Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Międzyrzecz
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
powiat: międzyrzecki
um@miedzyrzecz.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Międzyrzecz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Aktywizacja i wsparcie lokalnych wytwórców żywności oraz przedstawicieli drobnego handlu poprzez podniesienie standardu Targowiska Miejskiego w Międzyrzeczu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem, położonego na działkach nr ewid. 412/2, 413 obr. 080302.4.0002 Międzyrzecz - 2,
ul. Garncarska, 66-300 Międzyrzecz.
1.2. Obecnie na działkach nr ewid. 412/2 i 413 zlokalizowane jest targowisko miejskie. Na terenie targowiska znajduje się obecnie 37 kiosków handlowych i ok. 74 stoły handlowe. Droga pożarowa jest zajęta przez stoiska handlowe, układ dróg ewakuacyjnych jest nieczytelny. Energia elektryczna do obiektów jest podłączona poprzez złącza napowietrzne, kioski nie maja podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nawierzchnia targowiska jest zniszczona, odwodnienie terenu jest poprowadzone powierzchniowo i poprzez siec kanalizacyjna do rzeki. Brak wiaty śmietnikowej i toalet.
1.3. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, ewentualnych warunków technicznych i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych.
1.4. Zamawiający wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji inwestycji Wykonawca realizował założenia Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.
1.5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na zakres wskazany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym:
- dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym z punktu widzenia celu jakim ma służyć,
- wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- dokumentacja projektowa powinna być wykonana z należytą starannością zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
- wykonawca w momencie podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe,
- dokumentacja projektowa winna zostać przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.
b) Wykonanie robót budowlanych, obejmujących:
- demontaż istniejących obiektów budowlanych, linii napowietrznych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, słupów oświetleniowych, nieczynnej lub w złym stanie infrastruktury podziemnej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energii elektrycznej itp., demontażu wszelkich nieczynnych lub w złym stanie technicznym instalacji i urządzeń podziemnych,
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej wydzielającej drogę pożarowa i drogi ewakuacyjne, nawierzchnia posiadać będzie odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wiaty handlowej przeznaczonej do lokalizacji stołów handlowych dla rolników, wiata będzie posiadać ściany boczne i oświetlenie,
- wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej do kiosków handlowych oraz pod obiekt toalety miejskiej (zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu kiosków wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych oraz zakupu i montażu budynku toalety miejskiej określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,
- wykonanie kanalizacji deszczowej na placu targowiska z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej lub do rzeki (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
- wykonanie obiektów małej architektury: klombów, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych,
- wykonanie ogrodzenia targowiska, główna brama wjazdowa od Ul. Garncarskiej w formie słupów murowanych z cegły klinkierowej, na jednym ze słupów zegar, pomiędzy słupami napis z blachy stalowej, główna brama wjazdowa jezdna, ogrodzenie od strony Ul. Garncarskiej w formie paneli stalowych w kolorze grafitowym, pozostałe ogrodzenie systemowe na cokole prefabrykowanym, pozostałe bramy wjazdowe i furtka rozwierane ręcznie,
- montaż słupów oświetleniowych, monitoringu, altany śmietnikowej przeznaczonej dla osób pracujących na targowisku,
- założenie trawników i posadzenie krzewów i drzew, wykonanie ścieżki rowerowej prowadzącej od zejścia z drewnianego mostu pieszego przez rzekę Paklicę, wzdłuż rzeki do granicy z działka nr ewid. 423/2, montaż ławek,
- przebudowę istniejących miejsc postojowych i jezdni zlokalizowanych na części działki nr 409/2 poprzez demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej a następnie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wydzieleniem miejsc postojowych,
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie i w zakresie opracowanej i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeżeli jest wymagane) wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową tymczasowych odcinków dróg dojazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi jednostkami,
- zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
- zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP,
- zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew i krzewów zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót,
- wykonanie niezbędnych prób i badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratorium do odbioru robót zanikowych,
- zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
- uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
- materiał z rozbiórki, nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje we własnym zakresie. W cenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszt utylizacji.
