Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonie wysięgnika do lamp

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonie wysięgnika do lamp

Data zamieszczenia: 2024-04-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rafineria Gdańska Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
pawel.wisniewski@rafineriagdanska.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1563666,a27ccbedde6a680d02990422f281396f.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RG/160035177/PW/326: wykonie wysięgnika do lamp wg. rysunku, materiał: ocynk ogniowy (norma PN EN ISO 1461) 70 um (wizja lokalna)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji/treści zapytania:
Wykonie wysięgnika do lamp wg. rysunku, materiał: ocynk ogniowy (norma PN EN ISO 1461) 70 um.
1.1 WYMAGANA: wizja lokalna możliwa w dniu 09.04.2024 (wtorek) lub 10.04.2024 (środa) w godz 8-12.
Oferty złożone bez udziału w wizji lokalnej zostaną ODRZUCONE.
W celu ustalenia szczegółów wizji prosimy o kontakt na adres: dominik.warda@rafineriagdanska.pl w temacie wiadomości prosimy napisać: Wizja lokalna dot. Z115/460425 : wykonie wysięgnika do lamp.
1.2 WYMAGAMY doświadczenia.
Ze względu na zastosowanie wysięgników do remontów zbiorników produktów naftowych w strefie zagrożenia wybuchem, wymagamy od dostawców doświadczenia w produkcji urządzeń do zastosowania w takiej strefie. Potwierdzeniem takich referencji będzie fakt wykonawstwa remontów zbiorników naftowych o kubaturze powyżej 2000m3 w ostatnich 5 latach, wykonawstwo remontów urządzeń i instalacji w wykonaniu EX stosowanych do produkcji paliw lub fakt produkcji urządzeń certyfikowanych przez niezależne instytuty do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem.
Wymagamy udziału w wizji lokalnej oraz wykazania się powyższymi dokumentami mając na uwadze, że brak spełnienia obu wymagań będzie równoznaczne z ODRZUCENIEM oferty.
Wysięgnik do Lamp 3/2": wykonie wg. rysunku (ocynk ogniowy 70 um poza obejma)
Ocynk zgodny z normą PN EN ISO 1461.
WYMAGANY:
materiał: rura stalowa 48,3mm o grubości ścianki 3,25mm
Na komplet składa się:
2szt stopy mocowania
2szt obejm ocynkowa (nie jest wymagany ocynk ogniowy)
2szt gumek do średnicy kabla 16 mm
1szt wysięgnik
Miejsca przejścia kabli przez wysięgnik należy zabezpieczyć gumką. W tym miejscu nie wymagamy żadnej szczelności tylko zabezpieczenia mechanicznego przed przetarciem. Średnica kabla do 16 mm.
Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne
2. Warunki dostawy: DAP/DDP Rafineria Gdańska Sp. z o.o, zgodnie z Incoterms 2010.
3. Ważność oferty.
Wymagany okres ważności oferty - min. 30 dni od dnia złożenia oferty.
4. Klauzule sankcyjne.
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją na Ukrainę , w szczególności:
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.), oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie ofertowe gwarantuje, które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub obwodów ługańskiego lub donieckiego lub Krymu lub Sewastopola (terytoriów Ukrainy).
Prosimy też pod rygorem nieważności złożonej oferty załączenie w części merytorycznej podpisanego oświadczenia z załącznika nr 2.
Oferty bez podpisanego oświadczenia w części merytorycznej zostaną ODRZUCONE.
5. Forma i treść oferty:
5.1. Pytania merytoryczne
Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące specyfikacji technicznej należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.
Kontakt poza wytyczoną ścieżką, może skutkować wykluczeniem dostawcy z niniejszego postepowania wyboru kontrahenta.
5.2. Pytania techniczne związane z obsługą platformy Logintrade
W razie pytań dotyczących obsługi platformy Logintrade, prosimy o bezpośredni kontakt z jej operatorem:
nr tel. +48 71 787 35 34,
e-mail: helpdesk@logintrade.net.
5.3. Składanie ofert
Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. wraz z ofertą bezwzględnie wymagane jest potwierdzenie wymagań postawionych w treści zapytania ofertowego oraz wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw w stosunku do wymagań jeżeli występują.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Prosimy o załączenie oferty w 2 plikach: cz. merytoryczna (techniczna): pełny opis techniczny produktu bez cen i cześć handlowa (z cenami).
5.4 Część merytoryczna (techniczna) jako osobny plik musi zawierać:
