Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie izolacji fundamentów, remontu odwodnienia wraz z niezbędnymi pracami...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie izolacji fundamentów, remontu odwodnienia wraz z niezbędnymi pracami remontowo-budowlanymi oraz fumigacja elementów drewnianych konstrukcyjnych i ruchomych

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie
ul. Opolska 14
46-112 Świerczów
powiat: namysłowski
tel. 77 419 61 32
Województwo: opolskie
Miasto: Świerczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 419 61 32
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE ZAKUPOWE - II POSTĘPOWANIE
w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzjelenia zamówienia na realizację inwestycji: Dotacja na prace konserwatorskie i remontowe przy kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ,,Wykonanie izolacji fundamentów, remontu odwodnienia wraz z niezbędnymi pracami remontowo-budowlanymi oraz fumigacja elementów drewnianych konstrukcyjnych i ruchomych w Kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Miejscu"
II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 2 ,,Fumigacja elementów drewnianych konstrukcyjnych i ruchomych".
1. Fumigacja kościoła w zakresie niniejszego zapytania ofertowego obejmuje w szczególności:
- uszczelnienie obiektu
- zagazowanie obiektu,
- kontrolne elektrochemiczne pomiary stężenia gazu i dogazowanie obiektu
- rozebranie uszczelnienia i odwietrzenie obiektu
- ozonowanie obiektu w niezbędnym zakresie.
Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.
Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Świerczów. 1. Zakres prac objętych zapytaniem zakupowym:
Zakres prac obejmuje prace konserwatorskie zgodnie z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, stanowiącymi Załącznik nr 3 do zapytania zakupowego oraz programem funkcjonalno - użytkowym.
2. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. W przypadku, gdy w programie prac konserwatorskich/zapytaniu zakupowym zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy ,,lub równoważne". Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania w programie prac konserwatorskich/zapytaniu zakupowym nazw producentów, nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia lub w inny podobny sposób, (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia, materiały i rozwiązania powinny spełniać parametry określone w programie prac konserwatorskich/zapytaniu zakupowym i nie powinny być gorsze od opisanych tam założeń. Powyższe oznacza, iż produkty, urządzenia, elementy, rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie należy rozumieć zakończenie przez Wykonawcę prac i podpisanie z udziałem przedstawiciela Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Okres gwarancji:
Na wykonane prace gwarancja wynosi max. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz stanowi kryterium oceny ofert.

CPV: 45212350-4, 45210000-2, 45453000-7

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 14.05.2024 r. godz. 1210, w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 6.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert: osobiście lub przesyłką pocztową do dnia 14.05.2024 r. na adres Urząd Gminy Świerczów Ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:
pełna nazwa Wykonawcy
adres
numer telefonu, e-mail NIP, REGON
OFERTA - Zadanie nr 2 ,,Fumigacja elementów drewnianych konstrukcyjnych i ruchomych".
NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 12^ dnia 14.05.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia: 31.10.2024 r.

Wymagania:
3. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury, również wystawionej elektronicznie. Fakturę należy wystawić na: Parafię Rzymskokatolicką pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Świerczowie ul. Opolska 14, 46-112 Świerczów, NIP 7521447227. Termin ten może ulec wydłużeniu do czasu otrzymania przez Zamawiającego transzy dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Okres związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Do przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
IV. Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełnienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej 1 pracę konserwatorską na obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.
Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia należytego wykonania zadania może zażądać od Wykonawcy przedłożenia potwierdzenia wykonania wskazanego zadania w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.
2) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się dysponowanie co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika prac konserwatorskich zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zamawiający zastrzega, iż w celu potwierdzenia kwalifikacji może zażądać od Wykonawcy przedłożenia dla wskazanej osoby kopii dokumentów potwierdzających jej uprawnienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału.
1) w zakresie określonym w punkcie IV.1.1) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym oraz ewentualnego dostarczenia odpowiednich dokumentów,
2) w zakresie określonym w punkcie IV. 1.2) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym oraz ewentualnego dostarczenia odpowiednich dokumentów.
V. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Lp Kryterium Maksymalna liczba punktów (waga)
1 Cena oferty brutto (C) 60
2 Długość okresu gwarancji w miesiącach (G) 40
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
1) W ramach kryterium ,,Cena oferty brutto" (C) oferta może otrzymać do 60 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:
C min
Pi (C) =-------------x Max (C) C i
gdzie:
Pi(C}- ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium "Cena brutto oferty"
C min- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C i - cena oferty ,,i" - zgodnie z Formularzem ofertowym badanej oferty
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za w/w kryterium.
W ramach ww. kryterium oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2) W ramach kryterium ,,Długość okresu gwarancji w miesiącach " (G) liczony będzie w okresach miesięcznych.
Maksymalny możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.
Zamawiający zastrzega, że długość okresu gwarancji należy podać w pełnych miesiącach. W przypadku podania okresu gwarancji w innej jednostce czasu niż wymagana, Zamawiający przeliczy podany okres na pełne miesiące przyjmując, że miesiąc liczy odpowiednio: 4 tygodnie lub 30 dni, a zaokrąglenie zawsze nastąpi do pełnych miesięcy w dół.
Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert ,,Długość okresu gwarancji w miesiącach".
W przypadku kiedy Wykonawca nie poda (nie określi, pozostawi ,,puste miejsce") lub wpisze: ,,-" lub ,,nie dotyczy" lub tym podobne informacje o równoważnym znaczeniu jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalnie 40 pkt w w/w kryterium.
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
ze wzoru:
Gi
Pi (G) = ------------ x Max (G)
G max
gdzie:
Pi(G)-ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,Długość okresu gwarancji w miesiącach" G max- najdłuższy, wskazany okres gwarancji, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert G i- Okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej ,,i" - zgodnie z Formularzem ofertowym Max (G)- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za w/w kryterium"
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca warunki postępowania zakupowego z najwyższą liczbą punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru: PO = PC + PG gdzie: PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Cena",
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Długość okresu gwarancji w miesiącach"
3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania zakupowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. W cenie należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia
(czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały szczegółowo opisane lub zasugerowane, ale są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką konserwatorską, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.
4. Cena ma charakter ryczałtowy.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Świerczów.
VI. Tryb zamówienia:
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania zakupowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów łub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców (rozdział VI zapytania).
5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania zakupowego, w szczególności w odpowiedzi na pytania do postępowania, które Wykonawcy mogą składać wyłącznie mailowo na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl do dnia 30.04.2024 r. Modyfikacje, uzupełnienie zapytania zakupowego, odpowiedzi na pytania Wykonawców będą publikowane na stronie internetowej Gminy Świerczów.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania zakupowego i załączonych dokumentów.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim.
c. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa zostanie odrzucona.
d. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych dokumentów, nie wypełnione w sposób wymagany niniejszym zapytaniem (brak opisania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów wyboru oferty), oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny lub oferty złożone w inny sposób niż opisany w zapytaniu zakupowym lub po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
e. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące elementy/dokumenty.
f. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Uwagi:
VIII. Ochrona danych osobowych:
1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie ul. Opolska 14, 46-112 Świerczów.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Proboszczem Parafii.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania zakupowego oraz w celu archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zakupowego.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.