Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 251 96 71 do 3 wew. 357, 733 55 28 74
martyna.dykta@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 251 96 71 do
Termin składania ofert: 2024-05-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych) w mieszkaniach, lokalach użytkowych i biurowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,GÓRNIK" w Katowicach, których dokładny wykaz budynków znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji.
Komisja zastrzega sobie prawo uznać zaoferowane ceny jako ostateczne niepodlegające negocjacjom.
W skład ceny jednostkowej przeglądu 1 mieszkania należy niezależnie od ilości punktów pomiarowych należy wkalkulować: przegląd tablicy głównej budynku, przegląd tablic administracyjnych budynków i wszelkich dodatkowych tablic i obudów z zabezpieczeniami dodatkowych obwodów administracyjnych, w tym tablic z zabezpieczeniami przedlicznikowymi oraz poniższe czynności, które należy wykonać:
o wykonanie oględzin instalacji elektrycznej,
o sprawdzenie w tablicach głównych i administracyjnych poprawności połączeń przewodów na stykach urządzeń elektrycznych (tj. podstaw bezpiecznikowych, listew łączeniowych oraz styczników),
o sprawdzenie ciągłości przewodów (czynnych oraz ochronnych),
o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
o pomiar impedancji pętli zwarcia i sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
o badanie urządzeń różnicowoprądowych,
o sporządzenie dokumentacji po wykonanych pomiarach odrębnie na każdy budynek wraz z wykonaniem schematu jednokreskowego wiz dla każdego budynku.
W skład ceny jednostkowej przeglądu 1 lokalu użytkowego lub biurowego niezależnie od ilości punktów pomiarowych należy wkalkulować: przegląd tablicy głównej budynku, przegląd tablic administracyjnych budynków i wszelkich dodatkowych tablic i obudów z zabezpieczeniami dodatkowych obwodów administracyjnych, w tym tablic z zabezpieczeniami przedlicznikowymi oraz poniższe czynności, które należy wykonać:
o wykonanie oględzin instalacji elektrycznej,
o sprawdzenie w tablicach głównych poprawności połączeń przewodów na stykach urządzeń elektrycznych (tj. podstaw bezpiecznikowych, listew łączeniowych oraz styczników),
o sprawdzenie ciągłości przewodów (czynnych oraz ochronnych),
o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
o pomiar impedancji pętli zwarcia i sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
o badanie urządzeń różnicowoprądowych,
o sporządzenie dokumentacji po wykonanych pomiarach odrębnie z każdego budynku i każdego lokalu użytkowego, które zostały określone w treści specyfikacji.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 07.05.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów.

Składanie ofert:
Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 06.05.2024 r. do godz. 10:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
KONKURS OFERT NA:
Wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej (ochrona przeciwporażeniowa i sprawdzenie stanu izolacji obwodów elektrycznych) w mieszkaniach, lokalach użytkowych i biurowych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,GÓRNIK" w Katowicach, których dokładny wykaz budynków znajduje się w załączniku Nr 1 do Specyfikacji.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji: od 01.06.2024 do 30.11.2024 r.

Wymagania:
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru firm lub ewidencji o działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa śląskiego (z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
3) Stwierdzenie uprawnień elektrycznych SEP G1D i G1E osoby wykonującej i sprawdzającej pomiary lub uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kwalifikacje do obsługi aparatury kontrolno - pomiarowej.
4) Wycenę usługi w oparciu o kalkulację własną.
5) Charakterystykę firmy.
6) Referencje.
7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
11) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy.
12) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Termin realizacji zadania.
Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 20% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 07.05.2024 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta / w godzinach od 10:15 do 12:00/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGI:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o ryczałt i płatne fakturą końcową oddzielnie na każdą Administrację,
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu jest Pani Martyna Dykta - od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:00, w piątek w godz. od 7:30 do 13:00 tel. (32) 25-19-671 do 3 wew. 357 lub tel. kom. 733 55 28 74, e-mail: martyna.dykta@smgornik.katowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.