Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie płukania chemicznego płytowych wymienników ciepła

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie płukania chemicznego płytowych wymienników ciepła

Data zamieszczenia: 2024-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: S.M. ,,Ruczaj-Zaborze" w Krakowie
Ul. Grota Roweckiego 11
30-348 Kraków
powiat: Kraków
tel 12 266-88-98, tel/fax 12 266-95-32
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 1.000,00 zł
Nr telefonu: tel 12 266-88-98, te
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie płukania chemicznego 39 szt. płytowych wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych w Krakowie.
I etap - zbieranie i weryfikacja ofert
II etap - negocjacje cenowe z wybranymi oferentami, zgodnie z zapisami pkt VIII ust. 3 niniejszej
specyfikacji.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wykonanie płukania chemicznego 39 szt. płytowych wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych w Krakowie (w tym 31 szt. dla celów przygotowania c.w.u. oraz 8 szt. dla celów co.), zgodnie ze szczegółowym zakresem prac określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Dokument nr: 5

Otwarcie ofert: VIII. OTWARCIE OFERT.
1. Oferty zostaną otwarte przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego w terminie po dn. 06.05.2024r. bez udziału oferentów w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
2. Oferta musi zostać złożona w siedzibie Spółdzielni nie później niż do dnia 30.04.2024r. godz. 14.30 (wtorek) - decyduje termin wpływu do siedziby Spółdzielni,

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI I OKRES GWARANCJI
1. Czas realizacji zamówienia:
o płukanie wymienników dla celów przygotowania c.w.u. - na bieżąco
o płukanie wymienników dla celów co. (po zakończeniu sezonu grzewczego) - termin zakończenia całości robót do 30.08.2024r.

