Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
zp@um.bielsko-biala.pl
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,162154,8b538a7ffd2c98358066afe7aa10b3a6.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku Przedszkola nr 11 przy Ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń ppoż. w budynku Przedszkola nr 11
przy Ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- prace renowacyjne elementów drewnianych klatki schodowej, wg programu prac konserwatorskich,
- wydzielenie pomieszczenia piwnicy ścianką,
- montaż drzwi ppoż.,
- podłączenie klapy oddymiającej,
- montaż siłowników w drzwiach wyjściowych bocznej klatki schodowej,
- zabezpieczenie ppoż. stropu nad piwnicą,
- zabezpieczenie ppoż. stropodachu nad częścią użytkową poddasza,
- prace branży elektrycznej (system sygnalizacji pożarowej, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja oddymiania),
- malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń w których będą prowadzone instalacje,
- dostawę i montaż gaśnic oraz wyposażenia holi/szatni,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz najbliższego otoczenia najpóźniej w dniu odbioru końcowego (wywóz i składowanie odpadów m.in. gruzu, złomu, itp.).
Szczegóły zgodnie z SWZ wraz z załącznikami.

CPV: 45310000-3, 45453000-7,45400000-1,45442100-8,45431000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00282689, ZP.271.2.32.2024.EG

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-30 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,162154,8b538a7ffd2c98358066afe7aa10b3a6.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma przetargowa: https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,162154,8b538a7ffd2c98358066afe7aa10b3a6.html
Adres e-mail: elzbieta.gorzalka@um.bielsko-biala.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: ,,Platformą") dostępnej pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej na adres zp@um.bielsko-biala.pl lub elzbieta.gorzalka@um.bielsko-biala.pl.
3. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest pracownik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Elżbieta Gorzałka pod numerem tel. 33 49-71-862.
4. Zaleca się, aby Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Instrukcje dla użytkowników Platformy, w tym wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy wskazane są pod
adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
6. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A., Ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
8. Sposób sporządzania i przekazywania informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej ,,RODO", informujemy o tym, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, elektronicznie: iod@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie: na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz w przepisach ustawy dot. zamówień publicznych. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
- dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
- sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
ciąg dalszy w poniższym punkcie
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Nie przysługuje Państwu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wskazanych celów. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec osób fizycznych,
b) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
b) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, określone, obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wg wzoru w Formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,162154,8b538a7ffd2c98358066afe7aa10b3a6.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-30 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://um-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,162154,8b538a7ffd2c98358066afe7aa10b3a6.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.32.2024.EG
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczeń ppoż. w budynku Przedszkola nr 11
przy ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- prace renowacyjne elementów drewnianych klatki schodowej, wg programu prac konserwatorskich,
- wydzielenie pomieszczenia piwnicy ścianką,
- montaż drzwi ppoż.,
- podłączenie klapy oddymiającej,
- montaż siłowników w drzwiach wyjściowych bocznej klatki schodowej,
- zabezpieczenie ppoż. stropu nad piwnicą,
- zabezpieczenie ppoż. stropodachu nad częścią użytkową poddasza,
- prace branży elektrycznej (system sygnalizacji pożarowej, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja oddymiania),
- malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń w których będą prowadzone instalacje,
- dostawę i montaż gaśnic oraz wyposażenia holi/szatni,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót oraz najbliższego otoczenia najpóźniej w dniu odbioru końcowego (wywóz i składowanie odpadów m.in. gruzu, złomu, itp.).
Szczegóły zgodnie z SWZ wraz z załącznikami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie
45431000-7 - Kładzenie płytek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i
zawodowej, tj.:
1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie -
jedną (1) robotę budowlaną o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto i polegającą na remoncie lub/i modernizacji lub/i rewitalizacji lub/i prowadzeniu prac konserwatorskich lub/i restauratorskich budynku.
Robota ta winna być wykonana należycie.
LUB :
dwie (2) roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto i polegające na remoncie lub/i modernizacji lub/i rewitalizacji lub/i prowadzeniu prac konserwatorskich lub/i restauratorskich budynku/ budynków.
Roboty te winny być wykonane należycie.
UWAGA:
a) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie, w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN, przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
2) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - jedną (1) robotę budowlaną obejmującą wykonanie systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji oddymiania.
Robota ta winna być wykonana należycie.
3) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności:
a) kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającym co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót po uzyskaniu w/w uprawnień,
- posiadającym co najmniej 18 miesięczne doświadczenie (tj. brał udział) w realizacji robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
b) kierownikiem robót elektrycznych:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającego co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, oraz: załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegóły zgodnie z SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- W przypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne. W takiej sytuacji, zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i
urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez
Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dokumenty dotyczące oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych, np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry
określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót) - będą one stanowić załączniki do oferty - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta przetargowa.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części X SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1
ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć na Formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 20 projektowanych postanowień umownych, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.