Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana (remont) poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana (remont) poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2024-04-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o
Mińska 52/54
03-828 Warszawa
powiat: Warszawa
biuro@tbswp.pl
https://tbswp.ezamawiajacy.pl/pn/tbswp/demand/notice/public/126279/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana (remont) poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy Ul. Osowskiej 82.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wymiana (remont) poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy Ul. Osowskiej 82.

CPV: 45000000-7, 45300000-0,45332200-5,45332000-3,45232150-8

Dokument nr: 2024/BZP 00273803, INW.26.4.2024.PT

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-22 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tbswp.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozdział 12 SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 20 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 20 SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tbswp.ezamawiajacy.pl/pn/tbswp/demand/notice/public/126279/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-22 11:00
Miejsce składania ofert: https://tbswp.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INW.26.4.2024.PT
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wymiana (remont) poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Osowskiej 82.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu wymiany (remoncie) poziomów instalacji wody zimnej lub ciepłej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia) o wartości każdego zadania min. 150 000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
- WYKAZU ROBÓT, określonego w pkt 6.3.1 SWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ),
- DOWODÓW, o których mowa w pkt 6.3.2 SWZ,
złożonych na wezwanie Zamawiającego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
- podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ ROBÓT (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ)
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.4.1SWZ
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2) DOWODY
określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w punkcie powyżej) zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje;
- inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
- inne dokumenty - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów.
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego robo-ty budowlane były wykonane - w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,
- cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio:
- wykonawca,
- wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- podmiot udostępniający zasoby, w zależności od tego, które każdego z nich dotyczą.
- notariusz.
3) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
- podmiot udostępniający zasoby (jeśli dotyczy).
Dokument/-y należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 ust. 4 Ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ)
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:
a) ZOBOWIĄZANIE (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ)
b) OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) FORMULARZ OFERTOWY (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ)
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
2) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ)
Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- każdy z Wykonawców występujących wspólnie (jeśli dotyczy),
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
3) PEŁNOMOCNICTWO lub inny dokument potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. Dokument należy złożyć (w jednej z następujących form):
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
- w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,
- w postaci cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4) OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 117 ust. 4 Ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ)
Dokument należy złożyć:
- w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POLEGA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:
a) ZOBOWIĄZANIE (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ)
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby =
b) OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Ustawy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. (ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 Ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w jednej z form określonych w pkt. 6.2.3 SWZ, musi zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę za pośrednictwem Platformy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań objętych przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
a) OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy;
b) OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
c) OŚWIADCZENIE o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-21

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.