Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWA SZKOŁA SKARBOWOŚCI
Stefana Okrzei 4
03-710 Warszawa
powiat: Warszawa
sekretariat.warszawa.kss@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach filii KSS w Otwocku, Białobrzegach, Krakowie i Kamionie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, Ul. Kolorowa 13" wraz z uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych.
Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w nw. dokumentach:
1) w audycie efektywności energetycznej ex-ante:
- opracowanie pt. ,,termomodernizacja budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, Ul. Kolorowa 13" - załącznik nr 9 do SWZ,
- opracowanie pt. ,,Wymiana opraw oświetleniowych i montaż instalacji PV w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku" - załącznik nr 10 do SWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia - załącznik nr 8 do SWZ.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach, Ul. Wczasowa 50" wraz z uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych.
Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w nw. dokumentach:
1) w audycie efektywności energetycznej ex-ante:
- opracowanie pt. ,,termomodernizacja budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach, Ul. Wczasowa 50" - załącznik nr 11 do SWZ,
- opracowanie pt. ,,Wymiana opraw oświetleniowych i montaż instalacji PV w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Białobrzegach" - załącznik nr 12 do SWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia - załącznik nr 8 do SWZ
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie, Ul. Rzemieślnicza 20" wraz z uzyskaniem wszystkich opinii i uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych.
Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w nw. dokumentach:
1) w audycie efektywności energetycznej ex-ante:
- opracowanie pt. ,,termomodernizacja budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie, Ul. Rzemieślnicza 20" - załącznik nr 13 do SWZ,
- opracowanie pt. ,,montaż instalacji PV w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Krakowie" - załącznik nr 14 do SWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia dla części III zamówienia- załącznik nr 8 do SWZ
opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Kamionie, Dolina Rawki 26".
Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest nw. dokumentach:
1) w audycie efektywności energetycznej ex-ante: opracowanie pt. ,,Wymiana opraw oświetleniowych i montaż instalacji PV w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Kamionie" - załącznik nr 15 do SWZ,
2) opis przedmiotu zamówienia dla części IV zamówienia - załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 71000000-8, 71220000-6,71248000-8, 71222000-0,71248000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00281541, 0301.ELZ.260.1.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-23 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4e7a01bf-f588-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie przy użyciu platformy eZamówienia, dostępnej pod adresem internetowym:
https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym zawarte zostały w rozdziale 9 SWZ.
2)Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu ,,Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce ,,Oferty/Wnioski".
4) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce ,,Oferty/wnioski" używając przycisku ,,Wycofaj ofertę".
6)Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oferty zawarte zostały w rozdziale 9 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art 13 lub 14 RODO zawiera załącznik nr 7 do SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-23 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego ,,Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe"

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.