Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CIELĄDZ
Cielądz 59
96-214 Cielądz
powiat: rawski
urzad@cieladz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Cielądz
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją inwestycji Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą towarzyszącą w ,,formule zaprojektuj i wybuduj" na dz. nr 193/1,w branży:
1) branża budowlano-konstrukcyjna
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Część I - nadzór inwestorski budowlano-konstrukcyjny
Zakres usługi obejmuje:
1). Etap I obejmuje weryfikację i akceptację kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny, dalej ,,Projekt") oraz koordynacji między branżowej dokumentacji (z INI branży sanitarnej i elektrycznej, głównym wykonawcą oraz autorami dokumentacji i podwykonawcami) przedłożonej przez głównego wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.
2). Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:
a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora;
b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.9.2024,
c) specyfikacją warunków zamówienia,
d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (czerwiec 2024r.)
e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
3). Zakres prac nadzorowanych robót branżowych obejmuje m.in.:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2. Rozbiórka istniejącego przedszkola.
3. Projektowana rozbudowa budynku szkoły.
4. Roboty branży sanitarnej (koordynacja z inspektorem branży sanitarnej).
5. Roboty branży elektrycznej (koordynacja z inspektorem branży elektrycznej).
6. Przebudowa i remont istniejącego budynku szkoły.
7. Zagospodarowanie działki.
Zamawiający wymaga od Inspektorów pobytu na budowie min. 1 raz w tygodniu.
Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1 - nadzór inwestorski budowlano-konstrukcyjny
Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargizamowienie_publiczneID=205
- postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Or.SO.2714.9.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą towarzyszącą w ,,formule zaprojektuj i wybuduj" na dz. nr 193/1,w branży:
2) branża sanitarna,
Część II - nadzór inwestorski sanitarny
1). Etap I obejmuje weryfikację i akceptację Projektu budowlanego i projektu technicznego oraz koordynacji między branżowej dokumentacji (z INI branży budowlanej i elektrycznej, głównym wykonawcą oraz autorami dokumentacji - podwykonawcami) przedłożonej przez głównego wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.
2). Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:
a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora;
b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.9.2024,
c) specyfikacją warunków zamówienia,
d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (czerwiec 2024r.)
e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
3). Zakres prac nadzorowanych robót branżowych obejmuje m.in.:
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej.
3. Instalacja p.poż.- hybrydowa wewnętrzna.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
5. Instalacja kanalizacji tłuszczowej i kanalizacji deszczowej w dachu.
6. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
7. Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna indywidualna.
8. Instalacja grzewcza, zasilana z istniejącej kotłowni olejowo-gazowej.
9. Instalacja gazowa do kuchni.
Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1a - nadzór inwestorski sanitarny
Zamawiający wymaga od Inspektorów pobytu na budowie min. 1 raz w tygodniu.
Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargizamowienie_publiczneID=205
- postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Or.SO.2714.9.2023
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Cielądzu wraz z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą towarzyszącą w ,,formule zaprojektuj i wybuduj" na dz. nr 193/1,w branży:
3) branża elektryczna.
Część III - nadzór inwestorski elektryczny
Zakres usługi obejmuje:
1). Etap I obejmuje weryfikację i akceptację Projektu budowlane i projektu oraz koordynacji między branżowej dokumentacji (z INI branży sanitarnej i budowlanej, głównym wykonawcą oraz autorami dokumentacji - podwykonawcami) przedłożonej przez głównego wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji celem uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę od właściwego organu na realizację całego zakresu inwestycji w ramach zadania.
2). Etap II obejmuje nadzór nad prawidłowością wykonania zadania zgodnie z:
a) umową głównego wykonawcy oraz umową na pełnienie funkcji inspektora;
b) dokumentacją przetargową (w tym PFU) z postępowania Or.SO.2714.9.2024,
c) specyfikacją warunków zamówienia,
d) zatwierdzoną kompleksową dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę (czerwiec 2024r.)
e) obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
3). Zakres prac nadzorowanych robót branżowych obejmuje m.in.:
1. Tablice rozdzielcze.
2. Trasy kablowe wewnątrz budynku.
3. Okablowanie elektryczne
4. Oprawy oświetleniowe.
5. Osprzęt.
6. Instalacja odgromowa i uziemiająca.
7. Pomiary elektryczne.
8. Instalacje przewietrzania
9. Sieć komputerową.
10. Instalacja CCTV.
11. Instalacja fotowoltaiczna.
Zamawiający wymaga od Inspektorów pobytu na budowie min. 1 raz w tygodniu.
Szczegółowy zakres obowiązków określają PROJEKTY UMÓW stanowiące załączniki:
Załącznik nr 1b - nadzór inwestorski elektryczny
Wartość umowy z Wykonawcą robót to 12.387.600,60 zł brutto.
Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Cielądzu: https://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargizamowienie_publiczneID=205
- postępowania w 2023r. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" Or.SO.2714.9.2023

CPV: 71000000-8, 71700000-5,71248000-8,71520000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00228294, Or.SO.2714.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-562a7268-d7c7-11ee-8305-7e4937eb936d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Zagadnienia proceduralne:
Wioleta Strulak, tel. 46 815 24 29 wew. 7, email: zp@cieladz.pl
Zagadnienia merytoryczne:
Sylwester Krawczyk, tel. 46 815 24 29, email: sekretarz@cieladz.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da668e91-c74c-11ee-a84d-d63fc4d19e65
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-da668e91-c74c-11ee-a84d-d63fc4d19e65
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat
zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum
Pomocy".
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@cieladz.pl (nie
dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
19. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Pozostałe zapisy zawiera Rozdział 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cielądzu 59, 96-214 Cielądz.,
adres e-mail: urzad@cieladz.pl, tel. +48 /46/ 815 24 29
2) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w
sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@cieladz.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał,
w następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, informacje o zajmowanym
stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane,
zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp".
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa
zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano
dofinansowanie.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
9) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz. punkt. 3.16 Ogłoszenia - RODO (obowiązek informacyjny) oraz Rozdział 24 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-11 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.