Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa oświetlenia drogowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o
Wrocławska 71A
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
62 598 52 70
poczta@ouid.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 62 598 52 70
Termin składania ofert: 2024-03-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziadowa Kłoda przy Ul. Parkowej, gm. Dziadowa Kłoda
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w m. Dziadowa Kłoda przy Ul. Parkowej, gm. Dziadowa Kłoda, obejmująca m.in.:
- budowę linii kablowej o długości ok. 978 mb
- budowę 2 słupów latarni bez wysięgnika,
- budowę 13 słupów latarni z wysięgnikami,
- montaż 15 opraw na budowanych latarniach
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opisie technicznym na który składają się:
dokumentacja projektowa (wraz ze zmianą zakresu),
przedmiar robót,
kryteria równoważności
Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy dołączonej do SWZ (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ)

CPV: 45231400-9, 45316110-9

Dokument nr: 2024/BZP 00227964, 06/TP/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-01f862d7-d7b2-11ee-8305-7e4937eb936d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf. (rekomendowanych przez Zamawiającego).txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt..
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Identyfikator (ID) postępowania oraz adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) udostępniony jest w ogłoszeniu o zamówieniu. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@ouid.pl i psobczak@ouid.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
6. Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"), z wyłączeniem składania ofert - sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w rozdziale X SWZ.
7. Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie:
1) wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
2) wezwań i zawiadomień;
3) dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego (podmiotowych środków dowodowych);
4) wyjaśnień składanych na wezwanie zamawiającego.
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
Pozostałe szczegóły zawarte są SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, Ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@ouid.pl tel. 62 598 64 18,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, (stosownie do art. 22 RODO) i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-19 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 06/TP/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w m. Dziadowa Kłoda przy ul. Parkowej, gm. Dziadowa Kłoda, obejmująca m.in.:
- budowę linii kablowej o długości ok. 978 mb
- budowę 2 słupów latarni bez wysięgnika,
- budowę 13 słupów latarni z wysięgnikami,
- montaż 15 opraw na budowanych latarniach
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opisie technicznym na który składają się:
dokumentacja projektowa (wraz ze zmianą zakresu),
przedmiar robót,
kryteria równoważności
Powyższe opracowania składające się na opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy dołączonej do SWZ (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o niżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium ,,Okres gwarancji
i rozszerzonej rękojmi"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp; przy czym Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 - zw. dalej ,,ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę").
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:
a) dysponują/będą dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
- min. 2 osobami posiadającymi ważne uprawniania do pracy
pod napięciem (PPN) w sieciach elektroenergetycznych (ukończony kurs dla elektromonterów) wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa-Operator SA oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu do 1kV na stanowisku eksploatacji,
- min. 1 osobą posiadającą ważne uprawniania dla osób na stanowisku dozoru prac pod napięciem (PPN) w sieciach elektroenergetycznych wg określonych numerów technologii zgodnych z instrukcją PPN obowiązującą w Energa-Operator SA oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego o napięciu do 1kV na stanowisku dozoru,
- 1 osobą z uprawnieniami kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert), wykonali min. 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie linii oświetlenia drogowego o wartości min. 50 tys. zł (brutto).
UWAGA: dla ww. wartości wykazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik wg. średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz jeżeli dotyczy Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby)
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz osób (spełniających warunek o którym mowa w rozdz. V ust 1 pkt 2.4 lit. a SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
2) wykaz robót budowlanych (spełniających warunek o którym mowa w rozdz. V ust 1 pkt 2.4 lit. b SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z poddaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ
UWAGA: Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań ,,równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ i jej załącznikach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i urządzenia (oprawy i słupy) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) kart katalogowych i innych dokumentów (np. certyfikatu, jeśli z opisu wynikającego z kart katalogowych nie wynika spełnianie któregoś z parametrów), potwierdzających, iż oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami technicznymi zawartymi w opisie technicznym. Karty katalogowe winny zawierać szczegółowy opis techniczny oferowanych urządzeń,
2) obliczeń parametrów fotometrycznych dla sytuacji oświetleniowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentujących spełnienie wymagań normatywnych dla tych sytuacji. Obliczenia winny być wykonane w ogólnodostępnym programie Dialux/Relux. Obliczenia należy załączyć do oferty w formacie plików EVO/ RELUX oraz pdf.
3) instrukcji dotyczącej obsługi zdalnego nadzoru oprawy oświetleniowej (monitorowania) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki - bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
UWAGA: W przypadku braku złożenia przedmiotowych środków dowodowych lub jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych o którym stanowi art. 107 ust 2 Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę na podst. art. 226 ust 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy dołączając stosowne oświadczenie (oświadczanie własne).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o niżej wymienione kryteria i przyznaną w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium ,,Okres gwarancji
i rozszerzonej rękojmi"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-17

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.