Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskich...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskich polegająca na utworzeniu terenów zielonych"

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wałbrzych
plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
bzp@um.walbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,157635,5cd2428ae4e3f3196e314dc9f9cabf5a.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: Zagospodarowanie terenu kwartału zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Paderewskiego /Chopina/Pl. Powstańców Warszawy z zastosowaniem rozwiązań małej retencji, dz. nr 324/6, 337/1, obr. 21 Nowe Miasto.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) korektę ukształtowania terenu poprzez wykonanie nowego układu tarasowego oraz rozbiórkę istniejących murów oporowych i wykonanie nowych,
b) wykonanie układu ciągów komunikacyjnych składających się z drogi p.poż z kostki betonowej oraz alejek o nawierzchniach przepuszczalnych - żwirowo - żywicznej oraz wykonanych z kruszywa łamanego,
c) wykonanie placu zabaw - miejsca rekreacji i wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców wraz z wyposażeniem,
d) wykonanie miejsca gromadzenia i segregacji odpadów,
e) wykonanie nowych obiektów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery oraz tablicy z regulaminem,
f) wykonanie oświetlenia w postaci lamp o zasilaniu solarnym wraz z instalacją zasilającą,
g) rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie przelewów nadmiarowych z obiektów małej retencji do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
h) wykonanie obiektów małej retencji: muld retencyjnych oraz ogrodów deszczowych z podłączeniem do kanalizacji deszczowej,
i) nasadzenia małej , średniej oraz wysokiej zieleni,
j) likwidacja przedogródków,
k) wykonanie opaski wzdłuż elewacji o szerokości 0,5 m,
l) montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką od strony ulicy Paderewskiego oraz ogrodzenie placu zabaw,
m) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez ,,KERRIA" Piórkowski Sp.j. z siedzibą przy Ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) STWiORB, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.
Przedmiar robót przekazywany przez Zamawiającego ma wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej. Ilość jednostek przedmiarowych podana w Przedmiarze robót przekazanym przez Zamawiającego ma z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to się okaże rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Zadanie nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół szkoły przy ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu działka ewidencyjna nr 50/5, Obręb nr 6 Piaskowa Góra.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) rozbiórki przewidziane w projekcie,
b) droga pożarowa - sięgacz,
c) miejsca postojowe,
d) wejścia do budynku sali gimnastycznej,
e) chodniki, ścieżki, dojścia,
f) miejsce na odpady stałe,
g) remont istniejącego placu zabaw,
h) projektowany plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z urządzeniami zabawowymi i naukowo rozwojowymi,
i) plac zabaw o nawierzchni trawiastej,
j) boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
k) elementy małej architektury,
l) pylon reklamowy,
m) ogródek ekologiczny,
n) teren reprezentacyjny,
o) ogrodzenie terenu oraz placu zabaw,
p) wycinka drzew,
q) roboty rozbiórkowe oraz ziemne,
r) nasadzenia nowej roślinności oraz wykonanie nowych trawników,
s) wykonanie kanalizacji deszczowej (drenaż wgłębny oraz kanały deszczowe), odwodnień powierzchniowych i wgłębnych projektowanych boisk sportowych i placu zabaw oraz dachu budynku znajdującego się przy budynku szkoły i odprowadzenie powyższych wód do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejące trzy przyłącza, wymiana istniejącej studni na studnię z kręgów betonowych N 1200, magazynowanie wód deszczowych za pomocą zbiornika retencyjnego złożonego za skrzynek rozsączających,
t) instalacja oświetlenia zewnętrznego, montaż opraw oświetleniowych na elewacji budynku wraz z okablowaniem na dachu budynku, linia kablowa dla potrzeb zasilania pylonu reklamowego , demontaż istniejących słupów oświetleniowych w obrębie działki i ochrona przeciwprzepięciowa oraz przeciwpożarowa,
u) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez ,,INWESTBUD" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Ul. Jaworowej 15A, 58-306 Wałbrzych, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) STWiORB, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.
Przedmiar robót przekazywany przez Zamawiającego ma wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej. Ilość jednostek przedmiarowych podana w Przedmiarze robót przekazanym przez Zamawiającego ma z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to się okaże rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
Zadanie nr 3: Rozbiórka obiektów gminnych i zagospodarowanie terenu przy ulicy Niepodległości 23, 23A i 25 w Wałbrzychu, działka 259/3, 261/1, 261/2 obr. 33 Podgórze.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, dokumentacją projektową, wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umow, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) rozbiórki przewidziane w projekcie,
b) zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu terenów zielonych wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy,
c) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej oraz wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez ,,KONSTRUKCJON" Jacek Stasiak z siedzibą przy Ul. Gen. Andersa 15 w Świebodzicach 58-160 oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne ,,AGRO" Artur Szombara z siedzibą przy Ul. Palowieckiej 98 w Bełku 44-230, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) Wytyczne Zamawiającego dotyczące utworzenia terenów zielonych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.
