Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja polichromii ściennej kopuły i tamburu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja polichromii ściennej kopuły i tamburu

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łękach Strzyżowskich
Łęki Strzyżowskie 16
38-471 Wojaszówka
powiat: krośnieński
tel. 13 30 610 24, tel. 13 43 85190 lub 507 288 327
mieczyslawpirog13@gmail.com
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wojaszówka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 30 610 24, t
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łękach Strzyżowskich
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Konserwacja polichromii ściennej kopuły i tamburu w dawnej
Cerkwi w Rzepniku"
(zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie art. 7 ust. Uchwały NR XLVI1/368/2023 Rady
Gminy Wojaszówka z dnia 4.04 2023 r.)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
MALARSTWO ŚCIENNE (POLICHROMIA TRZECH ŚCIAN)
3.A. spoiwa organiczne
3.A-1 techniki klejowe na podbiale 0,33% - 2,51%
Powierzchnia polichromii na trzech ścianach prezbiterium, dł. ścian (8 m + 2,5 m + 2 m) x wys. ścian 13 m = 162,5 m2 - pow. okien i drzwi (10,8 mz +3,8 m2) - detale złocone ościeży okiennych i łuku tęczowego 3 m2) = 144,9m2 tj. 14 490 dm2
RZEŹBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE (POLICHROMIA TRZECH ŚCIAN PARTIE ZŁOCONE)
8.D wykonane w narzucie, odlewami o spoiwie mineralnym, stiukolustro, sztukateria
8.D-1 rzeźba i elementy architektoniczne
8.D -1. A relief płytki
Tab. 3 złocone/srebrzone 0,42% - 2,53 %
Powierzchnia złoconych detali trzech ścian 300 dm2

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.2024 r. o godz. 10:05.

Składanie ofert:
Ofertę w formie papierowej, elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć Kancelarii Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łękach Strzyżowskich, Łęki Strzyżowskie 16, 38-471 Wojaszówka lub na adres e-mail mieczyslawpirog13@gmail.com z dopiskiem ,,,,Konserwacja polichromii ściennej kopuły i tamburu w dawnej Cerkwi w Rzepniku" w terminie do dnia 14.05.2024 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia zamówienia ustala się na dzień: 19. 05. 2025 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium;
Cena-100%.
4. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz propozycji wg załączonego wzoru;
b) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót;
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość robót określony w oparciu o przedmiar robót,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
c) cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Parafia wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym wymaganiom i o najniższej cenie łącznie za cały zakres zamówienia.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Zamawiający powiadomi o wyborze propozycji cenowej wybranej w toku postępowania. Wykonawca podpisze umowę na realizację zadania w Kancelarii Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łękach Strzyżowskich Łęki Strzyżowskie 16, 38-471 Wojaszówka.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie wraz z ofertą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegaćsię wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych wykonał:
o Co najmniej trzy zamówienia (umowę), polegające na wykonaniu kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich obiektu wpisanego do rejestru zabytków obejmującym swoim zakresem konserwację polichromii ściennej o powierzchni minimum 180 m2
Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie prac wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje:
o kierownikiem prac konserwatorskich. Kierownik winien posiadać odpowiednie do wykonywanego zakresu prac wykształcenie i praktykę, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021, poz. 710 ze zm.).
Kierownik prac konserwatorskich winien posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, liczony od dnia nabycia uprawnień do kierowania pracami konserwatorskimi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
> wykazać, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierował (był kierownikiem prac konserwatorskich) co najmniej jednym zamówieniem polegającym na wykonaniu prac związanych z konserwacją polichromii ściennej
o konserwatorem dzieł sztuki ze specjalizacją w konserwacji malarstwa (dyplomowany konserwator dzieł sztuki w takiej specjalizacji - ukończone studia wyższe),
10. Istotne postanowienia umowy stanowi załączony wzór umowy.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Ks. Mieczysław Piróg - Proboszcz Parafii Łęki Strzyżowskie - tel. 13 43 85190 lub 507 288 327 Witold Kołek - pracownik UG Wojaszówka - tel. 13 30 610 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.