Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa kotłowni osiedlowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa kotłowni osiedlowej

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA UJŚCIE
Plac Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
powiat: pilski
672840003, faks 672840151
ujscie@ujscie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ujście
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 672840003, faks 6728
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przetarg na budowę budynku kotłowni osiedlowej, stałopalnej, wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia ze stropodachem płaskim zlokalizowanej na działce nr 207/21 w Mirosławiu, gmina Ujście wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowany do realizacji budynek pełnił będzie funkcję kotłowni osiedlowej. Obiekt posiada halę kotłów, wbudowany magazyn opału oraz pomieszczenia pomocnicze (pom. rozdzielaczy, gospodarcze i sanitarne). Obiekt wznoszony metodą tradycyjną.
Obsługa komunikacyjna obiektu z drogi powiatowej nr 1209P, przez drogę wewnętrzną (gminną) na działce nr 207/16. Zasilanie w wodę z sieci ulicznej poprzez projektowane przyłącza wody.
Program użytkowy, powierzchnie, nazwy pomieszczeń i ich wielkości znajdują się na rysunkach technicznych oraz w opisach techn. do projektów poszczególnych branż.
Szczegóły rozwiązań technologicznych, instalacji, wykończeń, rozwiązań konstrukcyjnych oraz wyposażenia znajdują się w projektach i opisach do projektów poszczególnych branż.
Zagospodarowanie terenu, przyłącza oraz zmiany w istniejących sieciach należy zrealizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektami i opisami do nich dla poszczególnych branż.
Podstawę wyceny stanowi zakres robót ujętych w projekcie wielobranżowym.
Podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych przy realizacji inwestycji są projekty poszczególnych branż wraz z opisami technicznymi.
Do wyceny należy przyjąć wszystkie elementy przedstawione na rysunkach jak i w opisach technicznych, stanowią one integralną całość projektu. Zakres inwestycji obejmuje realizację projektu branż architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej projektu budowlano-wykonawczego.
Prace budowlane realizowane będą na podstawie pozwolenia na budowę Nr 39
Znak AB.6740.1159.2023.IV z dnia 23.01.2024 r.
Do wyceny należy pominąć w przedmiarach pozycję nr 2 WYMIANA INSTALACJI C.O. W GRUNCIE - nie jest ona przedmiotem przetargu.

CPV: 45331100-7, 45331000-6, 45111300-1,45310000-3,45000000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00227992, ZP.271.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23d4e3d3-d7b9-11ee-a3b5-e25d731b0da9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e- Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy". 10.1.6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. 10.1.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych. 10.1.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 10.1.9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 10.1.10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce ,,Zgłoś problem". 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 15.11), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). 11.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 31.10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Ujście,Pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście zwany dalej
Administratorem. 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2024 4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;5) osoba fizyczna posiada:a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo
dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich
danych osobowych;c) podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679; d) prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;6) osobie fizycznej nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-18 10:00
Miejsce składania ofert: 15.11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zakładka ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. nr 43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 z dopiskiem "Wadium - Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu". Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu" Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2024.
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przetarg na budowę budynku kotłowni osiedlowej, stałopalnej, wolnostojącej, parterowej bez podpiwniczenia ze stropodachem płaskim zlokalizowanej na działce nr 207/21 w Mirosławiu, gmina Ujście wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowany do realizacji budynek pełnił będzie funkcję kotłowni osiedlowej. Obiekt posiada halę kotłów, wbudowany magazyn opału oraz pomieszczenia pomocnicze (pom. rozdzielaczy, gospodarcze i sanitarne). Obiekt wznoszony metodą tradycyjną.
Obsługa komunikacyjna obiektu z drogi powiatowej nr 1209P, przez drogę wewnętrzną (gminną) na działce nr 207/16. Zasilanie w wodę z sieci ulicznej poprzez projektowane przyłącza wody.
Program użytkowy, powierzchnie, nazwy pomieszczeń i ich wielkości znajdują się na rysunkach technicznych oraz w opisach techn. do projektów poszczególnych branż.
Szczegóły rozwiązań technologicznych, instalacji, wykończeń, rozwiązań konstrukcyjnych oraz wyposażenia znajdują się w projektach i opisach do projektów poszczególnych branż.
Zagospodarowanie terenu, przyłącza oraz zmiany w istniejących sieciach należy zrealizować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektami i opisami do nich dla poszczególnych branż.
Podstawę wyceny stanowi zakres robót ujętych w projekcie wielobranżowym.
Podstawą do ustalenia zakresu robót budowlanych przy realizacji inwestycji są projekty poszczególnych branż wraz z opisami technicznymi.
Do wyceny należy przyjąć wszystkie elementy przedstawione na rysunkach jak i w opisach technicznych, stanowią one integralną całość projektu. Zakres inwestycji obejmuje realizację projektu branż architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej projektu budowlano-wykonawczego.
Prace budowlane realizowane będą na podstawie pozwolenia na budowę Nr 39
Znak AB.6740.1159.2023.IV z dnia 23.01.2024 r.
Do wyceny należy pominąć w przedmiarach pozycję nr 2 WYMIANA INSTALACJI C.O. W GRUNCIE - nie jest ona przedmiotem przetargu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: - kryterium ,,Cena" w zł:a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);b) opis
sposobu oceny ofert według kryterium ,,Ceny": Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt gdzie:Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium
,,Cena" ocenianej ofertyCmin - cena w ofercie z najniższą cenąC - cena w ofercie ocenianej - kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi":a)
znaczenie kryterium - 40 % (40 pkt);b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi": LOG = (OG / OGmax
) x 40 pkt gdzie:LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi" ocenianej ofertyOG - okres gwarancji w
ofercie ocenianej OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji1) Podany przez wykonawcę w formularzu
oferty okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.2) Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36
miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 3) W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60
miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.
4) W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia").
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych (od 5 w górę).
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w poszczególnych kryteriach:P= Lcena + LOG
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.3.3. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa
w pkt 5.2.1. lit. c) SWZ, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1.000.000,00 PLN.
5.3.4. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. d) SWZ, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budową i/lub przebudową kotłowni o wartości zadania minimum 1.000.000.00 zł brutto każde zadanie.
b) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Przez posiadanie uprawnień wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. W
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w pkt 5.3.3. SWZ Zamawiający żąda od następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
7.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w pkt. 7.1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej.
7.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.4. SWZ
zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty; według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. nr 43 1090 1320 0000 0000 3200 8520 z dopiskiem "Wadium - Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu". Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Budowa kotłowni osiedlowej wraz z infrastrukturą w Mirosławiu" Oznaczenie sprawy: ZP.271.3.2024.
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. 5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7.5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 7.3 a), dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji Inwestycji.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: - kryterium ,,Cena" w zł:a) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);b) opis
sposobu oceny ofert według kryterium ,,Ceny": Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt gdzie:Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium
,,Cena" ocenianej ofertyCmin - cena w ofercie z najniższą cenąC - cena w ofercie ocenianej - kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi":a)
znaczenie kryterium - 40 % (40 pkt);b) opis sposobu oceny ofert według kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi": LOG = (OG / OGmax
) x 40 pkt gdzie:LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi" ocenianej ofertyOG - okres gwarancji w
ofercie ocenianej OGmax - okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji1) Podany przez wykonawcę w formularzu
oferty okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach.2) Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36
miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 3) W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60
miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.
4) W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta tego wykonawcy zostanie
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. (,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia").
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń
matematycznych (od 5 w górę).
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w poszczególnych kryteriach:P= Lcena + LOG
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria)
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.