Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa hali produkcyjnej - zakres elektryczny

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa hali produkcyjnej - zakres elektryczny

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Decco S.A
V Poprzeczna 15
04-611 Warszawa
powiat: Warszawa
607 384 177
krzysztof.harackiewicz@decco.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187904
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 607 384 177
Termin składania ofert: 2024-05-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TJ. INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INSTALACJI ENERGETYCZNEJ, PLACÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH (ETAP II) - ZAKRES ELEKTRYCZNY
Powstaje w kontekście projektu
FENG.02.32-IP.03-0290/23 - Wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki otworowej z PVC o podwyższonych właściwościach użytkowych, przeznaczonych na rynek Ameryki Północnej

Część 1
Budowa hali produkcyjnej - zakres elektryczny

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Budynek produkcyjny zlokalizowany w Suwałkach Ul. Szafirowa 17, obręb 08, jednostka ewidencyjna 206301_1 , działka o numerze geodezyjnym 32777/19.
Budynek - hala produkcyjna o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 3918,84m2 , kubaturze 24057,24m3. Hala w kształcie litery ,,L" , parterowa , bez podpiwniczenia , w konstrukcji stalowej. Ściany z płyty warstwowej PIR , dach w układzie warstwowym jako NRO - część nośna z blachy trapezowej ocieplonej wełną mineralną i pokryta membraną dachową. Elewacja z płyty warstwowej w kolorze szarym z żółtymi elementami.
Wymiary budynku zgodnie z rysunkiem (do wglądu u Zamawiającego).
Projekt techniczny instalacji elektrycznych (branża elektryczna) do wglądu u zamawiającego .
Zakres prac:
1.Wykonanie tras kablowych.
2.Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i zewnętrznego (na elewacji budynku)
3.Montaż rozdzielnic elektrycznych
4. Montaż WLZ-tu zasilającego rozdzielnice elektryczne
5.Instalacja zasilająca urządzenia (bramy, nagrzewnice elektryczne, wpusty dachowe)
6.Zestawy zasilające wraz z kablami zasilającymi
7.Instalacja połączeń wyrównawczych (bez połączeń wyrównawczych w posadzce)
8.Instalacja odgromowa
9.Pomiary elektryczne wraz z pomiarami natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego.
10.Opracowanie dokumentacji przez pracowników posiadających uprawnienia CNBOP do projektowania , konserwowania i instalacji SSP - projektu automatyczny system detekcji pożaru w wybudowanej hali z przekazaniem sygnału do własnej stacji monitorującej i PSP Suwałki. Zaopiniowanie pozytywne projektu przez rzeczoznawcę ppoż oraz komendanta PSP Suwałki.
11.Wykonanie na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu (pkt 10) instalacji automatycznego systemu detekcji pożaru wraz z wpięciem w centralę.
Termin realizacji - wykonania prac objętych projektem , sporządzenia dokumentacji powykonawczej , wykonania wszystkich badań wymaganych przepisami prawa i ppoż , przekazania dokumentacji powykonawczej do celów odbiorowych przez PSP i PINB - 31 maja 2024
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o podobnych parametrach w porównaniu do zawartych w projekcie technicznym. Dotyczy użytych podzespołów i materiałów , elementów składowych instalacji. Równoważność parametrów należy udowodnić przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające.
Decco S.A. wymaga:
- Wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w postaci projektu zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ppoż
- Bezpłatne wykonywanie przeglądów i badań wymaganych przepisami prawa budowlanego w okresie trwania udzielonej gwarancji i przedstawianie odpowiednich dokumentów potwierdzających wykonanie z wynikami.
- Bezpłatne wykonywanie konserwacji wykonanej instalacji w okresie trwania udzielonej gwarancji.
- W okresie trwania gwarancji usuwanie wszelkich usterek i awarii wykonanych instalacji w terminie 12 h od zgłoszenia przez Decco S.A pod rygorem rekompensaty strat ponoszonych przez Decco .
- Udzielenia gwarancji na wykonane prace wraz z użytymi podzespołami i materiałami - 7 lat.

CPV: 31200000-8, 45310000-3

Dokument nr: 2024-6337-187904

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-05-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Suwałki
Gmina
Suwałki
Miejscowość
Suwałki

Wymagania:
Wymagana jest wizja lokalna oferenta w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami. Miejsce: ul.
Szafirowa 17, 16-400 Suwałki. Terminy wizji lokalnej:
I termin: 16.04.2024 godz.9.00
II termin:17.04.2023 godz. 9.00
Oferty złożone bez przeprowadzenia wizji lokalnej nie będą dopuszczone do oceny punktowej. Osoba do kontaktu: Krzysztof Harackiewicz, 607 384 177, krzysztof.harackiewicz@decco.eu
Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Okres gwarancji
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace wraz z użytymi podzespołami i materiałami - co najmniej 7 lat
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza się wprowadzenie w przedmiocie zamówienia zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Opis sposobu przygotowania oferty
a) Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Do oferty należy załączyć wykaz robót o podobnym charakterze wraz z referencjami (minimum 3 referencje)
e) Do oferty należy załączyć ubezpieczenie (na kwotę nie niższą, niż wartość oferty)
f) Przygotowanie oferty musi być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej w zakładzie Zamawiającego
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem Warunki zmiany umowy,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-04-12
Data ostatniej zmiany
2024-04-12 14:05:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocena na podstawie formularza ofertowego
cena oferowana minimalna netto
C = ------------------------------------------------------------x 100pkt
cena badanej oferty netto

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Krzysztof Harackiewicz
tel.: 607 384 177
e-mail: krzysztof.harackiewicz@decco.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.