Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja przejścia podziemnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja przejścia podziemnego

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
10 Lutego 24
81-364 Gdynia
powiat: Gdynia
58 761 20 00, 58 761 20 01
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/884792
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 58 761 20 00, 58 761
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja przejścia podziemnego pod Ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: ,,Modernizacja przejścia podziemnego pod Ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna".
2. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę izolacji nad całą powierzchnią przejścia podziemnego, częściową naprawę płyt przejściowych oraz wybudowany zostanie dźwig osobowy zlokalizowany w części C przejścia podziemnego T3 od strony torów PKP.
Zakres prac w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w celu zapewnienia drożności Ul. Morskiej muszą być zrealizowane etapowo dotyczy to szczególnie prac związanych z remontem izolacji.
3. W ramach robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 należy wykonywać:
1) demontaż wyposażenia wewnątrz przejścia w tym demontaż straganów;
2) wprowadzeniu ograniczeń ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac remontowych, łącznie z demontażem wyposażenia jednie (krawężniki bariery energochłonne, oświetlenie itp.);
3) rozebraniu i demontażu istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni, nawierzchni w obrębie chodników, rozebrani podbudowy drogowej znajdującej się bezpośrednio nad konstrukcją nośną przejścia (płyta monolityczna oraz płyta z elementów prefabrykowanych oraz w odległości nie przekraczającej 10m od przęsła;
4) rozebraniu uszkodzonych części betonowych przęsła;
5) demontażu uszkodzonej izolacji płyty nośnej;
6) naprawa uszkodzonych płyt przejściowych;
7) wymianę lub uzupełnienie i naprawę istniejącej izolacji powierzchniowej w zależności od stwierdzonego stanu technicznego;
8) wykonanie przebudowy kolizji energetycznej zgodnie z uzgodnieniem i umową zawartą pomiędzy ZDiZ w Gdyni a Energa Operator S.A. W ramach usunięcia kolizji wchodzą następujące prace:
- przebudowa kolizji polegającej na likwidacji kabla sN (1,5 kV) znajdującego się w strefie jezdni i przełożenie go zgodnie z warunkami i uzgodnieniem w obszar chodnika;
- zabezpieczenie kabli nn (0,4 kV) znajdującego się na chodniku rurami dwudzielnymi;
9) wykonaniu napraw i reprofilacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym murków nad schodami zejściowymi do przejścia od strony Ul. Wolności;
10) wykonaniu podbudowy drogowej oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodników stosowanie dowiązanej do istniejącego poziomu nawierzchni drogowej i chodników. Nawierzchnie chodników jezdni podlegają odtworzeniu;
11) wykonanie podbudowy drogowej oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodników stosowanie dowiązanej do istniejącego poziomu nawierzchni drogowej i chodników;
12) montaż wyposażenia na jezdni Ul. Morskiej i Śląskiej;
13) wykonanie rozbiórki konstrukcji wraz z odpowiednim zabezpieczaniem otworu na nowy szyb dźwigu osobowego;
14) wykonanie żelbetowego szybu na nowy dźwig osobowy o wymiarze kabiny 1,5 x 1,4m;
15) montaż mechanizmu dźwigu osobowego;
16) doprowadzenie do pozytywnego odbioru technicznego dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego,
17) przeprowadzenie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazaniem Zamawiającemu:
a) dokumentacji rejestracyjną,
b) protokołem dopuszczenia urządzenia do użytkowania,
c) specyfikacją elementów dźwigu i czynności technologicznych warz z określeniem cykli czasowych wg których występuję konieczność przeprowadzenia konserwacji w okresie udzielonej gwarancji,
18) uruchomienie, testowania i zaprogramowanie windy wg dyspozycji Zamawiającego,
19) wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych dźwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta i Urząd Dozoru Technicznego,
20) naprawa i montaż wyposażenia wewnątrz przejścia dla pieszych;
21) montaż oznaczeń dla osób niepełnosprawnych na nawierzchniach wewnątrz przejścia dla pieszych oraz przed wejściami.

