Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie przeglądów technicznych i serwisu urządzeń transportu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów technicznych i serwisu urządzeń transportu

Data zamieszczenia: 2024-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon: 22 444 57 14, tel. 22 444 55 77
bgo@nik.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 22 444 57 1
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Najwyższa Izba Kontroli
zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi polegającej na
wykonywaniu przeglądów technicznych i serwisu urządzeń transportu bliskiego zainstalowanych w budynkach zajmowanych
przez Najwyższą Izbę Kontroli.
III.Opis przedmiotu zamówienia.
Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych i serwisu urządzeń transportu bliskiego
zainstalowanych w budynkach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedmiot zamówienia podzielony został
na 3 niezależne od siebie części:
1. Część I - Delegatura NIK Katowice,
2. Część II - Delegatura NIK Kielce,
3. Część III - Delegatura NIK Lublin.
Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania.
UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odmówić
zawarcia umowy, bez wskazania przyczyny.

Dokument nr: BGO-BGN.25.110.2024

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2024 r.
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.2 Zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Wymagania:
V.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
2. Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: bgo@nik.gov.pl
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej.1
1 Można skreślić. W takim przypadku przeprowadzający postępowanie pracownik JONIK Wnioskującego ma obowiązek pobrać ze strony internetowej CEIDG
lub KRS dokument właściwy dla wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i załączyć go do dokumentacji.3. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości:
,,Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych i serwisu urządzeń transportu bliskiego
zainstalowanych w budynkach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli "
6. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:
1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy;
lub
2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację
osoby składającej podpis.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku dokumenty wskazane
w pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców. Wykonawcy ponadto ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
11. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.
13. Postanowienia Zapytania dotyczące ofert stosuje się do ofert częściowych.
VII.
Sposób obliczenia ceny oferty.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie każdej części
zamówienia. Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym
podatek od towarów i usług.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie;
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
i poinformuje Wykonawcę;
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem lub zawierającą rażąco niską cenę.
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
4. Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2X.
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium, tj. cena
ofertowa (waga kryterium - 100 %).
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową spełniająca wszystkie wymagania.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na
podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby umocowane
do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.
4. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania dotyczące
ofert.
Umowa w sprawie zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo
podanych we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
XII.
Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu składania
ofert.
2. Zamawiający zamieści ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców lub zmiany w treści Zapytania
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zrezygnować z wybranej części postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.

Uwagi:
Klauzule dotyczące RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.,) dalej ,,RODO", informujemy, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57,
tel. (22) 444 50 00. Z administratorem możne się Pani/ Pan skontaktować listownie na adres: ul. Filtrowa 57,
02-056
Warszawa,
lub
przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
na
stronie
https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO
w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270),
w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia, realizacji i
archiwizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą
danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz
Administratora danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z
umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z
przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie.
Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu i zawarcie takiej umowy.
37.
8.
9.
W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub
ich uzupełnienia jeśli są niekompletne z uwzględnieniem celów ich przetwarzania
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a mianowicie prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
? prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych
w art. 21 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e)
RODO. 10. Nie przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20
RODO, z wyjątkiem sytuacji, gdy Pani/ Pana dana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) RODO.
Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane osobowe są wykazywane
w związku ze składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich
danych osobowych, w związku z art. 14 RODO
1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych Najwyższej Izbie Kontroli, administratorem tych danych osobowych jest
Najwyższa Izba Kontroli, z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Z administratorem może się Pani/Pan
kontaktować listownie na adres ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa, lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą
https://www.nik.gov.pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka-podawcza/
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia i zawarcia, realizacji i archiwizacji
umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.
4. Kategorie danych osobowych zebrane przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest
następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - np. imię i nazwisko
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą
danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz
Administratora danych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana
- przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający
z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do
sprostowania lub uzupełnienia tych danych, w przypadkach określonych w art. 16 RODO.
9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
411. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO.

Kontakt:
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:
3.1 Dariusz Żak, e-mail: dariusz.zak@nik.gov.pl tel. 22 444 55 77

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.