Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów betonowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów betonowych

Data zamieszczenia: 2024-03-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o
ul. Wolności 44
39-300 Mielec
powiat: mielecki
Tel. 17 582-05-70, Fax: 17 582-05-76, tel. 17 58 20 520, tel. 17 58-20-596
oferty@mpgk.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 17 582-05-70, F
Termin składania ofert: 2024-03-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. zaprasza do złożenia oferty na: ,,Dostawę materiałów betonowych"

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów hydraulicznych betonowych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu przy ulicy Wolności 29. Zakres zamówienia jest wskazany w szczegółowym zestawieniu wymaganych materiałów.
Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe i spełniać wszystkie wymagania opisane poniżej:
Materiały hydrauliczne betonowe
DOSTAWA materiałów hydraulicznych betonowych przeznaczonych do budowy i eksploatacji sieci kanalizacyjnych (sanitarnej i ogólnospławnej).
Studnie kanalizacyjne muszą być wykonane według normy PN-EN 1917 w systemie prefabrykowanych elementów betonowych z betonu klasy minimum C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5% i wodoszczelności W8 łączonych na uszczelki. Część dolna studni musi być wykonana z samozagęszczalnego betonu w systemie Perfect jako monolit podstawy z kinetą z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi dostosowanymi do włączanych rur. Wysokość kinet 1/1, spadek spocznika 5% w kierunku kinety. W części dolnej studni i kręgach muszą być fabrycznie zamontowane stopnie złazowe z żeliwa w otulinie z tworzywa. Kręgi betonowe, zwężki redukcyjne i pokrywy z felcem muszą być wykonane z betonu jw.

Materiały hydrauliczne betonowe
Lp.
Nazwa materiału
Ilość
J.m.
1.
Podstawa studni 1000/750/580, kineta przelotowa betonowa monolit, wlot i wylot PVC DN 200
50
szt.
2.
Podstawa studni 1000/750/580, kineta zakrzywiona betonowa monolit, wlot i wylot PVC DN200
15
szt.
3.
Uszczelka samosmarująca do studni DN 1000
150
szt.
4.
Zwężka redukcyjna 1000 x 625
65
szt.
5.
Pokrywa 1240x625x200
5
szt.
6.
Krąg 1000x500
30
szt.
7.
Krąg 1000x750
30
szt.
8.
Krąg 1000x1000
30
szt.
9.
Krąg betonowy DN 500 H=1000
10
szt.
10.
Pierścień wyrównawczy H=10 mm
100
szt.
11.
Pierścień wyrównawczy H=80 mm
60
szt.
Oferent ma obowiązek wpisać (w formularzu cenowym) w poszczególnych pozycjach zestawienia producenta oferowanych materiałów i załączyć do oferty wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe.
III. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia:
studnie, kręgi, pokrywy - 36 miesięcy.

Dokument nr: 20/ZP-P/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 12.03.2024 roku do godz. 8:30:
1) listownie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Ul. Wolności 44, 39-300 Mielec
lub
2) osobiście w sekretariacie Spółki pokój 206 znajdującym się na I piętrze budynku Zamawiającego, w Mielcu Ul. Wolności 44
lub
3) w formie elektronicznej (przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego w formacie .pdf:
Formularza ,,Oferta cenowa" na adres: oferty@mpgk.mielec.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy:
podstaw studni z kinetą przelotową: 10 dni roboczych* od daty złożenia zamówienia,
studni z kinetą zakrzywioną: 15 dni roboczych* od daty złożenia zamówienia,
pozostałych elementów betonowych kręgi zwężki itp. 5 dni roboczych* od daty złożenia zamówienia e-mail lub faksem.
*od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
III. Czas obowiązywania umowy: do dostarczenia wszystkich zamówionych materiałów, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc, licząc od dnia podpisania umowy.
IV. Miejsce dostawy: Wykonawca na własny koszt i własnym transportem będzie dostarczać przedmiot zamówienia do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Ul. Wolności 29 (lub na plac budowy na terenie powiatu mieleckiego), 39-300 Mielec w godz.ch od 7:00 do 14:00 wg bieżących zamówień.

Wymagania:
V. Koszt rozładunku: po stronie Zamawiającego. O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (dopuszczalne jest powiadomienie przesłane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego).
VI. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga kryterium
1.
Cena
100%
2. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosować zasadę, że oferta nieodrzucona, zawierająca najwyższą liczbę punktów, przyznanych według powyższego kryterium, jest ofertą najkorzystniejszą.
VII. Inne istotne postanowienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty, jeżeli:
Oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
została złożona przez Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres mailowy: efaktury@mpgk.mielec.pl
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Wykaz i ilości materiałów zostały podane dla określenia ofertowej ceny przetargowej i stanowi katalog zamknięty.
11. Materiały powinny posiadać przewidziane polskim prawem stosowne aprobaty techniczne, atesty oraz deklaracje zgodności do każdej dostawy.
VIII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
W przypadku ofert składanych w tej formie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oryginału przesłanej oferty, przy czym wymóg ten nie dotyczy ofert sporządzonych w postaci elektronicznej i opatrzonej profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym).
Oferty złożone powinny być opisane:
OFERTA tytuł: Dostawa materiałów betonowych"
Numer postępowania: 20/ZP-P/2024
3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. Oferty przesłane listownie lub złożone osobiście po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone na pisemny wniosek Oferenta.
X. Informacja o formalnościach:
1. Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę firmy, siedzibę, której ofertę wybrano.
2. Zamawiający zawrze umowę (załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego) z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę po terminie związania ofertą za zgodą Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawcy, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

Kontakt:
XI. Osoby do kontaktu.
1. W zakresie przedmiotu zamówienia - Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - p. Witold Mroczek, tel. 17 58 20 520, e-mail: wmroczek@mpgk.mielec.pl.
2. W zakresie procedury udzielania zamówienia - p. Patrycja Rembisz tel. 17 58-20-596, e-mail: zp@mpgk.mielec.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.