Zadanie nr 4: Rozbiórka obiektów gminnych i zagospodarowanie terenu przy ulicy Niepodległości 71 w Wałbrzychu, działka 499/6 obr. 33 Podgórze.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, dokumentacją projektową, wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) rozbiórki przewidziane w projekcie,
b) zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu terenów zielonych wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy,
c) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej oraz wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez ,,KONSTRUKCJON" Jacek Stasiak z siedzibą przy Ul. Gen. Andersa 15 w Świebodzicach 58-160, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) Wytyczne Zamawiającego dotyczące utworzenia terenów zielonych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.
Zadanie nr 5: Rozbiórka obiektów gminnych i zagospodarowanie terenu przy ulicy Niepodległości 118 i 124 w Wałbrzychu, działka 10, 13/12 obr. 39 Podgórze.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, dokumentacją projektową, wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) rozbiórki przewidziane w projekcie,
b) zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu terenów zielonych wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy,
c) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej oraz wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez ,,KONSTRUKCJON" Jacek Stasiak z siedzibą przy Ul. Gen. Andersa 15 w Świebodzicach 58-160 oraz Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne ,,ARGO" Artur Szombara z siedzibą przy Ul. Palowieckiej 98 w Bełku 44-230, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) Wytyczne Zamawiającego dotyczące utworzenia terenów zielonych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.
Zadanie nr 6: Rozbiórka obiektów gminnych i zagospodarowanie terenu przy ulicy Niepodległości 138 w Wałbrzychu, działka 14/1 obr. 39 Podgórze.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, dokumentacją projektową, wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) rozbiórki przewidziane w projekcie,
b) zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu terenów zielonych wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy,
c) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej oraz wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne ,,ARGO" Artur Szombara z siedzibą przy Ul. Palowieckiej 98 w Bełku 44-230, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) Wytyczne Zamawiającego dotyczące utworzenia terenów zielonych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.
Zadanie nr 7: Rozbiórka obiektów gminnych i zagospodarowanie terenu przy ulicy Niepodległości 267 i 269 w Wałbrzychu, działka 226/11, 226/12 obr. 33 Podgórze.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących Robót zgodnie z decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, dokumentacją projektową, wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie:
a) rozbiórki przewidziane w projekcie,
b) zagospodarowanie terenu polegające na utworzeniu terenów zielonych wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy,
c) wykonanie pozostałych robót niewymienionych a wynikających z dokumentacji projektowej oraz wg wytycznych Zamawiającego stanowiących załącznik nr 3 do Umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:
a) Umowa,
b) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana ,,SWZ") wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ , stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
c) Dokumentacja projektowa, wykonana przez Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne ,,ARGO" Artur Szombara z siedzibą przy Ul. Palowieckiej 98 w Bełku 44-230, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
d) Wytyczne Zamawiającego dotyczące utworzenia terenów zielonych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
e) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy,
f) Tabela elementów rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy.

CPV: 45000000-7, 43325000-7,77310000-6,45233200-1,45111200-0,45112710-5, 43325000-7,45233200-1,45112710-5,45316100-6

Dokument nr: 2024/BZP 00228143, BZP.271.24.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,157635,5cd2428ae4e3f3196e314dc9f9cabf5a.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,157635,5cd2428ae4e3f3196e314dc9f9cabf5a.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Zakupowa Logintrade. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.. Ofertę, a także oświadczenie, o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ,
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania składa się poprzez Platformę Zakupową, w wierszu oznaczonym tytułem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,157635,5cd2428ae4e3f3196e314dc9f9cabf5a.html)
5. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji.
6. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania - zgodnie z SWZ.
7. Wykonawca składa ofertę z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Logintrade w sposób określony instrukcją
dostępną pod adresem https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel.: 746655112.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych e-mail: iodo@um.walbrzych.pl, tel. 746444780.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11.09 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby podającej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom, którym powierzono
pomocnicze czynności zakupowe na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy Pzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,157635,5cd2428ae4e3f3196e314dc9f9cabf5a.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-19 11:00
Miejsce składania ofert: https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,157635,5cd2428ae4e3f3196e314dc9f9cabf5a.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.