Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. B.Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
powiat: Lublin
Telefon: +48 817495300
dzp@zdw.lublin.pl
https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,158590,5929d4f83ef0b1fad3dd9365bf2c00b4.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 800 000,00 zł
Nr telefonu: Telefon: +48 8174953
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska
I. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska. Przeznaczony do budowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim na terenie gminy Księżpol, miasta i gminy Tarnogród. Przebieg obwodnicy poprowadzono po zachodniej stronie Tarnogrodu. Początek obwodnicy zlokalizowano w km 105+280, zaś koniec w km 111+090. Długość projektowanej obwodnicy wynosi 5,810 km. Droga zlokalizowana jest w większości na obszarze miasta Tarnogród tj. od km 105+990 do km 109+465. W północnej części przebiega ona przez teren Gminy Księżpol tj. od km 105+280 do km 105+990 a w części południowej położona jest na terenie Gminy Tarnogród (obręb Tarnogród Wieś) na odcinku od km 109+465 do km 111+090. Inwestycja swym zakresem kształtuje nowy pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 835 i inne drogi publiczne oraz części działek, które będą podlegały podziałowi i są niezbędne pod utworzenie nowego pasa drogowego i włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty branżowe: A. Zakres robót branży drogowej: o budowa jezdni i poboczy drogi wojewódzkiej, o budowa jezdni i poboczy dróg dojazdowych dla obsługi przyległych nieruchomości, o budowa fragmentów ciągów pieszo-rowerowych i chodników (w rejonie skrzyżowań), o budowa zjazdów, o budowa obiektów inżynierskich (przepustów), o urządzenie zieleni drogowej, o budowa odwodnienia drogi: rowów drogowych, rowów krytych, przykanalików, ścieków i studni wpadowych, o wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, o rozbiórka istniejących nawierzchni i przepustów nie przewidzianych do dalszej eksploatacji, o rozbiórka kolidujących ogrodzeń. B. Zakres robót branży mostowej: o przepusty ramowe skrzynkowe, C. Zakres robót branży elektrycznej: o budowę oświetlenia drogowego , o Usunięcie kolizji (linie SN), D. Zakres robót branży teletechnicznej: o budowę kanału technologicznego o usunięcie kolizji Orange, o Usunięcie kolizji LCIT o Usunięcie kolizji FIBEE II. Dokumentacja projektowa jest dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania. III. Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wartość nie większą niż 10 000 000,00 zł netto. Zamówienie będzie mogło być udzielone na drodze objętej zakresem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia będzie obejmował: roboty wymienione w pkt XXVII ppkt 12 SWZ. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne: - Przeprowadzone zostaną negocjacje, na których strony ustalą szczegółowy zakres zamówienia, termin wykonania zamówienia i wysokość wynagrodzenia, - Wykonawca zamówienia podstawowego wykona je w takim samym standardzie jak dla zamówienia podstawowego. IV. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na postawie art. 257 Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostanły mu przyznane. V. Zamawiający przewiduje wymagania wskazane w art. 95 ust. 1 w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt XXVI.1.SWZ w zakresie realizacji zamówienia. VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w SWZ. VII.Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z postanowieniami projektu umowy. VIII. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl . Szczegółowe informacje dot. RODO znajdują się w dokumentach zamówienia. IX. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. X. Termin wykonania zamówienia- 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca w terminie wykonania zamówienia jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskania w terminie wykonania zamówienia zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub poświadczenia w terminie wykonania zamówienia nie zgłoszenia przez właściwy organu nadzoru budowlanego (w ter?minie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę zawiadomienia o zakończeniu budowy) sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Jednakże w przypadkach o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, wykonawca jest zobowiązany w terminie wykonania zamówienia uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. XI. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.08.2024 r

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska
Opis: Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska. Przeznaczony do budowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 położony jest w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim na terenie gminy Księżpol, miasta i gminy Tarnogród.
Wewnętrzny identyfikator: DZU.371.10.2024.mg
Główna klasyfikacja (cpv): 45233122 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV: 45233122, 45231400, 45232310, 45111200

Dokument nr: 175508-2024, DZU.371.10.2024.mg

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 14/05/2024 09:30:00 (UTC+2)

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,158590,5929d4f83ef0b1fad3dd9365bf2c00b4.html

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 14/05/2024 09:00:00 (UTC+2)

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-626
Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: Wykaz podmiotowych środków dowodowych 1.Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: a)braku podstaw wykluczenia, b)spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2.Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ,,ustawy sankcyjnej" i ,,rozporządzenia sankcyjnego" oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z ,,ustawy i rozporządzenia sankcyjnego" podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy) 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 5.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 5.1) i 5.2): 1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć poprzez Platformę Zamówień Publicznych następujące oświadczenia i dokumenty: a)wykaz minimum 1 roboty budowlanej, o której mowa w pkt VIII.2.1) SWZ, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b)wykaz osób, o których mowa w pkt. VIII.2.2) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, b)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; c)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących prawomocnego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,,O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego" (t.j. Dz.U. 2023r., poz.1497 z póżn. zm.) - art. 5 k ust. 1 Rozporządzeniem 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 2022/576. d)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpodpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 20 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Numer rejestracyjny: REGON: 431019170
Adres pocztowy: ul. B.Dobrzańskiego 3
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-262
Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)
Kraj: Polska
E-mail: dzp@zdw.lublin.pl
Telefon: +48 817495300
Adres strony internetowej: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Profil nabywcy: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Role tej organizacji:
Nabywca

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.