Informacje techniczne wymagane w zapytaniu ofertowym z wyłączeniem ceny z uwzględnieniem:
- wymagań technicznych na produkt (specyfikacja)
- termin realizacji od momentu od momentu otrzymania zamówienia
- oświadczenia dotyczącego spełnienia wybranych wymogów rozporządzenia REACH - jeżeli dotyczy
- kod CN.
Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne
5.5 Część handlowa (z cenami) jako osobny plik musi zawierać:
- cenę jednostkową dla dostawy na warunkach DAP/DDP Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
- podpisany załącznik nr 2 - Oświadczenie (dokument dwustronny)
- termin dostawy od momentu od momentu otrzymania zamówienia
WAŻNE: Wymagany termin realizacji możliwe najkrótszy.
Nieterminowa realizacja zamówienia skutkować będzie naliczeniem kar umownych wg:
Ogólne Warunki Umów_Rafineria Gdańska https://www.lotos.pl/repository/55955/
General Contract Conditions_Rafineria Gdańska https://www.lotos.pl/repository/55956/
Wszelkie koszty dostawy, rozładunku, opakowań (pojemniki, palety), świadectw, deklaracji, certyfikatów, atestów są po stronie Wykonawcy i powinny być zawarte w cenie jednostkowej przedmiotu oferty.
6. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
7. Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania ofertowego.
8. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania Oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób i do innych celów.
9. Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
10. Do zamówień zastosowanie mają:
Ogólne Warunki Umów_Rafineria Gdańska https://www.lotos.pl/repository/55955/
General Contract Conditions_Rafineria Gdańska https://www.lotos.pl/repository/55956/
11. Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem:
https://rafineriagdanska.pl/repository/55538/
https://rafineriagdanska.pl/repository/55537/
12. Informacje dodatkowe:
W czasie trwania postępowania zakupowego, Rafineria Gdańska Sp. z o.o. możeprosić o dostarczenie skanów następujących dokumentów:
- dokumentu rejestrowego
- zaświadczenia o nadaniu NIP
-zaświadczenia o nadaniu REGON
-pełnomocnictwa do złożenia oferty
W przypadku podmiotów zagranicznych - certyfikat rezydencji.
Ponadto:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),
Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie starsze niż 3 miesiące,
Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,
Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta,
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
UWAGA!
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustkowe.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2022 r. Spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. zmieniła nazwę z LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Jednocześnie wskazujemy, że pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianom, w związku z tym dla porządku poniżej podajemy dane do fakturowania Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.: Rafineria Gdańska Sp. z o.o., Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, NIP 583-285-03-90.
Podstawą dla przygotowanie oferty jest specyfikacja techniczna materiału ujęta w treści zapytania ofertowego oraz Standardy Techniczne dostępne pod adresem https://www.lotos.pl/2821/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania/standardy_techniczne
Z poważaniem
Paweł Wiśniewski
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wysięgnik do lamp 3/2" wg. rysunku, materiał: ocynk ogniowy 70 um zgodny z normą PN EN ISO 1461 - #1 200 komplet -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "RG/160035177/PW/326: wykonie wysięgnika do lamp wg. rysunku, materiał: ocynk ogniowy (norma PN EN ISO 1461) 70 um (wizja lokalna)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z115/460425

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1563666,a27ccbedde6a680d02990422f281396f.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 04- 2024 09: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
24- 04- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 04- 2024 16: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1563666,a27ccbedde6a680d02990422f281396f.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Paweł Wiśniewski LA
tel:
e-mail: pawel.wisniewski@rafineriagdanska.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.