Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie
Modzerowo 33
87-865 Izbica Kujawska
powiat: włocławski
telefonu: 603 605 766
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Izbica Kujawska
Wadium: 17.500,00 zł
Nr telefonu: telefonu: 603 605 76
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Modzerowie zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane w ramach zadnia pn. ,,Renowacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Modzerowie"

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: ,,Renowacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Modzerowie"
3. Opis inwestycji:
Dzwonnica drewniana najprawdopodobniej pochodzi z końca XVIII w. Numer w rejestrze zabytków 700/A, data wpisu 29.07.1969r. Konstrukcja słupowa, oszalowana na planie prostokąta z dachem namiotowym. Celem zadania jest powstrzymanie przed dalszym niszczeniem zabytku. Poprzez wykonanie inwestycji zabezpieczymy, utrwalimy i zachowamy cenną substancję zabytku. Prace przy zabytku będą polegały na wykonaniu renowacji dzwonnicy znajdującej się przy kościele - naprawie przeciekającego dachu, konstrukcji, wymianie pokrycia dachowego, renowacji jej drewnianych ścian oraz wykonaniu dokumentacji niezbędnej do wykonania prac i uzyskaniu stosownych pozwoleń.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Renowacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św.
Stanisława B.M. w Modzerowie"
4. W skład postepowania wchodzi:
a) Zaprojektowanie - tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Renowacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Modzerowie" w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. A także jeśli dla danego obiektu będą wymagane programami prac konserwatorskich, ekspertyzami, badaniami historyczno-architektonicznymi. Wraz z przygotowaniem wniosku o prowadzenie prac przy zabytku nieruchomym, przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
b) Budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i Organy właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Organy Starostwa Powiatowego dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych, robót konserwatorskich związanych z ,,Renowacją dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława B. M. w Modzerowie" w zakresie umożliwiającym odbiór bez uwag wykonanych robót przez Inwestora, Organy właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Organy Nadzoru Budowlanego oraz użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.
c) Zapewnienie nadzoru budowlanego, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz spełniająca wymagania art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022.840): Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
d) Zapewnienie nadzoru autorskiego - tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
5. Lokalizacja obiektu: Modzerowo 31, 87-865 Izbica Kujawska
6. Szczegółowy zakres zamówienia publicznego został określony w:
Wytycznych Projektowych do opracowania projektu architektoniczno - budowlanego - zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia
7. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego lub patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych, pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

CPV: 45453000-7, 45453100-8, 45261210-9, 5261900-3:, 45422000-1:, 71221000-3

Dokument nr: 1/RPOZ/2024

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2. 1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 9.00,

w formie:
- papierowej na adres Zamawiającego Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie
z siedzibą: Modzerowo 33, 87-865 Izbica Kujawska;
2) Ofertę należy złożyć w formie papierowej, umieszczając ją w jednej zamkniętej kopercie:
a) osobiście w siedzibie Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Modzerowie z siedzibą: Modzerowo 33, 87-865 Izbica Kujawska;
b) listownie na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Modzerowie z siedzibą: Modzerowo 33, 87-865 Izbica Kujawska;
Na kopercie należy umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego,
nazwę i adres oferenta - Wykonawcy,
nazwę inwestycji: ,,Renowacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Modzerowie"

Miejsce i termin realizacji:
8. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 30.06.2025r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności i przejrzystości postępowania, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. - Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).
2. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej Rozporządzenie RODO).
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

III. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzące do wyboru oferenta - Wykonawcy inwestycji zostaje upublicznione za pośrednictwem strony internetowej Gminy Izbica Kujawska https://izbicakuj.pl

9. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zastosowane materiały. Oferent może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi. Okres ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Oferta oferenta, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona.

10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

12. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

13. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022.840 ze zm.).
1.2. Przed złożeniem oferty dokonanie oględzin obiektu kościoła w obecności przedstawiciela Zamawiającego, ks. Marek Kasiorkiewicz - Proboszcza Parafii, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem tel.: 603 605 766.
1.3. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.
Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadania/prace polegające na remoncie/przebudowie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków na kwotę co najmniej 350 000,00 zł.
1.4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o kwocie ubezpieczenia nie mniejszej niż kwota wynikająca ze złożonej oferty.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:
2.1. w zakresie określonym w podpunkcie 1.1. - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).
2.2. w zakresie określonym w podpunkcie 1.2. - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oferenta o dacie dokonanych oględzin (potwierdzone przez Zamawiającego), złożonego w formularzu ofertowym.
2.3 w zakresie określonym w podpunkcie 1.3. - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych prac wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania -
np. w formie konserwatorskich protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)
2.4 w zakresie określonym w podpunkcie 1.4 spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia, potwierdzenie posiadanego aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o kwocie ubezpieczenia nie mniejszej niż wynikająca ze złożonej oferty.
3. Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w rozdziale V pkt 1, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w rozdziale V pkt 2, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie.

4. Ponadto Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi, który:
a) nie złożyły kompletnej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
b) złożyły ofertę podpisaną przez nieupoważnioną osobę,
d) złożyły więcej niż jedną ofertę w postepowaniu.

