Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa Formy wtryskowej na zakrętkę

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa Formy wtryskowej na zakrętkę

Data zamieszczenia: 2024-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: SELPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Botaniczna 34
04-568 Warszawa
powiat: Warszawa
602720835
arkadiusz@selpo.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187448
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 602720835
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i dostawa Formy wtryskowej 36 gniazdowej na zakrętkę w ramach projektu pn:" ,,Uruchomienie produkcji Zakrętek do lakierów do paznokci z tworzywa z recyklingu dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania formy do wtrysku poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz umiędzynarodowienie produktów firmy"
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0406/23 - Uruchomienie produkcji Zakrętek do lakierów do paznokci z tworzywa z recyklingu dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania formy do wtrysku poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz umiędzynarodowienie

Część 1
Wykonanie, dostawa Formy wtryskowej 36 gniazdowej na zakręt

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie i dostawa Formy wtryskowej 36 gniazdowej na zakrętkę
Szczegółowy opis całego przedmiotu zamówienia, jego parametry, cechy oraz funkcjonalności definiuje Załącznik nr 4 Specyfikacja formy wtryskowej na zakrętkę wykonana zgodnie z naszym projektem zgłoszonym do opatentowania oraz Załącznik nr 5 - rysunek NA-18-36-G15
Wszystkie nazwy własne użyte w przedmiocie zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna nazwa własna, norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, ale zgodne z załączonym rysunkiem. Dopuszczamy złożenie oferty na formę o parametrach lepszych w zakresie materiałów i dodatkowego wyposażenia niż podano w przedmiocie zamówienia.

CPV: 43415000-5

Dokument nr: 2024-1091-187448

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-06

Miejsce i sposób składania ofert - przez bazę konkurencyjności

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05
Termin wykonania zamówienia ustala się na nie później niż 35 tygodni od podpasania umowy.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
konecki
Gmina
Stąporków
Miejscowość
Stąporków

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:
1) Terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:
a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, oraz wystąpienie przeszkód i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,
b) konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień.
We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli
taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku
koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.
W pozostałych przypadkach niedotrzymania terminu wykonania umowy, dostawca zostanie obciążony karami umownymi.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków - załącznik nr 2 do zapytania.
2. Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
oraz zakresu wykluczeń w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
- załącznik nr 3 do zapytania.
3. Szczegółowa oferta ze specyfikacją techniczna odpowiadającą szczegółowym zapisom przedmiotu zamówienia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 30 dni licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na całość zamówienia.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
Wykluczenia:
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Podmioty na podstawie art. 108 i art.
109 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) (dalej: "Pzp"), art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dn. 08.04.2022), a także art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-02
Data ostatniej zmiany
2024-04-02 18:24:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium-cena 100%
P=Cn/Cob x[100]
gdzie:
P-punkty dla Wykonawcy za cenę netto badanej oferty
Cn-najniższa cena netto w postępowaniu
Cob-cena netto w ofercie badanej
Oferty w walucie obcej będą przeliczone na PLN po śred.kursie NBP z dnia protokołu wyboru ofert.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Arkadiusz Sosnowski
tel.: 602720835
e-mail: arkadiusz@selpo.pl

Komunikacja z zamawiającym przez bazę konkurencyjności

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.