Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
20219z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej w urządzenia komunalne

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej w urządzenia komunalne

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA POLKOWICE
Rynek 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
768474159
a.stepien@gmina.polkowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 768474159
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 przy Ul. Ociosowej w Polkowicach w urządzenia komunalne
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 przy Ul. Ociosowej w Polkowicach w urządzenia komunalne", w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Green Park na dziedzińcu SP 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2024".
1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w urządzenia komunalne, na dz. nr 315/177 obręb 1 miasta Polkowice, w tym:
- przygotowanie terenu, prace porządkowe,
- montaż żagli przeciwsłonecznych - 3 komplety,
- ustawienie ławo-stołów - 4 komplety,
- montaż ławko-huśtawek - 4 szt.,
- ustawienie ławo-stołów z daszkami - 6 szt.,
- montaż okrągłych stołów piknikowych z siedziskami - 4 szt.,
- ustawienie koszy na odpady komunalne - 4 szt.,
- montaż stojaka na rowery - 1 szt.
2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentach inwestycji stanowiących integralną część niniejszego zamówienia, które składają się z:
a) specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) z uwzględnieniem rozstrzygnięć, zmian i wyjaśnień wynikających z odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na pytania oferentów w postępowaniu,
b) opisów pozycji przedmiaru robót,
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) dokumentacji projektowej pn.: ,,Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 przy Ul. Ociosowej w Polkowicach w urządzenia komunalne" opracowanej przez ,,SLZ Pracownia Projektowa architekt Sławomir Łażewski".
e) w przypadku, w którym rozstrzygnięcia, zmiany i wyjaśnienia wynikające z udzielonych na zapytania oferentów odpowiedzi nie zostały wprowadzone do dokumentów inwestycji wskazanych w lit. od b) do d) są one wiążące dla Wykonawcy do stosowania,
f) rozstrzygnięcia, zmiany i wyjaśnienia wynikające z udzielonych na zapytania oferentów odpowiedzi, mają nadrzędne znaczenie w odniesieniu do pierwotnych zapisów dokumentów inwestycji.
3) Dokumenty wymienione w ust. 2) stanowią podstawę realizacji niniejszego zamówienia. Wymagania określone choćby w jednym z ww. dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy.
4) Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentach inwestycji, a podczas realizacji obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
a) dokumentacja projektowa,
b) opisy pozycji przedmiaru robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
5) Wykonawca oświadcza, że na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2) niniejszego punktu posiadł wszelkie informację niezbędne do podpisania umowy dla niniejszego zamówienia z niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym.
6) Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach.
7) W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowano z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych i w pierwszym gatunku jakościowym.
9) Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
10) Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie:
a) wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego wyrobu osobno Wykonawca/producent załączył deklarację właściwości użytkowych lub:
- w przypadku braku Polskiej Normy to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b) wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację właściwości użytkowych,
11) Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/wyrobów/materiałów o innych wymiarach do tych wskazanych w dokumentacji zamówienia pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w ust. 1 - 3 oraz:
a) zapewniają taką samą przydatność eksploatacyjną polegającą na zapewnieniu tych samych funkcji użytkowych oraz
b) ich wymiary nie będą mniejsze lub większe niż 5 % od tych wartości określonych w dokumentach inwestycji.
12) Zamieszczone w dokumentacji inwestycji zdjęcia stanowią charakter poglądowy, wzory konstrukcji.
13) W przypadku gdy w dokumentacji pojawiają się nazwy własne ich charakter jest przykładowym, wzorem konstrukcji. Zamawiający nie wymaga stosowania produktów o wskazanych nazwach.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

