Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE
ul. Gzichowska 15
42-500 Będzin
powiat: będziński
322677707
sekretariat@muzeumzaglebia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 322677707
Termin składania ofert: 2024-04-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace remontowo-konserwatorskie Pałacu Mieroszewskich w Będzinie - montaż systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Pałac Mieroszewskich
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Pałacu Mieroszewskich w zakresie wbudowania - montażu systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie (wymiana istniejącego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ, a zakres robót określa: dokumentacja projektowa załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

CPV: 45000000-7, 45111300-1,45312100-8

Dokument nr: 2024/BZP 00283526, ZP.MZwB.O1.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7acee4be-f65b-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa "Regulamin Platformy e-Zamówienia", dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum pomocy".
3. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych bedących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Szczegóły dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w rozdziale XXVII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanych dalej ,,RODO" informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Zagłębia w Będzinie z siedzibą Ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin, tel. / fax 32 267-77-07 e-mail: sekretariat@muzeumzaglebia.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Zagłębia w Będzinie jest możliwy pod adresem do korespondencji: Muzeum Zagłębia w Będzinie, Ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin lub adresem e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Prace remontowo-konserwatorskie Pałacu Mieroszewskich w Będzinie - montaż systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Pałac Mieroszewskich." w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (w celu zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na Administratorze) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia Wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z Muzeum Zagłębia w Będzinie;
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji;
7. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane przetwarzaniu polegającym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;
9. Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Państwu:
- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
UWAGI:
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności produktu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-29 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza Ofertowego" udostępnionego na Platformie e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.MZwB.O1.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Pałacu Mieroszewskich w zakresie wbudowania - montażu systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie (wymiana istniejącego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ, a zakres robót określa: dokumentacja projektowa załącznik nr 7 do SWZ.
Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria
1.1. Cena - 80 %
1.2. Okres gwarancji 20%
2. Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:
2.1. Liczba punktów za cenę:
Cmin - cena minimalna spośród badanych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
( Cmin / Cb ) x 100 x 80% = ilość punktów za cenę badanej oferty
2.2. Liczba punktów za okres gwarancji jakiej udziela wykonawca:
- okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt.
- okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy - 10 pkt.
- powyżej 48 miesięcy - 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, gdzie 1 pkt = 1%.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda oferowanego okresu gwarancji Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. wymaga się wykazania wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za taką robotę uznaje się roboty w zakresie wykonania lub wymiany systemu sygnalizacji pożarowej dla obiektów użyteczności publicznej (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innego ogólnodostępnego budynku przeznaczonego do wykonywania podobnych funkcji, a także budynku biurowego i socjalnego).
Wymaga się, aby roboty budowlane wykonane były nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz były należycie wykonane, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych"), oraz posiadającą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 840).
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych"), oraz posiadającą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 840).
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 160 000 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany Umowy dopuszcza się w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz określonych w niniejszej umowie. Szczegółowe informacje na temat zmiany umowy zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria
1.1. Cena - 80 %
1.2. Okres gwarancji 20%
2. Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:
2.1. Liczba punktów za cenę:
Cmin - cena minimalna spośród badanych ofert
Cb - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
( Cmin / Cb ) x 100 x 80% = ilość punktów za cenę badanej oferty
2.2. Liczba punktów za okres gwarancji jakiej udziela wykonawca:
- okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt.
- okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy - 10 pkt.
- powyżej 48 miesięcy - 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, gdzie 1 pkt = 1%.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda oferowanego okresu gwarancji Zamawiający do obliczenia punktacji przyjmie minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.