Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku

Data zamieszczenia: 2024-04-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
74 84 60 674
zamowieniapubliczne@powiatwalbrzyski.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/911051
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 74 84 60 674
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modern. instal. elektr. w budynku Specjal. Ośr. Szkolno-Wychow. w Nowym Siodle w ramach zad. inw. Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Pow. w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej planowanej przebudowy zasilania wraz z dostawą i zabudową agregatu prądotwórczego 120 kVA dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle wraz z wykonaniem robót w oparciu o wykonaną dokumentację wraz z pierwszym uruchomieniem agregatu w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle".
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanej przebudowy zasilania elektroenergetycznego w celu przyłączenia agregatu prądotwórczego 120 kVA wraz z wykonaniem robót w oparciu o wykonaną dokumentację wraz z pierwszym uruchomieniem agregatu. W skład powyższych prac wchodzi:
1) dostawa agregatu prądotwórczego 120 kVA wraz z automatykami SZR,
2) opracowanie dokumentacji na przebudowę zasilania elektroenergetycznego w celu przyłączenia agregatu prądotwórczego 120 kVA,
3) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków i zezwoleń od Konserwatora Zabytków oraz dostawcy energii elektrycznej,
4) dokonanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. PPOŻ,
5) dokonanie zgłoszenia/uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wymaganym przepisami Prawa budowlanego,
6) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
7) wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową zasilania elektroenergetycznego i agregatu prądotwórczego zgodnie z wykonaną dokumentacją,
8) przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów oraz przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej

CPV: 79930000-2, 31122000-7,45310000-3,45450000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00272598, WOS.272.1.25.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-23 09:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_walbrzych
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_walbrzych
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ,,cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak, zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): tak, zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/911051
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-23 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_walbrzych

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOS.272.1.25.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej planowanej przebudowy zasilania wraz z dostawą i zabudową agregatu prądotwórczego 120 kVA dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle wraz z wykonaniem robót w oparciu o wykonaną dokumentację wraz z pierwszym uruchomieniem agregatu w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja awaryjnego zasilania Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz kompleksu budynków w Nowym Siodle".
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej planowanej przebudowy zasilania elektroenergetycznego w celu przyłączenia agregatu prądotwórczego 120 kVA wraz z wykonaniem robót w oparciu o wykonaną dokumentację wraz z pierwszym uruchomieniem agregatu. W skład powyższych prac wchodzi:
1) dostawa agregatu prądotwórczego 120 kVA wraz z automatykami SZR,
2) opracowanie dokumentacji na przebudowę zasilania elektroenergetycznego w celu przyłączenia agregatu prądotwórczego 120 kVA,
3) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków i zezwoleń od Konserwatora Zabytków oraz dostawcy energii elektrycznej,
4) dokonanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. PPOŻ,
5) dokonanie zgłoszenia/uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wymaganym przepisami Prawa budowlanego,
6) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
7) wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową zasilania elektroenergetycznego i agregatu prądotwórczego zgodnie z wykonaną dokumentacją,
8) przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów oraz przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej
4.2.6.) Główny kod CPV: 79930000-2 - Specjalne usługi projektowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg wzoru podanego w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
1) minimalne warunki dotyczące doświadczenia:
wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia przez co rozumie się, że wykonał roboty polegające na wykonaniu przebudowy zasilania elektroenergetycznego w budynku użyteczności publicznej
2) minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą posiadającą prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 4).
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia:
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga: uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wykonawcami w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z projektem umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg wzoru podanego w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.