5. Z postępowania wyklucza się:
1) Oferenta - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Oferenta - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Oferenta - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
VI. WADIUM
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych gr. 00/100).
2. Oferent zobowiązany jest wnieść wadium najpóźniej na 3 dni przed terminem upływu złożenia ofert.
3. Oferent może wnieść wadium w pieniądzu/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym/ gwarancjach bankowych/ gwarancjach ubezpieczeniowych/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Numer rachunku * * 88 8558 0008 0005 0034 0183 1823 z adnotacją: wadium - ,,Renowacja dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w Modzerowie"
5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, na 3 dni przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.
8. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
9. Wadium musi być zabezpieczone na okres 45 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim oferentom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub
b) zawarcie umowy z sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
1) Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego).
3) Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania oferenta - Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów (CEiDG albo KRS), oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa, zostanie odrzucona ze względów formalnych.
4) W oryginale należy złożyć:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) oświadczenie oferenta - wykonawcy (załącznik nr 5),
c) oświadczenia z działu V( załącznik nr 5)
5) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy złożyć:
a) dokumenty potwierdzające doświadczenie,
b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje/uprawnieniach osób skierowanych do realizacji inwestycji,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta - Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
d) dokumenty potwierdzającego wniesienia wadium,
e) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. 2. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
4. 3. Oferta powinna być złożona w języku polskim i w formie pisemnej.
5.
VIII. PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

1. Wypłata wynagrodzenia będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi w promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje środki pochodzące z wkładu własnego zapewnionego przez Gminę Izbica Kujawska oraz z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Lad).
3. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia w wysokości do 2 % wartości brutto przedmiotu umowy (wypłata z wkładu własnego) na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego. Wypłata zaliczki będzie możliwa po wykonaniu robót na poziomie odpowiadającym wartości częściowego wynagrodzenia. Wypłata zaliczki nastąpi po przeprowadzeniu częściowego odbioru po podpisaniu protokołów częściowego odbioru robót.
4. Pozostała część wynagrodzenia umownego (wartość dofinansowania z promesy - 98%) zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem wypłaconej wcześniej części wynagrodzenia, po dokonaniu odbioru końcowego zadania i okazaniu protokołu odbioru końcowego.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oferent składając ofertę jest z nią związany przez 45 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni oferenci, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny - na każdym jego etapie - bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
5. Zamawiający może żądać od oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając oferentowi odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
6. W przypadku wystąpienia podejrzenia lub/i przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone oświadczenia lub dokumenty w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny oferty, również po wyborze oferenta - wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
8. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla oferenta, oryginalność projektu oferenta (a także przedstawione dowody).
10. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
11. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert opublikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzącego zamówienie.
12. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie oferentowi, którego ofertę wybrano.
13. Ewentualne spory w relacjach z oferentami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne metody rozwiązania sporów.
14. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z oferentem -Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
15. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
16. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
17. Ewentualne roboty dodatkowe, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia mogą być przedmiotem zmiany wartości umowy.
18. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określający przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a oferent nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 19 i 20. Zakres wskazanych robót musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności wystąpienia robót, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
19. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że oferenta robót dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez oferenta - Wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
20. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie to roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie oferenta - Wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty oferent ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
21. Wszelkie ewentualne koszty powstałe w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapie przygotowania oferty leżą po stronie oferenta.

Uwagi:
4. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp.
Kryterium oceny
Opis kryterium
Waga - udział w ocenie
1.
Cena
Cena brutto oferty za realizację przedmiotu zamówienia.
60 %
2.
Wykaz doświadczenia przy pracach przy zabytku sakralnym
Przedstawiony wykaz wykonanych prac przy zabytkach sakralnych w ciągu 5 ostatnich lat. *
W punkcie tym nie bierze się pod uwagę 3 projektów wykazanych w warunkach koniecznych do spełnienia Dział V pkt 1.3
30 %
3.
Okres gwarancji i rękojmi
Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi za wady, określony w miesiącach, liczony od dnia odbioru końcowego bez uwag.
10 %

*(lista zrealizowanych prac wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania -
np. w formie konserwatorskich protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)

1) Liczba punktów za kryterium ,,cena" będzie liczona wg. poniższego wzoru:

Liczba punktów = x 100 pkt. X 60 %

2) Liczba punktów za kryterium ,,wykaz wykonanych prac przy zabytkach sakralnych w ciągu 5 ostatnich lat" będzie przyznana w następujący sposób:

Liczba punktów = x 100 pkt. X 30 %

3) Liczba punktów za kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi" będzie przyznana w następujący sposób:
a) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący od 36 do 47 miesięcy - 5 pkt. tj. 5 %
b) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący od 48 do 59 miesięcy - 7 pkt tj. 7 %
c) Zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 - 10 pkt tj.10 %

5. Ocena końcowa dla poszczególnych oferentów zostanie ustalona poprzez sumowanie punktów uzyskanych za poszczególne kryteria oceny ofert.

6. Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

9. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców znajdujących się na liście rankingowej.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie z siedzibą: Modzerowo 33, 87-865 Izbica Kujawska;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
3) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krótszy niż okres przewidziany w przepisach o archiwizacji;
6) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego przysługuje:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
? na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1- 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.