Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż zespołu prostowników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż zespołu prostowników

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: BATER sp. z o.o
Dźwigowa 63
01-376 Warszawa
powiat: Warszawa
662 081 874
piotr.moszczynski@bater.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186976
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 662 081 874
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zestaw prostowników z funkcją ładowania oraz rozładowania
Powstaje w kontekście naboru
FESL.10.03-IP.01-015/23 - Wdrożenie innowacyjnej, ekologicznej technologii produkcji ogniw kwasowych będących wynikiem własnych prac b+r

Część 1
Zestaw prostowników

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Celem zamówienia jest dostawa Zestaw prostowników z funkcją ładowania oraz rozładowania, zarządzane przez program do formowania - do projektu pt." Wdrożenie innowacyjnej, ekologicznej technologii produkcji ogniw kwasowych będących wynikiem własnych prac b+r " realizowanego
w ramach " Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027(Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji )", numer projektu :FESL.10.03-IP.01-015/23
Przedmiotem zamówienia jest Zestaw prostowników z funkcją ładowania oraz rozładowania, zarządzane przez program do formowania podłączony do sieci, umożliwia stosowanie programów ze stabilizacją prądową, napięciową, stabilizacją mocy i stabilizacją oporności.
Skład zestawu:
- 2 x 450A/270V z wyłącznikiem bezpieczeństwa 24V, oszczędzający energię, podłączeniem CAN
-2 x 300A/270V z wyłącznikiem bezpieczeństwa 24V, oszczędzający energię, podłączeniem CAN
- 2 x 200A/270V z wyłącznikiem bezpieczeństwa 24V, oszczędzający energię, podłączeniem CAN
- minimalne napięcie prostownika 20V
-maksymalne napięcie modułu 270V
- ilość obwodów dla pojedynczego prostownika -2szt
- sprawność 95%
Szczegóły dotyczące zapytania znajdują się w załączniku "Zapytanie ofertowe_Zestaw prostowników".

CPV: 31153000-3

Dokument nr: 2024-56242-186976

Otwarcie ofert: 2.Ocena ofert nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia postępowania ofertowego.
Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na bazie konkurencyjności w okresie do 5 dni roboczych od terminu oceny ofert.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-26
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1.Oferty należy składać poprzez portal Baza Konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05
Przewidywany termin podpisania umowy: kwiecień 2024
Przewidywany termin realizacji: styczeń 2025
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Wymagania:
Moment publikacji wyników zapytania może zostać opóźniony jeśli zaistnieje potrzeba wezwania któregoś z Oferentów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej Oferty.
3.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. O terminowym złożeniu oferty
decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
OCENA OFERT
1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną w zapytaniu ofertowym i złoży pełny zakres wymaganej dokumentacji obejmującej wszystkie określone w zapytaniu załączniki
2.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych (zamówienie stanowi jedną maszynę, nie ma możliwości podziału częściowego).
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta.
6.Oferta powinna być przygotowana wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 (formularz ofertowy). Dokumenty muszą zostać podpisane i przesłane w formie nieedytowalnej (np. pdf). Dokumenty w formacie edytowalnym np. WORD, EXCEL nie będą rozpatrywane
7.Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu średniego NBP danej waluty z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych z treścią niniejszego zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje pytania do Zamawiającego poprzez Bazę Konkurencyjności. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.
Pytania w formie pisemnej ( publikowane na Bazie Konkurencyjności) prosimy zadawać maksymalnie do godzin. 12:00 ostatniego dnia składania ofert. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentacji /pytań poprzez Bazę Konkurencyjności (np. brak możliwości dodania danego formatu pliku, zablokowana możliwość dodania dokumentów dodatkowych / uzupełnień, itp. - tj. ograniczenia techniczne wynikające z działania Bazy Konkurencyjności) komunikacja może wystąpić drogą e-mailową na adres:piotr.moszczynski@bater.pl
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydaja się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zada od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawca i może odrzucić te ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie (zamówienie uzupełniające lub
dodatkowe) w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych lub gospodarczych o ile wartość zmian nie
przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą wynikać:
-z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności
dokumentacji z bieżącymi uwarunkowaniami których nie można było przewidzieć lub zidentyfikować na
etapie sporządzania dokumentacji projektu;
-z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
-z powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
-z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego ze Zleceniobiorcą jest
dopuszczalna w zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
-działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie,
-gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy do
zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub stron trzecich.
-konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
-Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
-Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty
-Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w
przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez
Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z
postanowieniami umowy o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od
umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający- zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w umowie (zamówienie uzupełniające lub
dodatkowe) w przypadku zaistnienia przyczyn technicznych lub gospodarczych
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wymagane jest doświadczenie w zakresie sprzedaży maszyn do produkcji urządzeń określonych w przedmiocie zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent musi dysponować zapleczem technicznym do realizacji zamówienia
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty wobec których nie jest prowadzone żadne
postępowanie egzekucyjne ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdujące się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie (weryfikowane na podstawie
podpisanego oświadczenia znajdującego się w załączniku ,,oświadczenie"
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1.W uzasadnionych i podanych do wiadomości oferentów przypadkach Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień.
2.Z postępowania wykluczone, są podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo i osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji,
potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny budzi
uzasadnione wątpliwości.
5.Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich zawartych w zapytaniu zasad.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
7.Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
8.Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych. Ocena ofert dokonana przez Zamawiającego jest ostateczna.
9.Wszystkie zastosowane nazwy własne urządzeń są wyłącznie przykładami i mogą zostać zastąpione przez urządzenia równoważne o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych parametrach technicznych
Warunki płatności
Przedpłata przed uruchomieniem
Płatność częściowa przed wysyłką
Płatność końcowa po uruchomieniu
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
-Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
-Podpisane oświadczenie do zapytania załącznik nr 2
-Szczegółowy opis przedmiotu załącznik nr 3
Ponadto, można dostarczyć dodatkową dokumentację (np. katalog, specyfikację, etc.).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-03-27
Data ostatniej zmiany
2024-03-27 15:18:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto - waga punktowa 80 pkt Sposób oceny:
Najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto a każda następna
odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = (najniższa cena netto / cena netto oferty ocenianej) x80 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (m-ce) - waga punktowa 10 pkt (minimum 12 miesięcy)
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższą gwarancję w miesiącach (10 pkt), a każda
następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów = (wartość oferty ocenianej x 10) / oferta skalkulowana najwyże
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Płatność po uruchomieniu w procentach-waga 5 pkt.
Najwyższą liczbę pkt otrzyma oferta zawierająca najwyższą płatność po uruchomieniu (5pkt),w stosunku do łącznej wartości danej oferty, a każda następna zgodnie z wzorem: Liczba pkt=(wartość oferty ocenianej x5)/oferta skalkulowana najwyżej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przedpłata w procentach-waga 5 pkt.
Najwyższą liczbę pkt otrzyma oferta zawierająca najniższą przedpłatę(5pkt),w stosunku do łącznej wartości danej oferty, a każda następna zgodnie z wzorem:
Liczba pkt=(wartość oferty ocenianej x5)/oferta skalkulowana najwyżej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Moszczyński
tel.: 662 081 874
e-mail: piotr.moszczynski@bater.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.