CPV: 45221243-7

Dokument nr: 2024/BZP 00227931, WZP.271.8.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/884792
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/884792
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", pełnomocnictwo, sporządza się w niniejszym postępowaniu w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
3. Zamawiający na podstawie § 18 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku, określa jako dopuszczalny format plików
4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączoną obsługę JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów określonych w § 18 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip lub 7Z.
c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- oferta załączona przez Wykonawcę widnieje jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert,
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Wielkości plików, które będą podpisywane podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany, wynosić może max 10MB oraz max 5MB dla plików podpisywanych podpisem elektronicznym osobistym poprzez aplikację eDoApp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako ,,dane osobowe"], jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24, sekretariat@zdiz.gdynia.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24.
3) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich.
5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/884792
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-18 11:00
Miejsce składania ofert: 1.Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/884792 2. Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 77 000,00 zł (dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP. 271.8.2024.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1
pkt 1) - 3) ustawy.
13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) - 4) ustawy.
14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12-13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.8.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: ,,Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna".
2. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę izolacji nad całą powierzchnią przejścia podziemnego, częściową naprawę płyt przejściowych oraz wybudowany zostanie dźwig osobowy zlokalizowany w części C przejścia podziemnego T3 od strony torów PKP.
Zakres prac w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji w celu zapewnienia drożności ul. Morskiej muszą być zrealizowane etapowo dotyczy to szczególnie prac związanych z remontem izolacji.
3. W ramach robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 należy wykonywać:
1) demontaż wyposażenia wewnątrz przejścia w tym demontaż straganów;
2) wprowadzeniu ograniczeń ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac remontowych, łącznie z demontażem wyposażenia jednie (krawężniki bariery energochłonne, oświetlenie itp.);
3) rozebraniu i demontażu istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni, nawierzchni w obrębie chodników, rozebrani podbudowy drogowej znajdującej się bezpośrednio nad konstrukcją nośną przejścia (płyta monolityczna oraz płyta z elementów prefabrykowanych oraz w odległości nie przekraczającej 10m od przęsła;
4) rozebraniu uszkodzonych części betonowych przęsła;
5) demontażu uszkodzonej izolacji płyty nośnej;
6) naprawa uszkodzonych płyt przejściowych;
7) wymianę lub uzupełnienie i naprawę istniejącej izolacji powierzchniowej w zależności od stwierdzonego stanu technicznego;
8) wykonanie przebudowy kolizji energetycznej zgodnie z uzgodnieniem i umową zawartą pomiędzy ZDiZ w Gdyni a Energa Operator S.A. W ramach usunięcia kolizji wchodzą następujące prace:
- przebudowa kolizji polegającej na likwidacji kabla sN (1,5 kV) znajdującego się w strefie jezdni i przełożenie go zgodnie z warunkami i uzgodnieniem w obszar chodnika;
- zabezpieczenie kabli nn (0,4 kV) znajdującego się na chodniku rurami dwudzielnymi;
9) wykonaniu napraw i reprofilacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym murków nad schodami zejściowymi do przejścia od strony ul. Wolności;
10) wykonaniu podbudowy drogowej oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodników stosowanie dowiązanej do istniejącego poziomu nawierzchni drogowej i chodników. Nawierzchnie chodników jezdni podlegają odtworzeniu;
11) wykonanie podbudowy drogowej oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni chodników stosowanie dowiązanej do istniejącego poziomu nawierzchni drogowej i chodników;
12) montaż wyposażenia na jezdni ul. Morskiej i Śląskiej;
13) wykonanie rozbiórki konstrukcji wraz z odpowiednim zabezpieczaniem otworu na nowy szyb dźwigu osobowego;
14) wykonanie żelbetowego szybu na nowy dźwig osobowy o wymiarze kabiny 1,5 x 1,4m;
15) montaż mechanizmu dźwigu osobowego;
16) doprowadzenie do pozytywnego odbioru technicznego dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego,
17) przeprowadzenie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego z przekazaniem Zamawiającemu:
a) dokumentacji rejestracyjną,
b) protokołem dopuszczenia urządzenia do użytkowania,
c) specyfikacją elementów dźwigu i czynności technologicznych warz z określeniem cykli czasowych wg których występuję konieczność przeprowadzenia konserwacji w okresie udzielonej gwarancji,
18) uruchomienie, testowania i zaprogramowanie windy wg dyspozycji Zamawiającego,
19) wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji czynności konserwacyjnych dźwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez producenta i Urząd Dozoru Technicznego,
20) naprawa i montaż wyposażenia wewnątrz przejścia dla pieszych;
21) montaż oznaczeń dla osób niepełnosprawnych na nawierzchniach wewnątrz przejścia dla pieszych oraz przed wejściami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45221243-7 - Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 270 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane (GRB)
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na dźwig osobowy (GDźO)
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- dwóch zamówień, które obejmowały swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie, co najmniej dwóch obiektów mostowych o wartości jednostkowej każdego zamówienia równej lub wyższej niż 4 000 000 zł brutto,
lub
- jednego zamówienia, które obejmowało swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie, co najmniej jednego obiektu mostowego o wartości jednostkowej każdego zamówienia równej lub wyższej niż 8 000 000 zł brutto.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia lub umowy realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu innego wykonawcy lub grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresu faktycznie wykonanych prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
Przez ,,obiekt mostowy" należy rozumieć: most, wiadukt, estakadę, kładkę.
