Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz łącznikiem, przebudowa budynku istniejącego wraz z prawem opcji

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o
Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
58/676-95-20, faks 58/676-95-21
sekretariat@zukwejherowo.pl
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 58/676-95-20, faks 5
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz łącznikiem, przebudowa budynku istniejącego wraz
z prawem opcji.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz łącznikiem, przebudowa budynku istniejącego wraz z prawem opcji. Zadanie podstawowe obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji budynku - wykonanie wykopu powierzchniowego, wykonanie ław fundamentowych, ścian fundamentowych, wykonanie prac zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, wykonanie konstrukcji stropodachu, konstrukcji łącznika. Zadanie podstawowe obejmuje roboty tynkarskie, posadzkarskie, wszelkie roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonanie prac instalacyjnych wewnętrznych - instalacje sanitarne i elektryczne.

CPV: 45000000-7, 45100000-8,45400000-1,45236000-0,45233200-1,45200000-9,45210000-2,45300000-0,45330000-9-,45350000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00227947, DKZ/05/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w
szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Zamawiającego pod
adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne
zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy na subdomenie
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2) Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się",
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci
elektronicznej; Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików o wielkości do 100 MB.
4. Zalecenia Zamawiającego dotyczące:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES (PDF advanced electronic
signature),
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES (HML advanced
electronic signature),
2) podpisu zaufanego :
a) wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES; Podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf,
c) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się podpis formatem XAdES. Podpisany plik ma
rozszerzenie .xml,
3) podpisu osobistego :
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO Atp (obsługuje tylko dokumenty w formacie .pdf) na
telefonach z obsługą technologii NFC wielkość dokumentów nie może przekroczyć 5MB,
b) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis wewnętrzny otoczony,
c) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub
otaczającym
4) Po podpisaniu plików a przed ich załączeniem na Platformę zaleca się dokonanie weryfikacji
kompletności i poprawności wszystkich złożonych podpisów (w szczególności gdy dokument został
podpisany przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu różnych podpisów). W przypadku
korzystania z wariantu składania podpisów zewnętrznych konieczne jest załączenie na Platformę
dwóch plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierającego podpis.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik/pliki oferty załączony/e przez Wykonawcę na Platformie i zapisany/e, widoczny/e jest/są na
Platformie jako zaszyfrowany/e - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku/ów dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,rozporządzenie 2016/679"), ZUK w Wejherowie Sp. z .o.o.
informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUK w Wejherowie Sp. z o.o., Ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo,
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@zukwejherowo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządz. 2016/679 w
celu związanym z przedm. postępow. o udzielenie zam. publ., prowadzonym w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zam. publ.
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zam. publ.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządz. 2016/679,
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 rozporządz. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
2) na podstawie art. 16 rozporządz. 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
3) na podstawie art. 18 rozporządz. 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zam.
publ. lub konkursu oraz przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządz. 2016/679 (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679,
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządz. 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządz. 2016/679,
3) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 2016/679,
4) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
rozporządzeniem 2016/679 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-18 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyc na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://zukwejherowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millenium Spółka Akcyjna nr 37 1160 2202 0000 0000 6196 5678 z dopiskiem ,,Wadium - DKZ/05/2024 - budowa budynku biurowego".
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia
z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DKZ/05/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego z zapleczem socjalno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną oraz łącznikiem, przebudowa budynku istniejącego wraz z prawem opcji. Zadanie podstawowe obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem konstrukcji budynku - wykonanie wykopu powierzchniowego, wykonanie ław fundamentowych, ścian fundamentowych, wykonanie prac zbrojarskich, betoniarskich, murarskich, wykonanie konstrukcji stropodachu, konstrukcji łącznika. Zadanie podstawowe obejmuje roboty tynkarskie, posadzkarskie, wszelkie roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonanie prac instalacyjnych wewnętrznych - instalacje sanitarne i elektryczne.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, obejmującego następujące czynności:
1) wykonanie zagospodarowania terenu,
2) wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych,
3) wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, będzie posiadanie środków finansowych na zamówienie objęte prawem opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
z tego tytułu.
Zamówienie objęte prawem opcji realizowane będzie na takich samych warunkach i w takich samych terminach jak zamówienie podstawowe. Postanowienia SWZ odnoszące się do zamówienia podstawowego, znajdują odpowiednie zastosowanie do części objętej prawem opcji
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o korzystaniu
z prawa opcji.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,
b) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych, urządzeń elektroenergetycznych,
c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
UWAGA!
1) Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.)
2) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawcy mogą wykazać łącznie.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca wraz z podmiotem udostępniającym zasoby albo podmioty udostępniające zasoby mogą wykazać łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, tj.: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 i 2 SWZ:
a) oświadczenia Wykonawcy
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych, tj. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ:
a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami,
b) stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z wykazem osób), odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Millenium Spółka Akcyjna nr 37 1160 2202 0000 0000 6196 5678 z dopiskiem ,,Wadium - DKZ/05/2024 - budowa budynku biurowego".
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia przekazuje się w oryginale w postaci elektronicznej.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta/poręczyciela, o konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego, jak również innych dodatkowych zastrzeżeń i warunków,
5) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) w treści gwarancji/poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
7) beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby gwarancja/poręczenie obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia,
9) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia
z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się klauzula, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji lub poręczenia będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
UWAGA! Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, każdy
z nich zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, określone w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 SWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie
z Rozdziałem VIII ust. 1 pkt 2 UWAGA tiret trzeci SWZ.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z paragrafem 15 załącznika nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady i gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-16

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.