Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Szopena 2
35-055 Rzeszów
powiat: Rzeszów
dzp@szpital.rzeszow.pl
https://portal.smartpzp.pl/usk/public/postepowanie?postepowanie=63338189
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj.: wózków dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego z dostawy.
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj.: szaf dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego z dostawy.
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj.: wyposażeniaAGD dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego z dostawy.
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj.: wyposażenia do utrzymania czystości i dezynfekcji dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego z dostawy.
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj.: lodówek medycznych dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 5 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego z dostawy.
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia tj.: urządzeń rehabilitacyjnych dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Ul. Rycerska 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości dostaw oraz wymagania zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 6 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącymi integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo - ofertowym dla Części nr 6 (Załącznik nr 1 do SWZ), oraz opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części nr 6 (Załącznik nr 2 do SWZ) będących integralną częścią SWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego z dostawy.
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert opisane w punkcie XXII SWZ.

CPV: 39132100-7, 33100000-1, 39700000-9, 39831700-3,34928480-6, 33190000-8, 33150000-6, 33128000-3,33158400-6

Dokument nr: 2024/BZP 00227997, Postępowanie nr 7, ZP.261.1-T-E.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/usk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/usk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
System zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. Szczegóły opisano w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisano w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/usk/public/postepowanie?postepowanie=63338189
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-15 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/usk

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.