Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa szlifierki do gipsu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa szlifierki do gipsu

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17/ 87 53 102
przetargitt@mpecrzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 17/ 87 53 102
Termin składania ofert: 2024-03-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OPIS PRZEDMIOTU 1 ZAKRES ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA szlifierki do gipsu".
2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1 (Formularz ,,Oferta") do SWZ.
3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
a) być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023r.
b) posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty, deklaracje w tym deklarację CE, charakterystyki produktu oraz instrukcje obsługi w języku polskim,
c) posiadać dokumentację techniczno-ruchową i dokumentację gwarancyjną w języku polskim.
d) posiadać dokumentację gwarancyjną i serwisową.
4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane w:
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 215),
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202),
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228).
5. Termin gwarancji jakości na oferowane urządzenia: 24 miesiące, licząc od daty ich protokolarnego odbioru.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny poprzez odbiór urządzenia z siedziby Zamawiającego, dostarczył do autoryzowanego serwisu oraz po dokonanej naprawie dostarczył Zamawiającemu na własny koszt.
7. Wszędzie tam. gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy firmy, modelu, wersji lub symbole Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SWZ.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie równoważności zamienników spoczywa na Wykonawcy, w szczególności za pomocą kart katalogowych

CPV: 42652000-1

Dokument nr: KZP-1/253/TTZ/ 56 /24

Otwarcie ofert: 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w 11.03.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego (w MPEC -Rzeszów Sp. z o. o., przy Ul. Staszica 24 w Rzeszowie).

Specyfikacja:
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
SWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.mpecrzeszow.pl

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
1.1. Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w Rozdziale VII SWZ, należy przesłać formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres e-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl lub złożyć pisemnie na adres MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów.
1.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa 11.03.2024 r. o godz. 1100 .

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy: Magazyn MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., Ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie
w godz.ch od 800 -1400, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej ,,Ustawą". Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPEC -Rzeszów Sp. z o.o. wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 5/2008, zwany dalej ,,Regulaminem" oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwanej dalej SWZ. W w. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem wskazanym w Rozdziale I.
HA. NEGOCJACJE:
Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą/ami, który/rzy złożyli ofertę w postępowaniu na zasadach określonych w §30 ust. 6-8 Regulaminu.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.1 Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilnej, konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie.
Warunki określone w pkt 1.2 winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
W tym postępowaniu Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
1.3. Celem zapewnienia poufności Wykonawca składający ofertę poprzez jej wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail przetargitt@mpecrzeszow.pl jest zobowiązany do wysłania na ten sam adres e-mail odrębnej wiadomości po terminie składania ofert (Rozdział XI ust 1.2 SWZ), a przed terminem otwarcia ofert (Rozdział XI ust 2.1 SWZ) w której wskaże klucz do odszyfrowania pliku z ofertą. W przypadku braku przekazania klucza lub przekazania błędnego klucza lub przekazania Zamawiającemu klucza po terminie otwarcia ofert, oferta Wykonawcy zostanie pominięta jako złożona nieprawidłowo.
2.2. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę (firmę), adres Wykonawcy oraz cenę oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2.3. Informacje, o których mowa w pkt 2.2. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.