertą do 28.04.2024. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.2 Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.

8.2 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danego zamówienia.

8.3 Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.

8.4 Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty).

Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.

8.5 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

8.6 Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

8.7 Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz oferty - na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z zapisami pkt 9.1, na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia

c) Udokumentowanie doświadczenia Wykonawcy zgodnie z zapisami pkt 9.2 na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

d) Aktualny KRS lub CEIDG dla osób fizycznych.

e) Pełnomocnictwo do zawarcia umowy w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

f) Podpisane Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia - załącznik nr 6

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:

Oferta firmy......................dla zadania nr 0-05-22-186-1 ,,Opracowanie wariantowych rozwiązań zbiornika retencyjnego w zlewni Bogdanki, w rejonie ul. Urbanowskiej w Poznaniu"

Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 25 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail monika.wajnert@aquanet.pl od dnia 27.03.2024r. od godz. 12.01 do dnia 27.03.2024 r. do godz. 12:59.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:

Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ....... - (Opracowanie wariantowych rozwiązań zbiornika retencyjnego w zlewni Bogdanki, w rejonie ul. Urbanowskiej w Poznaniu) - ...............
8.9 Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia.

Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego powyżej będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania - podmiotowe środki dowodowe

Wymagania kwalifikujące Wykonawców do udziału w postępowaniu:

9.1 Wymaga się, by Przedmiot zamówienia został wykonany przez osoby wykazane w załączniku nr 4. Do Oferty należy załączyć udokumentowane kwalifikacje Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 4 do przetargu ofertowego.

9.2 Wymaga się, by Wykonawca posiadał doświadczenie w zakresie projektowania lub opracowania koncepcyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5. Do oferty należy załączyć Udokumentowanie doświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do przetargu ofertowego

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania

10.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061 i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

10.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.3 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.

10.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Ad. 10.1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia - załącznik nr 6

Ad. 10.1 i ad 10.2 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamieszczonego w Formularzu oferty (pkt 8, 9)

11. Podstawy odrzucenia oferty:

11.1 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia.

11.2 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

11.3 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11.4 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

11.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.6 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

12.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena - 100 %,
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów

12.2 Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

kryterium ,,Cena" (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt

gdzie:
Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej "i"

12.3 W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13.Sposób obliczenia ceny

13.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

13.2 Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania

14.1 Przekazanie informacji o wyniku postępowania:

14.1.1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

14.1.2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:

Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty
Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert
Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia

14.1.3 Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała podstawę unieważnienia postępowania.

14.2 Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

14.3 Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.

14.4 W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert.

14.5 W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.

14.6 Zgodnie z pkt 10.2 powyżej Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy, dostarczenia przez Wykonawcę, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Nie dostarczenie ww. dokumentów uznane zostanie za odmowę podpisania umowy przez Wykonawcę.
15. Obowiązek informacyjny RODO

Informacja RODO zgodnie z załącznikiem nr 7.

16. Wymagania dotyczące wadium jeżeli dotyczy, przepisy § 63 i § 64 Regulaminu stosuje się odpowiednio;

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio;

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Podstawy do unieważnienia postępowania.

18.1 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu .

18.2 Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.

18.3 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

18.4 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

18.5 Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

18.6 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku złożenia dodatkowych ofert z taką sama ceną.

19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia

20. Dodatkowe informacje:

20.1 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

20.2 Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia nie później niż do 11 marca 2024r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż do 21 marca 2024r.

20.2.1 Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

20.2.2 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

20.3 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.

20.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20.5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.

20.6 Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

20.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.

20.8 Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.

20.9 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.

21. Informacja o środkach ochrony prawnej

W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Kontakt:
6.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Monika Wajnert

Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

e- mail: monika.wajnert@aquanet.pl

nr tel. 885-953-441

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.