- drewno z wycinki wykonawca przywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość nie większą niż 10 km. W cenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek we wskazanym miejscu,
-materiał w postaci karpiny i gałęzi Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. W cenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i utylizację.
1.6. Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z geodezyjnymi pomiarami wykonanych elementów robót.
1.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać według zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę.
1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć łączną cenę prac projektowych (osobna pozycja), robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).
1.9. UWAGA! Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na zakres zawarty w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
1.10. Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową za wyjątkiem wykonania robót budowlanych dotyczących:
a. zakupu i montażu kiosków handlowych wyposażonych w instalacje wewnętrzne,
b. instalacji fotowoltaicznej wraz z panelami na dachu wiaty handlowej dla rolników,
c. wiaty stanowiącej zadaszenie drogi pomiędzy kioskami wraz z oświetleniem i montażem paneli fotowoltaicznych,
d. zakupu i montażu toalety miejskiej,
e. natomiast wykonawca musi wykonać podejścia wod.-kan. i elektryczne pod ww. obiekty i zakończyć je w sposób umożlwiający przyłączenie obiektów w późniejszym etapie tj. np. w studzienkach lub skrzynkach zabezpieczonych przed dostępem do osób postronnych.
1.11. Wykonawca ma obowiązek ująć w kosztorysie ofertowym, wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz SWZ.

CPV: 45000000-7, 71320000-7, 71220000-6, 45330000-9-, 45310000-3, 45233000-9, 45400000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00228181, WRG.271.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zp.miedzyrzecz.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.miedzyrzecz.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z dokumentami zamówienia - SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami zamówienia - SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami zamówienia - SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-18 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP: https://e-zp.miedzyrzecz.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska miejskiego w Międzyrzeczu wraz z elementami małej architektury i oświetleniem, położonego na działkach nr ewid. 412/2, 413 obr. 080302.4.0002 Międzyrzecz - 2,
ul. Garncarska, 66-300 Międzyrzecz.
1.2. Obecnie na działkach nr ewid. 412/2 i 413 zlokalizowane jest targowisko miejskie. Na terenie targowiska znajduje się obecnie 37 kiosków handlowych i ok. 74 stoły handlowe. Droga pożarowa jest zajęta przez stoiska handlowe, układ dróg ewakuacyjnych jest nieczytelny. Energia elektryczna do obiektów jest podłączona poprzez złącza napowietrzne, kioski nie maja podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nawierzchnia targowiska jest zniszczona, odwodnienie terenu jest poprowadzone powierzchniowo i poprzez siec kanalizacyjna do rzeki. Brak wiaty śmietnikowej i toalet.
1.3. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, ewentualnych warunków technicznych i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych.
1.4. Zamawiający wymaga, aby w toku projektowania oraz realizacji inwestycji Wykonawca realizował założenia Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.
1.5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na zakres wskazany w Programie Funkcjonalno - Użytkowym:
- dokumentacja projektowa powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym z punktu widzenia celu jakim ma służyć,
- wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- dokumentacja projektowa powinna być wykonana z należytą starannością zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
- wykonawca w momencie podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe,
- dokumentacja projektowa winna zostać przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej.
