Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Data zamieszczenia: 2024-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego
Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
dzp.gd@amw.com.pl
https://amw.ezamawiajacy.pl/pn/AMW/demand/153703/notice/public/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kontrola okresowa 5-letnia instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach znajdujących się w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego Gdynia
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w latach 2024 i 2025, zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w obiektach Zamawiającego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawierają załączniki do SWZ: załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy (PPU).

CPV: 71356100-9

Dokument nr: 2024/BZP 00281820, DZP-OG.2616.110.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-24 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://amw.ezamawiajacy.pl/pn/AMW/demand/153703/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z SWZ:
W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma" lub ,,Platforma zakupowa") pod adresem: https://amw.ezamawiajacy.pl.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego przez link: https://amw.ezamawiajacy.pl poprzez kafelek ,,Wiadomości" kierujący do modułu ,,Korespondencja". Instrukcja korzystania z Platformy (systemu) jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ:
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB wtxt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv,jpg,jpeg, tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv, zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades, pades,cades,asic,asics,sig,xmlenc,dxf,ath,prd.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.
Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 11 SWZ
6.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu subdomenie https://amw.ezamawiajacy.pl;
6.2. Wykonawca po wybraniu opcji "Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza jasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klikając ,,zarejestruj się";
6.3. Rejestracja konta następuje poprzez:
1. kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
2. jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
6.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek ,,Wiadomości" kierujący do modułu korespondencji.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez: Akcję ,,Zadaj pytanie" (przed przystąpieniem do postępowania). Kafel ,,Wiadomości" (po przystąpieniu do postępowania) dostępny w postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy Ul. Nowowiejskiej 26 A, 00-911 Warszawa
2. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego, Ul. Nowowiejska 26A, 00 - 911 Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych";
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pan/Pani:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amw.ezamawiajacy.pl/pn/AMW/demand/153703/notice/public/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-24 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://amw.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OG.2616.110.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w latach 2024 i 2025, zgodnie z przepisami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w obiektach Zamawiającego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawierają załączniki do SWZ: załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy (PPU).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w SWZ W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia
spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
C = --------------------------------------------------------------------- x100% x 100 = ...... pkt.
cena ofertowa brutto niepodlegająca odrzuceniu za wykonanie zamówienia oferty ocenianej
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S(całkowita liczba punktów)= C
Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.
Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w SWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z SWZ - Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacji zawodowych zdolnym do realizacji usługi potencjałem kadrowym w postaci osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia, w tym:
co najmniej 1 osobą wykonującą pomiary, oceniającą pomiary - posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne Grupy G1 typu D i E uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem (E i D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru, która spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz kontrolno-pomiarowych o napięciu do 1 kV;
lub:
co najmniej 1 osobą wykonującą pomiary posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne Grupy G1 typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń (E), instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, która spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz kontrolno-pomiarowych o napięciu do 1 kV
oraz
co najmniej 1 osobą oceniającą pomiary posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne Grupy G1 typu D uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń (D), instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, która spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i kontrolno-pomiarowych o napięciu do 1 kV;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizację zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych (uprawnień), niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy, za zgodą obu Stron, w okolicznościach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w SWZ W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia
spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
C = --------------------------------------------------------------------- x100% x 100 = ...... pkt.
cena ofertowa brutto niepodlegająca odrzuceniu za wykonanie zamówienia oferty ocenianej
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
S(całkowita liczba punktów)= C
Maksymalna liczba punktów wynosi 100, przy założeniu, że 1 pkt. odpowiada 1 %.
Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w SWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-23

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.