Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych

Data zamieszczenia: 2024-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o
3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Małopolski
powiat: ropczycko-sędziszowski
17 2216 684
pgkim@pgkim-sedziszow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/912839
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sędziszów Małopolski
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 17 2216 684
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim (I)"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania ofert częściowych. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ I - dostawa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (gat. I),
frakcja 0-31,5 mm - 600 ton. DOSTAWA kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. DOSTAWA kruszyw ma być wykonywana w godz.ch pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po godz. 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia
następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca (Dostawca).

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania ofert częściowych. 2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ II - dostawa kruszywa grubego (gat. I), frakcja 31,5-63 mm - 140 ton. DOSTAWA kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. DOSTAWA kruszyw ma być wykonywana
w godz.ch pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszyw.
W przypadku dostawy dostarczonej po godz. 15:00 Zamawiający ma
prawo przyjąć dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca (Dostawca).

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania
Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy ofert częściowych. 2. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia:
CZĘŚĆ III - dostawa piasku zwykłego 0/2 mm - 1 200 ton, DOSTAWA kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. DOSTAWA kruszyw ma być wykonywana w godz.ch pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszyw.
W przypadku dostawy dostarczonej po godz. 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane
obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca. (Dostawca).

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania ofert częściowych. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ IV - dostawa piasku naturalnego kopanego - 1 200 ton. DOSTAWA kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. DOSTAWA kruszyw ma być wykonywana w godz.ch pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby
dostarczenia kruszyw. W przypadku dostawy dostarczonej po godz. 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu,
zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca (Dostawca).

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa kruszyw naturalnych żwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim z możliwością składania ofert częściowych. Określona ilość kruszyw jest ilością szacunkową, służąca wyłącznie pomocniczo do przygotowania oferty, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw stosownie do potrzeb. Ilość podstawowa oraz rodzaj kruszyw w ramach przedmiotu
zamówienia:
CZĘŚĆ V - dostawa żwiru 8/16 mm - 300 ton.
DOSTAWA kruszyw realizowana będzie sukcesywnie, poprzez zamówienia częściowe przez Zamawiającego. DOSTAWA kruszyw ma być wykonywana w godz.ch pracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim (od 7:00 do 15:00) po uprzednim zgłoszeniu (faks, poczta elektroniczna) przez Zamawiającego potrzeby dostarczenia kruszyw.
W przypadku dostawy dostarczonej po godz. 15:00 Zamawiający ma prawo przyjąć dostawę dnia następnego, przy czym za wszelkie ryzyko z tym związane obciąża Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca (Dostawca).

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 2024/BZP 00278331, ZP/02/2024/PGKiM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-22 11:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnienie oświadczeń, lub dokumentów na wezwanie. Zamawiającego) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) za pośrednictwem strony http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Ofertę przygotowaną w sposób określony w rozdziale XV SWZ, należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnego na platformazakupowa.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl zwanym dalej ,,regulaminem" dostępnym na stronie głównej platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z Art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Ul. 3-go Maja 11, tel. 017 2216 769, adres e-mail: pgkim@pgkim-sedziszow.pl ) inspektorem ochrony danych osobowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp., jest Pan Piotr Siwiec, adres e-mail: pgkim@pgkim-sedziszow.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. ,,DOSTAWA kruszyw naturalnych piaskowożwirowych i łamanych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim (I)." prowadzonym w trybie podstawowym; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy ZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie z środków UE ; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: ? na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; ? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/912839
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-22 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy Zakupowej strona http://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_sedziszow

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.