b) Wykonanie robót budowlanych, obejmujących:
- demontaż istniejących obiektów budowlanych, linii napowietrznych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, słupów oświetleniowych, nieczynnej lub w złym stanie infrastruktury podziemnej: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energii elektrycznej itp., demontażu wszelkich nieczynnych lub w złym stanie technicznym instalacji i urządzeń podziemnych,
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej wydzielającej drogę pożarowa i drogi ewakuacyjne, nawierzchnia posiadać będzie odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wiaty handlowej przeznaczonej do lokalizacji stołów handlowych dla rolników, wiata będzie posiadać ściany boczne i oświetlenie,
- wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej do kiosków handlowych oraz pod obiekt toalety miejskiej (zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu kiosków wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych oraz zakupu i montażu budynku toalety miejskiej określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,
- wykonanie kanalizacji deszczowej na placu targowiska z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej lub do rzeki (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
- wykonanie obiektów małej architektury: klombów, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych,
- wykonanie ogrodzenia targowiska, główna brama wjazdowa od ul. Garncarskiej w formie słupów murowanych z cegły klinkierowej, na jednym ze słupów zegar, pomiędzy słupami napis z blachy stalowej, główna brama wjazdowa jezdna, ogrodzenie od strony ul. Garncarskiej w formie paneli stalowych w kolorze grafitowym, pozostałe ogrodzenie systemowe na cokole prefabrykowanym, pozostałe bramy wjazdowe i furtka rozwierane ręcznie,
- montaż słupów oświetleniowych, monitoringu, altany śmietnikowej przeznaczonej dla osób pracujących na targowisku,
- założenie trawników i posadzenie krzewów i drzew, wykonanie ścieżki rowerowej prowadzącej od zejścia z drewnianego mostu pieszego przez rzekę Paklicę, wzdłuż rzeki do granicy z działka nr ewid. 423/2, montaż ławek,
- przebudowę istniejących miejsc postojowych i jezdni zlokalizowanych na części działki nr 409/2 poprzez demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej a następnie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wydzieleniem miejsc postojowych,
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe,
- wykonanie robót budowlanych zgodnie i w zakresie opracowanej i uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeżeli jest wymagane) wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji wraz z ewentualną budową tymczasowych odcinków dróg dojazdowych wynikającej z przyjętej technologii robót. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi jednostkami,
- zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
- zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP,
- zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew i krzewów zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót,
- wykonanie niezbędnych prób i badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratorium do odbioru robót zanikowych,
- zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
- uporządkowanie terenu po prowadzonych robotach do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
- materiał z rozbiórki, nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje we własnym zakresie. W cenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszt utylizacji.
- drewno z wycinki wykonawca przywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość nie większą niż 10 km. W cenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek we wskazanym miejscu,
-materiał w postaci karpiny i gałęzi Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. W cenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i utylizację.
1.6. Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z geodezyjnymi pomiarami wykonanych elementów robót.
1.7. Przedmiot zamówienia należy wykonać według zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę.
1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć łączną cenę prac projektowych (osobna pozycja), robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).
1.9. UWAGA! Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na zakres zawarty w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, opisie przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
1.10. Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową za wyjątkiem wykonania robót budowlanych dotyczących:
a. zakupu i montażu kiosków handlowych wyposażonych w instalacje wewnętrzne,
b. instalacji fotowoltaicznej wraz z panelami na dachu wiaty handlowej dla rolników,
c. wiaty stanowiącej zadaszenie drogi pomiędzy kioskami wraz z oświetleniem i montażem paneli fotowoltaicznych,
d. zakupu i montażu toalety miejskiej,
e. natomiast wykonawca musi wykonać podejścia wod.-kan. i elektryczne pod ww. obiekty i zakończyć je w sposób umożlwiający przyłączenie obiektów w późniejszym etapie tj. np. w studzienkach lub skrzynkach zabezpieczonych przed dostępem do osób postronnych.
1.11. Wykonawca ma obowiązek ująć w kosztorysie ofertowym, wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia - SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli samodzielnie Wykonawca lub jeden z
konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
1) dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji (sanitarnej lub deszczowej) o łącznej wartości brutto min. 60 000 zł;
2) dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni min. 3000 m2;
3) dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu wiaty ze stali o łącznej powierzchni min. 170 m2.
Uwaga:
Pod pojęciem budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane należy rozumieć odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych , wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wskazać ten fakt w ofercie i załączyć do
oferty wykaz rozwiązań równoważnych oraz dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od przedstawionych w dokumentach zamówienia. Nie załączenie do oferty ww.
wykazu, będzie uznane przez Zamawiającego, że Wykonawca do sporządzenia oferty przyjął rozwiązania zawarte w
dokumentach zamówienia.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykaz rozwiązań równoważnych oraz dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od przedstawionych w dokumentach zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z dokumentami zamówienia - zał 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia - SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-04-16

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.