Wymagania:
Uwaga! Ofertę w postępowaniu mogą złożyć tylko oferenci, którzy zakupili formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac etapami.
3. Okres gwarancji na wykonane roboty - wskazany w ofercie Wykonawcy z zachowaniem warunku, że deklarowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy.
III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza w przypadku ofert zbliżonych cenowo podziału zamówienia dla dwóch i więcej wykonawców.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z realizacji część prac objętych przetargiem lub włączenia prac dodatkowych związanych z realizacją ww. zakresu prac.
IV. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ OFERENCI:
1. Prowadzą działalność w ww. zakresie przez okres nie krótszy niż 3 lata.
2. Wykonywali w okresie ostatnich trzech lat prace, będące przedmiotem udzielanego zamówienia.
3. Pokryli koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwocie 61,50zl z podatkiem VAT przelewem bankowym na konto Zamawiającego wymienione w punkcie V ust. 12.
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako upoważniony reprezentant firmy.
2. Oferent, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
3. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ).
4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazane napisanie oferty na wydruku komputerowym) oraz podpisana przez Oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta na zewnątrz.
6. Wszystkie strony oferty muszą być zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, a każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem.
7. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych formułą ,,za zgodność z oryginałem*' i podpisane przez Oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta na zewnątrz.
8. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta na zewnątrz.
10. Kwoty z formularza ofertowego są kwotami wiążącymi.
11. Całość oferty musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
12. Wadium winno być wniesione przelewem bankowym na konto Zamawiającego w KBS Oddział Ruczaj-Zaborze nr konta: 05 8591 0007 0050 0003 1613 0001.
13. Do oferty należy dołączyć potwierdzony przez Bank przelew ww. kwoty.
14. Wybrany Oferent traci wadium, jeżeli:
- odmówi podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie do 29.04.2024r.
16. Niewpłacenie wadium w terminie powoduje odrzucenie oferty.
17. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych wadiów Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana Zamawiający przekaże do banku na konto Oferenta wskazane w ofercie w: ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia lub odwołania przetargu.
18. Termin związania ofertą upływa po 90 dniach od terminu składania ofert.
a) Oferent winien pobrać właściwy formularz SIWZ ze strony internetowej Spółdzielni w formie elektronicznej www.ruczai-zaborze.krakow.pl z zakładki przetargi;
b) Ofertę może złożyć podmiot gospodarczy dopuszczony do obrotu gospodarczego w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej oraz kodeksu spółek handlowych;
c) Oferent winien się wykazać doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Oferent powinien sporządzić kosztorys ofertowy z zestawieniem materiału i sprzętu, na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ, a także według postanowień niniejszej specyfikacji.
2. Cena ofertowa ma być podana wraz z naliczonym podatkiem VAT w złotych polskich i powinna zawierać sumę wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia, określonych w formularzu ofertowym. Wszystkie ceny określone przez Oferenta są obowiązujące w okresie realizacji umowy i nie mogą ulec zwiększeniu.
3. Wyliczoną na podstawie kosztorysu ofertowego cenę wraz z naliczonym podatkiem VAT należy wpisać do formularza ofertowego - załącznik nr 2 do specyfikacji.
VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym do terminu otwarcia ofert.
3. Koperta z ofertą ma być opisana według poniższego wzoru:
I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,RUCZAJ-ZABORZE" 30-348 Kraków ul. Grota Roweckiego nr 11 OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie płukania chemicznego 37 szt. płytowych wymienników ciepła w budynkach mieszkalnych w Krakowie.
2. Złożone oświadczenie nie może dotyczyć zmiany wartości złożonej oferty.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem określającym zasady i tryb wyboru przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Ruczaj-Zaborze" wykonawców robót remontowych, usług oraz wyboru dostawców materiałów w dwóch etapach:
etap I - zbieranie i weryfikacja ofert:
Po weryfikacji złożonych ofert, Komisja Przetargowa dokona kwalifikacji Oferentów do II etapu, etap II - negocjacje cenowe z wybranymi oferentami:
> W przypadku oferty nie przekraczającej kwoty 50.000,00 zł/netto, Komisja Przetargowa przeprowadza negocjacje telefonicznie w systemie głośnomówiącym z wybranymi oferentami w terminie do 3 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
> W przypadku ofert na kwotę wyższą niż 50.000,00 zł/netto negocjacje odbędą się w terminie do 7 dni roboczych od daty otwarcia ofert. W negocjacjach uczestniczą: Zarząd, Komisja Przetargowa oraz w charakterze obserwatorów wyznaczeni przedstawiciele Rady Nadzorczej.
4. O terminie II etapu negocjacji, wybrani Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie (mailem).
5. Nieobecność Oferenta lub upoważnionego/upoważnionych przez Niego przedstawiciela/li w czasie negocjacji będzie traktowana jako podtrzymanie warunków oferty wstępnie złożonej.
6. Komisja Przetargowa pozostawia bez rozpatrzenia oferty, które:
o nie zostały zabezpieczone wadium,
o zostały złożone po terminie,
o nie spełniają wymogów SIWZ,
o zawierają ceny rażąco wysokie lub dumpingowe.
IX. ZAWARTOŚĆ OFERT.
1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych oferentom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta na zewnątrz ich kserokopie lub odpisy:
a) Wypełniony formularz ofertowy ( wg załączonego wzoru - załącznik nr 2):
b) Oświadczenie oferenta (wg załączonego wzoru - załącznik nr 3);
c) Zakres prowadzonej działalności;
d) Dowód wpłacenia wadium;
e) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu opłat i składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
f) Zaświadczenie z właściwego dla oferenta Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
g) Oświadczenie, że oferent osiągnął w latach 2021 - 2023 roku sumaryczne przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 100 000 zł rocznie;
h) Referencje z ostatnich trzech lat, wykaz wszystkich robót zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat, tożsamych z przedmiotem zamówienia;
i) Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów i sprzętu, opracowany ściśle
z zachowaniem ilości i pozycji wykazanych w załączniku nr 1; j) Oświadczenie o posiadanych narzędziach i sprzęcie oraz kwalifikacjach, uprawnieniach i sposobie
zatrudnienia pracowników potrzebnych do realizacji niniejszej Specyfikacji; k) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł.
UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej, albo złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wymagane dokumenty należy załączyć w kolejności wymienionej w punkcie IX ust 1.
3. Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.
4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium:
o Cena - 70%,
o Doświadczenie Oferenta i referencje o wykonanych podobnych zamówieniach - 10%),
o Terminy realizacji zamówienia i okres gwarancji - 10%o,
o Ogólna ocena oferenta -10%.
5. Zamawiający informuje, że nie udostępnia pomieszczeń na zaplecze dla Wykonawcy.
6. Zamawiający wybranemu oferentowi wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
7. Oferent nie może zamienić złożonej już oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dzjelenia zamówienia lub jego ograniczenia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może najpóźniej na trzy dni przed terminem składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia niezwłocznie na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce przetargi. Oferent jest zobowiązany przed terminem składania ofert zapoznać się z ewentualnymi zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w treści SIWZ.
X. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1. Swobodnego wyboru Oferty.
2. Unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
3. Unieważnienia przetargu, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.