Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji układu zasilania średniego i budowy farmy fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Senatorska, 29/31
00-099 Warszawa
powiat: Warszawa
szrm@szrm.pl
https://szrm.ezamawiajacy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dok. proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej (...) w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (...).
Krótki opis przedmiotu zamówienia
I.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych (w 3 egz.);
b) Projekt zagospodarowania terenu wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
c) Projekt architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
d) Projekt techniczny (w 4 egz.);
e) Projekt wykonawczy (w 4 egz.);
f) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (w 3 egz.);
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 3 egz.);
h) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.
3. Dokumentację projektową należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilości jw.
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych: w formacie (*.doc) oraz (*.pdf) rysunki w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf).
b) Projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
c) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf).
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w formacie (*.doc) lub oraz (*.pdf).
3) Załączniki formalno-prawne w tym: ostateczne decyzje administracyjne, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym zeskanowane w kolorze w formacie (*.pdf).
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w kolorze w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf)
zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Szczegółowy zakres prac projektowych określają:
1) Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej SN-15V i nN0,4V na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (Załącznik Nr 10 do SWZ).
2) Inwentaryzacja układu zasilania obiektów wraz z analizą układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie (Załącznik Nr 11 do SWZ).
3) Wytyczne Zamawiającego i Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SWZ).
4) Zalecenia konserwatorskie WZWP.5183.16.2024.MW z dnia 15.01.2024 r. (Załącznik Nr 13 do SWZ).
5. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją ,,projektowania uniwersalnego*", z uwzględnieniem dokumentów:
a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-architektoniczna
Zarządzenie nr 682/2023 z 11-04-2023 (bip.warszawa.pl)
c) ,,Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami" - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf
oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem:
d) ,,Włącznik projektowanie bez barier". Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
*Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
,,Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.);
6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez projektanta posiadającego uprawnienia wskazane w warunku udziału w postępowaniu oraz doświadczenie, które będzie badane w kryterium oceny ofert.
7. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
II. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie: w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.1. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych - w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) projekt techniczny - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR, uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. Zakończenie nadzorów autorskich - w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

CPV: 71320000-7, 71323100-9,71248000-8,71356400-2

Dokument nr: 2024/BZP 00283282, RZP/PW/21/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-25 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szrm.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6. Minimalne wymagania techniczne związane z udziałem w postępowaniu.
3.6.1. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.6.2. W przypadku składania oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy w formie elektronicznej Zamawiający rekomenduje złożenie ich w formacie ,,pdf" z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES).
Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych problemów w trakcie weryfikacji złożonych podpisów, Zamawiający rekomenduje użycie kwalifikowanego znacznika czasu przy stosowaniu podpisu elektronicznego.
Ponadto, w przypadku stosowania przez Wykonawcę znacznika podpisu Zamawiający zaleca umieszczać ww. znacznik w taki sposób, aby nie zasłaniał treści podpisywanego dokumentu.
3.6.3. Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo- aplikacyjnych, w tym:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.6.4. Dopuszcza się następujące formaty plików przekazywanych przez Wykonawców za pośrednictwem platformy (pliki do wielkości 2 GB):
1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne dopuszcza się następujące formaty danych: txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, pdf.
2) Do danych zawierających informację graficzną dopuszcza się następujące formaty danych: jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg.
3) Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową dopuszcza się następujące formaty danych: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv.
4) Do danych zawierających grafikę wektorową dopuszcza się format danych: dwg.
5) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące formaty danych: zip, tar, gz, gzip, 7z.
6) Do elektronicznego podpisywania, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące standardy podpisów i szyfrowania: XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Pobrane w formacie XML z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, podpisane przy pomocy Profilu Zaufanego dokumenty pdf dopuszcza się do wielkości pliku 10 MB.
3.6.5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3.6.6. Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych zawarte są w rozdziale XXIV SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szrm.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-25 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/PW/21/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
I.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji układu zasilania średniego (SN) i budowy farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych (w 3 egz.);
b) Projekt zagospodarowania terenu wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
c) Projekt architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozbiórkę (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji);
d) Projekt techniczny (w 4 egz.);
e) Projekt wykonawczy (w 4 egz.);
f) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (w 3 egz.);
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 3 egz.);
h) Uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.
2) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.
3. Dokumentację projektową należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilości jw.
2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym, w tym:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych: w formacie (*.doc) oraz (*.pdf) rysunki w formacie (*.dwg) oraz (*.pdf).
b) Projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc).
c) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf).
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) w formacie (*.doc) lub oraz (*.pdf).
3) Załączniki formalno-prawne w tym: ostateczne decyzje administracyjne, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym zeskanowane w kolorze w formacie (*.pdf).
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (zeskanowana dokumentacja projektowa w kolorze w jednym pliku), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf)
zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Szczegółowy zakres prac projektowych określają:
1) Inwentaryzacja sieci elektroenergetycznej SN-15V i nN0,4V na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (Załącznik Nr 10 do SWZ).
2) Inwentaryzacja układu zasilania obiektów wraz z analizą układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie (Załącznik Nr 11 do SWZ).
3) Wytyczne Zamawiającego i Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SWZ).
4) Zalecenia konserwatorskie WZWP.5183.16.2024.MW z dnia 15.01.2024 r. (Załącznik Nr 13 do SWZ).
5. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją ,,projektowania uniwersalnego*", z uwzględnieniem dokumentów:
a) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
b) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-architektoniczna
Zarządzenie nr 682/2023 z 11-04-2023 (bip.warszawa.pl)
c) ,,Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami" - uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
https://www.gov.pl/documents/33377/436740/Standardy_Dostepnosci.pdf
oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem:
d) ,,Włącznik projektowanie bez barier". Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:
http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf
*Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
,,Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Dz. U. 2012, poz. 1169 z dnia 25/10/2012 r.);
6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez projektanta posiadającego uprawnienia wskazane w warunku udziału w postępowaniu oraz doświadczenie, które będzie badane w kryterium oceny ofert.
7. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
II. Termin wykonania zamówienia.
1. Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy,
2. Zakończenie: w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
2.1. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) Wykonanie prac przygotowawczych przedprojektowych - w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
c) projekt techniczny - w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
d) projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR, uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę - w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.2. Zakończenie nadzorów autorskich - w terminie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71356400-2 - Usługi planowania technicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. Posiada doświadczenie:
Posiada doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług, z których każda polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę** sieci elektroenergetycznych ze stacjami transformatorowymi (min. 4 stacji transformatorowych) w terenie o wartości zamówienia co najmniej 400.000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto) każda.
Uwaga:
* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych.
** Przez ,,budowę sieci elektroenergetycznych ze stacjami transformatorowymi (min. 4 stacji transformatorowych) w terenie" Zamawiający rozumie prowadzenie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia od węzła gestora sieci oraz między zlokalizowanymi stacjami transformatorowymi, budowa stacji transformatorowych, budowa przełączeń niskiego napięcia.
** Przez ,,budowę" należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę obiektu budowlanego.
4.2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:
- do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń - w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga!
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W ww. przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, (o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp), z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:
1.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ).
Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy.
2.1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Uwaga!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (które zrealizował).
2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów określa Rozdział VIII SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zawarte w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4. Stosownie do postanowień art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone w PPU (załącznik do SWZ).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Projektanta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.