Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel. 0-62 78 13 370, fax. 0-62 78 31 963
starostwo@powiat-wieruszowski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0-62 78 13 370,
Termin składania ofert: 2024-03-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dzietrzkowice.
( zamówienie, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r., póz. 1605r. ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy. Zamówienie udzielane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130.000 zł obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dzietrzkowice,
o długości 1.399,02 m.
2.2 Nadzór inwestorski ma być realizowany w branży inżynieryjnej drogowej.
2.3 Ze szczegółowym zakresem nadzorowanej inwestycji można zapoznać się na stronie internetowej https://c-zp.powiat-wicruszowski.pl Sprawa Nr RS.272.4.2024r.
2.4 W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) reprezentowania inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, umową Zamawiającego z Wykonawcą inwestycji,
0 której mowa w pkt 2.3, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami
1 zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wydanymi decyzjami, opiniami,
2) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezwłocznego informowania Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach,
3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowywanie czynności odbioru,
4) regularnego wpisywania do dziennika budowy swoich ustaleń i uwag, wydawania poleceń w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy,
5) nadzorowania dynamiki robót, ustaleń i uwag,
6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, sprawdzanie kosztorysów i przedstawianie ich do akceptacji Zamawiającego, kontrolowanie rozliczenia budowy,
7) wizytowania terenu budowy, przy prowadzeniu robót ulegających zakryciu na bieżąco oraz na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, branie udziału w odbiorach, sprawdzanie kompletności dokumentów odbiorowych,
8) rozliczenia inwestycji w przypadku przerwania robót w trakcie realizacji,
9) informowania Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach, nieprawidłowościach zauważonych w trakcie robót,
10) kontrolowania rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym,
11) opiniowania harmonogramów rzeczowo- finansowych,
12) wizytowania terenu budowy co najmniej raz w tygodniu, a także do stawiennictwa na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego,
13) zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany.
3. Warunki stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023. póz. 682 ze zm.), lub równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru/kierownika budowy lub robót (3 letnie doświadczenie będzie liczone od dnia wydania decyzji o uzyskaniu uprawnień zawodowych).
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 202 lr., póz. 1646 ). Wykonawca gwarantuje że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia będą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2023r., póz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Dokument nr: RS.272.13.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 8.03.2024r. do godz. 11:00 drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu e- Zamówienia Publiczne, który jest dostępny pod adresem https://e-zp.powiat-wieruszowski.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, Ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji : okres realizacji zamówienia określonego w pkt 2.3 niniejszego zapytania ( do 30.09.2025r.) do czasu zakończenia czynności odbiorowych.

Wymagania:
5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium cena: 100%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni warunki podane w niniejszym zapytaniu pkt 3, przedłoży wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zaoferuje najniższą cenę realizacji zamówienia.
6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru,
2) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3) oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
4) kserokopię wpisu do właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie prawnym ( KRS lub CEiDG),
7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie.
Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdów. Cena musi obejmować podatek od towarów i usług.
Składając pisemną ofertę na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nawę i adres wykonawcy oraz napis: "oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Dzietrzkowice.
9. Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub, w której formularz oferty nie zostanie podpisany nie będzie rozpatrywana.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.