CPV: 39113300-0, 39121200-8,45223800-4

Dokument nr: 2024/BZP 00283632, ZP.271.18.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-22 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a622f667-f7e3-11ee-b016-82aaee56c84c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy to składania ofert wraz z załącznikami) na adres e-mail Zamawiającego a.stepien@gmina.polkowice.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane jako wiążące do komunikacji w toku postępowania (e-mail zwrotny lub e-mail do kontaktu określony w ofercie).
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem strony posługują się nr referencyjnym ZP.271.18.2024.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z konta uproszczonego umożliwi jedynie komunikację związaną z np. zadawaniem pytań, uniemożliwi natomiast składanie ofert na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy". Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania ofert, oświadczeń i dokumentów Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z Platformy e-Zamówienia, oraz do postępowania zgodnie z nimi. Zamawiający informuje, że szczegółowe Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator Pani/Pana danych: Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, Ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 847 41 07, kancelaria@gmina.polkowice.pl. 1) Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@gmina.polkowice.pl oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-610 2) Cele przetwarzania | podstawa prawna o Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o Archiwizacja danych | art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach o Realizacja umowy z wybranym wykonawcą | art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - Zamawiający zastrzega ograniczenie tego prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-22 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na Platformie e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ociosowej w Polkowicach w urządzenia komunalne", w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Green Park na dziedzińcu SP 3 w Polkowicach (ul. Ociosowa) - PBO 2024".
1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem wyposażenia dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 w urządzenia komunalne, na dz. nr 315/177 obręb 1 miasta Polkowice, w tym:
- przygotowanie terenu, prace porządkowe,
- montaż żagli przeciwsłonecznych - 3 komplety,
- ustawienie ławo-stołów - 4 komplety,
- montaż ławko-huśtawek - 4 szt.,
- ustawienie ławo-stołów z daszkami - 6 szt.,
- montaż okrągłych stołów piknikowych z siedziskami - 4 szt.,
- ustawienie koszy na odpady komunalne - 4 szt.,
- montaż stojaka na rowery - 1 szt.
2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentach inwestycji stanowiących integralną część niniejszego zamówienia, które składają się z:
a) specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) z uwzględnieniem rozstrzygnięć, zmian i wyjaśnień wynikających z odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na pytania oferentów w postępowaniu,
b) opisów pozycji przedmiaru robót,
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) dokumentacji projektowej pn.: ,,Wyposażenie dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ociosowej w Polkowicach w urządzenia komunalne" opracowanej przez ,,SLZ Pracownia Projektowa architekt Sławomir Łażewski".
e) w przypadku, w którym rozstrzygnięcia, zmiany i wyjaśnienia wynikające z udzielonych na zapytania oferentów odpowiedzi nie zostały wprowadzone do dokumentów inwestycji wskazanych w lit. od b) do d) są one wiążące dla Wykonawcy do stosowania,
f) rozstrzygnięcia, zmiany i wyjaśnienia wynikające z udzielonych na zapytania oferentów odpowiedzi, mają nadrzędne znaczenie w odniesieniu do pierwotnych zapisów dokumentów inwestycji.
3) Dokumenty wymienione w ust. 2) stanowią podstawę realizacji niniejszego zamówienia. Wymagania określone choćby w jednym z ww. dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy.
4) Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentach inwestycji, a podczas realizacji obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
a) dokumentacja projektowa,
b) opisy pozycji przedmiaru robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
5) Wykonawca oświadcza, że na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 2) niniejszego punktu posiadł wszelkie informację niezbędne do podpisania umowy dla niniejszego zamówienia z niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym.
6) Wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach.
7) W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowano z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych i w pierwszym gatunku jakościowym.
9) Materiały podlegające wbudowaniu muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
10) Za dopuszczone do stosowania w realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się wyroby (materiały urządzenia), które zgodnie z odrębnymi przepisami oznakowano znakiem CE. W przypadku wyrobu nie posiadającego oznakowania CE dopuszczony do realizacji zamówienia będzie:
a) wyrób wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, dla którego wyrobu osobno Wykonawca/producent załączył deklarację właściwości użytkowych lub:
- w przypadku braku Polskiej Normy to wyprodukowany w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a Wykonawca/producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a Wykonawca/producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b) wyrób wyprodukowany poza terytorium Polski, na który udzielono mu aprobaty technicznej, a Wykonawca/producent załączył do wyrobu deklarację właściwości użytkowych,
11) Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/wyrobów/materiałów o innych wymiarach do tych wskazanych w dokumentacji zamówienia pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w ust. 1 - 3 oraz:
a) zapewniają taką samą przydatność eksploatacyjną polegającą na zapewnieniu tych samych funkcji użytkowych oraz
b) ich wymiary nie będą mniejsze lub większe niż 5 % od tych wartości określonych w dokumentach inwestycji.
12) Zamieszczone w dokumentacji inwestycji zdjęcia stanowią charakter poglądowy, wzory konstrukcji.
13) W przypadku gdy w dokumentacji pojawiają się nazwy własne ich charakter jest przykładowym, wzorem konstrukcji. Zamawiający nie wymaga stosowania produktów o wskazanych nazwach.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39113300-0 - Ławy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39121200-8 - Stoły
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegające na dostawie minimum pięciu ławo-stołów w każdym zamówieniu.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegające na dostawie minimum jednego zadaszenia przeciwsłonecznego o powierzchni min. 5x5 m w każdym zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 10 do SWZ;
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (o ile jest już znany). Szczegółowe informacje określono w SWZ. 3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2. W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 4 do SWZ. 6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, uwzględniające przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835)- Załącznik nr 5 do SWZ. 7. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. 5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane" - co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę,
Dopuszcza się zmianę zapisów umownych w przypadku zmian przepisów prawa.
Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego prac będących przedmiotem umowy. Wartość ograniczenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może przekroczyć 20 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 umowy. Wartość prac niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z kalkulacji ryczałtu przedłożonej przed podpisaniem umowy i ilości prac (zakresu rzeczowego) niewykonanych. Stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz stosowny aneks do umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego prac dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (siły wyższej).
Prace dodatkowe tzn. prace nie wynikające z treści dokumentów inwestycji, a których wykonanie jest konieczne dla zrealizowania zadania wprowadzone będą do realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
Zamawiający przewiduje zamianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego również w przypadku potwierdzenia w protokole konieczności przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego potrzeby wprowadzenia do obowiązującej treści przedmiotu umowy prac zamiennych.
Szczegółowe warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryterium oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.