Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2024-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobczyce
Rynek 26
32-410 Dobczyce
powiat: myślenicki
zamowienia.zakopane@cos.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dobczyce
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Pełna treść zakresu prac do wykonania zawarta jest w załącznikach do SWZ

CPV: 45214210-5, 45300000-0,45400000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00281810, RI.271.1.11.2024.ANGI

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-26 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c426301b-f72d-11ee-b016-82aaee56c84c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c426301b-f72d-11ee-b016-82aaee56c84c
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w swz
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26; Pełna treść w swz

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-26 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-23

Wymagania:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Pełna treść w swz
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.11.2024.ANGI
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach. Pełna treść zakresu prac do wykonania zawarta jest w załącznikach do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-23
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - jak niżej.
9.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków.
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.4) a - dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat w kierowaniu robotami budowlanymi co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej IDW;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - wzór niniejszego zobowiązania stanowi załącznik do IDW (o ile dotyczy).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty składane wraz z ofertą.
Dokumenty składane na podstawie art. 273 w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW;
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu/podmiotów udostępniającego/udostępniających zasoby (o ile dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW (o ile dotyczy);
5) dowód wpłaty wadium;
6) Pełnomocnictwo, o ile dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Pełna treść w swz
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
9.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany ,,Partnerem") powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia nie może podlegać wykluczeniu.
4) Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5) Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów winien udzielić pełnomocnictwa.
6) Oferta powinna zostać podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie wiązać wszystkich Partnerów.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:
a) określenia celu i przedmiotu umowy;
b) oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
c) ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna;
d) określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
e) określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę wspólnie realizującego umowę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z PPU
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-25

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.