Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg, parkingów i placów postojowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa żużlu paleniskowego do remontu dróg, parkingów i placów postojowych

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Małopolski
powiat: rzeszowski
tel. 17 7729 019 (wew 36)
ugim@sokolow-mlp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sokołów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 7729 019 (we
Termin składania ofert: 2024-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA żużlu paleniskowego do remontu dróg, parkingów i placów postojowych na terenie
Gminy Sokołów Małopolski w ilości do 2 500 ton.

Dokument nr: RG.ZP.271.9.D.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
Zamawiający nie planuje Komisyjnego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert.
Oferty należy składać:
? sekretariat (pokój nr 6) Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Ul. Rynek 1,
36-050 Sokołów Małopolski
? e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl
w terminie do godz. 12:00 dnia 14 marca 2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb - na telefoniczne wezwanie Zamawiającego
do dnia 31 grudnia 2024r. od podpisania umowy

Wymagania:
Podstawa prawna:
Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonej - stosując art. 2 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski z dnia 04.01.2021 Nr 404/2021 w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonych w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych
7. Warunki płatności:
Płatność nastąpi na podstawie faktury w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury
w tutejszym urzędzie.
9. Kryteria oceny ofert:
a) 100% cena brutto
b) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
c) Jeśli dostawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy
w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę
sklasyfikowaną jako następną według kryterium oceny ofert.
d) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku,
gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez
Zamawiającego lub gdy cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
e) Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
10. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego.
Do kryterium oceny ofert będzie brana wycena dla całego zamówienia.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi być czytelna.
11. Wynik postępowania:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Młp. bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sokołów Małopolski, 36-050
Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, nr tel. 17 77 29 019.
2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty
tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: ,,DOSTAWA ŻUŻLU PALENISKOWEGO" sygn.
RG.ZP.271.9.D.2024, prowadzonego w trybie zapytania cenowego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawi:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz.40),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Sokołów Małopolski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina
Sokołów Małopolski.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji tj. zgodnie z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Fakt
niepodania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością wzięcia przed przepisy
powszechnie obowiązującego prawa z zakresie archiwizacji.
8. Posiada Pani/Pan na zasadach określonych w art. 15-16 i 18 RODO prawo:
? dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
? do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
? żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Sprzedawcami:
Józef Niezgoda - inspektor ds. dróg w Referacie Rozwoju Gospodarczego - Drogi
Jakub Rumak - pomoc administracyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego - Drogi
tel. 17 7729 019 (wewnętrzny 36)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.