Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostosowanie pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostosowanie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Sienkiewicza 26
63-600 Kępno
powiat: kępiński
0627912282
beata.kosedka@pcpr.kepno.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187909
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kępno
Wadium: ---
Nr telefonu: 0627912282
Termin składania ofert: 2024-04-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinsytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego.
Powstaje w kontekście projektu
FEWP.06.13-IZ.00-0051/23 - Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości. Deinstytucjonalizcja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego

Część 1
Dostosowanie pomieszczeń

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wytyczne określające zakres konieczności wykonania remontu objętego niniejszym postępowaniem
Aktualnie na obiekcie objętym niniejszym postępowaniem w Kępnie Ul. Sienkiewicza 26 wykonywane są roboty związane z termomodernizacja budynku wykonaniem klimatyzacji oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku oraz wykonaniem robót na poddasz dotyczących docieplenia dachu wykonania sufitów podwieszanych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem wykonanie ścianek działowych z płyty g-ka. (za wyjątkiem ścianek kabin w sanitariatach). Wykonana została także instalacja elektryczna poddasza wraz z oświetleniem (za wyjątkiem instalacji w ścianach kabin w sanitariatach). Prace wykonywane są obecnie przez dwie firmy.
Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie pomieszczeń oznaczonych
w dokumentacji projektowej nr 51, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, oraz oznaczonych kolorem
na dokumentacji opisanej pt. ,,wytyczne remontu wskazane graficznie" w standardzie ,,pod klucz".
W ramach remontu należy wykonać m.in.:
- wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej zgodnie z załączonym schematem
- osadzenie parapetów wewnętrznych
- wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach zewnętrznych i nośnych
- demontaż grzejników na potrzeby wykonania tynków oraz ich ponowny montaż
- wykonanie gładzi na ścianach działowych g-ka oraz na ścianach tynkowanych
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej w sanitariatach
- wykonanie kabin w sanitariatach
- wykonanie instalacji wod-kan w sanitariatach oraz pomieszczeniu kuchennym wraz z armaturą
- wykonanie instalacji elektrycznej w wykonywanych ściankach w sanitariacie.
- malowanie pomieszczeń (kolorystyka do uzgodnienie z inwestorem na etapie wykonawczym )
- Okładziny z płytek w sanitariatach i pomieszczeniu kuchennym
- Wykonanie warstw podkładowych pod wykładzinę
- Ułożenie wykładzin
- Biały montaż w sanitariatach
- Montaż wyposażenia sanitariatów pochwyty lustra itp.
- Montaż drzwi wejściowych z korytarza do pomieszczeń wskazanych w zestawieniu oraz
w pomieszczeniach sanitarnych
- Pomiary instalacji elektrycznych
- Badanie wody po wykonanych robotach
Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym wyciągiem z dokumentacji projektowej opisanej ,,PB ...."
Dokumentacja fotograficzna pomieszczeń przeznaczonych do remontu
Widoczna na zdjęciach pozostałości instalacji C.O. od 01.04.2024 będzie demontowana
Widoczna na zdjęciach braki okładziny ścian g-ka są obecnie montowane.
Okres gwarancji
12 MIESIĘCY

CPV: 45310000-3, 45314300-4, 45314320-0, 45400000-1, 45410000-4, 45421100-5, 45430000-0, 45431000-7, 45432100-5, 45442100-8

Dokument nr: 2024-66317-187909

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kępiński
Gmina
Kępno
Miejscowość
Kępno

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy posiadający odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 80.000,00 zł netto. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie jednej umowy.
W celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa: wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane (protokoły odbioru, lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej) - Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
a) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu, także z zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość
co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-12
Data ostatniej zmiany
2024-04-12 12:32:58

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - waga kryterium 40 % (max 40 pkt.)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Beata Kosędka
tel.: 0627912282
e-mail: beata.kosedka@pcpr.kepno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.