Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont budynku

Data zamieszczenia: 2024-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
35-105 Rzeszów
powiat: Rzeszów
biuro@pzdw.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pełna nazwa zamówienia:
,,Remont budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach".
W/w nazwy należy używać na każdym etapie prowadzonego postępowania.
Z uwagi na możliwość wpisania ograniczonej liczby znaków w platformie e-zamówienia nazwa zamówienia może się różnić od nazwy użytej w innych dokumentach postępowania.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropu budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach - zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego.
- wykonanie opaski odwadniającej budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach - zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego.
Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać aktualny atest PZH, kartę charakterystyki wyrobu oraz kartę charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.
Wierzchnia farba zastosowana do malowania elewacji powinna być w kolorze zbliżonym do występującego aktualnie na elementach przeznaczonych do malowania.
Opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ i Kosztorys ofertowy stanowiące Załączniki do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45262690-4,45443000-4,45233250-6

Dokument nr: 2024/BZP 00275039, PZDW/WZP/243/WA/35/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-23 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c54c49e7-f348-11ee-b016-82aaee56c84c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c54c49e7-f348-11ee-b016-82aaee56c84c
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegóły zawarte zostały w pkt 14 Instrukcji dla wykonawców - Rozdział I SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisano w pkt. 2 IDW - Rozdział I SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-23 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c54c49e7-f348-11ee-b016-82aaee56c84c

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WA/35/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pełna nazwa zamówienia:
,,Remont budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach".
W/w nazwy należy używać na każdym etapie prowadzonego postępowania.
Z uwagi na możliwość wpisania ograniczonej liczby znaków w platformie e-zamówienia nazwa zamówienia może się różnić od nazwy użytej w innych dokumentach postępowania.
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropu budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach - zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego.
- wykonanie opaski odwadniającej budynku magazynowego na terenie Bazy Materiałowej w Ruszelczycach - zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego.
Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać aktualny atest PZH, kartę charakterystyki wyrobu oraz kartę charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.
Wierzchnia farba zastosowana do malowania elewacji powinna być w kolorze zbliżonym do występującego aktualnie na elementach przeznaczonych do malowania.
Opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ i Kosztorys ofertowy stanowiące Załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45262690-4 - Remont starych budynków
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2. Kryterium jakościowe - okres gwarancji i rękojmi za wady - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
(...)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) Doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w zakresie robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał min. 1 zadanie polegające na wykonaniu remontu, przebudowy, budowy min. 1 budynku o powierzchni zabudowy min. 50 m2
Zamawiający przyjmuje, że ,,powierzchnię zabudowy" wyznacza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
Zamawiający przyjmuje, że przez pojęcie ,,budynek" należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Poprzez sformułowania:
- ,,remont"
- ,,przebudowa"
- ,,budowa"
Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ,,Ustawie Prawo budowlane.
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 273 ust 1pkt 2 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
c) kosztorys ofertowy
d) protokół z odbycia wizji lokalnej
e) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
g) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w pkt. 13 IDW (Rozdział I SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w pkt. 23.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2. Kryterium jakościowe - okres gwarancji i rękojmi za wady - waga kryterium 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.