Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa elementów żelbetowych do budowy silosu trzykomorowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa elementów żelbetowych do budowy silosu trzykomorowego

Data zamieszczenia: 2024-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o
Długie Stare, ul. Wiosenna 5
64-100 Leszno
powiat: Leszno
tel. (65) 520 26 70 fax. (65) 533 81 60
sekretariat@dlugiestare.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Leszno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (65) 520 26 70
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na dostawę elementów żelbetowych do budowy silosu trzykomorowego w Zakładzie Rolnym w Trzebinach.
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie dotyczy wykonania i dostawy wraz z rozładunkiem płyt skarpowych żelbetowych, prefabrykowanych, które mają być wykorzystane do budowy silosu trzykomorowego, do magazynowania kiszonek dla bydła w ZR w Trzebinach.
2. Warunki elementów konstrukcji narzucone przez zamawiającego:
- obciążenie budowli: wg PN-82/B-02000 do 02
- konstrukcje stalowe: wg PN-90/B-03200
- konstrukcje betonowe: wg PN-B-03264: 2000
- elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy C40/50 (PN-EN 206-01) z zastosowaniem cementu siarczano odpornego HSP
- Płyty muszą posiadać węzły ze śrubami w dwóch miejscach, pozwalającymi na łączenie poszczególnych elementów.
3. Ilości zamawianych elementów:
- w wys. 350 cm; szer. u podstawy 276 cm; dł. 100 cm: 296 szt.
4. Przekrój poprzeczny elementu w wysokości 350 cm stanowi zał. nr 1 do ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału oferentów.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (osobiście lub drogą pocztową) w terminie do dnia 23.04.2024 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚCI
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa systematyczna, całość do 12.07.2024 r.
2. Termin płatności: 60 dni od dnia dostawy i wystawienia Faktury VAT

Wymagania:
III. GWARANCJE
Okres gwarancji - 36 miesięcy.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały.
3. Kartki powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
4. Oferta musi zawierać:
- Cenę zamówienia, która musi być wyrażona w złotych polskich w wartości brutto
- Przykłady (wykaz) wykonywanych takich lub podobnych elementów żelbetowych
- Oświadczenie o spełnieniu wymogów (pkt. IV ogłoszenia)
- Kopie dokumentu rejestracyjnego firmy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) o formie prowadzonej działalności
5. Koperta z oferta powinna być opisana w sposób następujący:
,,Nazwa i adres wykonawcy Oferta na dostawę elementów silosu dla ZR w Trzebinach Nie otwierać przed dniem 23.04.2024r. godz. 10:00"
VIII. WYBÓR OFERTY
3. Na posiedzeniu niejawnych Komisja:
- dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że ich nie spełnia,
- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia , że zachodzą okoliczności:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania,
b) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie dostawy, usługi i roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej zrealizowania zadania.
IX. KRYTERIA OCENY
Cena oraz dotychczasowa współpraca.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych z wybranym oferentem
2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę (zlecenie)w terminie określonym w zawiadomieniu
0 wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Umowa (zlecenie) w sprawie zamówienia może zostać zawarta po upływie terminu związania z ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania z ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieinformowanie niewybranych oferentów o przebiegu i wynikach postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCĄ
1. Wszelkiego rodzaju zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Wykonawcy (Oferenci) przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną Zamawiającemu email: sekretariat@dlugiestare.pl do dnia 15.04.2024r. do godz. 15:00
2. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest: Wacław Gaertig / tel: 65 5338632 sekr. 65 5202670 / kom: 697 628 812

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.