Przez ,,jedną robotę budowlaną" należy rozumieć jedną umowę.
Przez ,,zamówienie" należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych.
2) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej:
- jednej osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowalnymi określonymi w Rozdziale 3 SWZ oraz należącej do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma zadaniami polegającymi na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu mostowego, o wartości robót budowlanych związanych z każdym zadaniem nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.
- jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz należącej do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane nadane obywatelom państw członkowskich w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551) uznane na podstawie odrębnych przepisów, stosowanie do treści art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 334).
Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 334 ze zm.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 551), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich oznacza decyzję w sprawę uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 551).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 77 000,00 zł (dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP. 271.8.2024.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1
pkt 1) - 3) ustawy.
13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) - 4) ustawy.
14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12-13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Form.OFERTA,wg wzoru Zama.,o treści odpowiadającejZał.1doSWZ wraz z Zał.7doSWZ-Koszt.ofertowym.
W przypadku Wykonaw. ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonaw.składają jeden form.OFERTA.
2. Ośw.,o którym mowa wart.125ust.1ustawyPzp,o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108ust.iart.109ust.1pkt1),4)i8) ustawyPzporaz na podstawie art.7ust.1pkt1)-3)ustawy z dnia13.04.2022o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierani agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o treści odpowiadającejzał.2adoSWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,o treści odpowiadającejzał.2bdoSWZ.
3. Oświ., o którym mowa w ust.2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. Wykonaw. składa wraz z ofertązobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobydo oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonaw. realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu,stanowiącezał.5doSWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonaw. oświ.,o którym mowa wust.2-zał.2ai2bdoSWZ,składakażdy z Wykonaw.Oświ.te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy zWykonaw.wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,Wykonawca przedstawia,wraz z oświ.,o którym mowa wust.2,takżeoświ.podmiotu udostępniającego zasoby zał.2ai2bdoSWZ,potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim Wykonaw.powołuje się na jego zasoby.
7. W przypadkuwspólnego ubiegania się o zamówienie,Wykonaw. składają wraz z ofertą oświ.,z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonaw.o treści odpowiadającejzał.6doSWZ.
8. Oświ.,o których mowa w ust.2-7,składa się wraz z ofertą,pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Koszt.ofertowyzał.7doSWZ,sporządzony wg przedmiaru robót.Koszt.ofertowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.
10. Pełnomocnictwa:
1) w przypadku, gdy Wykonaw.reprezentuje pełnomocnik,do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonaw.wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Jeżeli Wykonaw.zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,zobowiązany jest złożyć dok.pot.zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.Wykonawca,w celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z ofertą.Wykonaw. zobowiązany jest,wraz z przekazaniem tych info.,wykazać spełnienie przesłanek określonych w art.11ust.2ustawy z dnia16.04.1993o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiDz.U.2022.1233.Zaleca się,aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie zgodnie zSWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w §15 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane (GRB)
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji na dźwig osobowy (GDźO)
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.