Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wybór Wykonawcy okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wybór Wykonawcy okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz przeglądów technicznych budynków

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Polski Holding Nieruchomości S.A
Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 (22) 850 91 00, tel. 691 550 216
przeglady-bzn@phnsa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. +48 (22) 850 91
Termin składania ofert: 2024-05-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy:
wyboru Wykonawcy
okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz
przeglądów technicznych budynków znajdujących się w zasobach wybranych Spółek
wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
II.Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Zadanie 1 - wykonanie przeglądów budowlanych okresowych półrocznych i rocznych oraz pięcioletnich
polegających na okresowych przeglądach technicznych budynków wskazanych w Załączniku nr 10 do
Zapytania ofertowego - Wykaz budynków podlegających okresowym przeglądom z wyłączeniem kontroli
stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej
Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 stanowi Załącznik nr 13A do Zapytania ofertowego.
b) Zadanie 2 - wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w
budynkach wskazanych w Załączniku nr 11 do zapytania pn. Wykaz budynków podlegających
okresowym kontrolom stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 stanowi Załącznik nr 13B do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na wykonanie usług obejmujących swym
zakresem Zadanie 1 i Zadanie 2.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach Zadania 1 lub Zadania 2.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje budynki i budowle znajdujące się w zasobach wybranych Spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
5. Usługę należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym następującymi aktami prawnymi:
a) Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami
b) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz.U. nr 2022 poz.1392)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278),
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 rr. w sprawie książki obiektu
budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 2778), (Dz.U.
2022 poz. 1225),
e) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie wraz z załącznikiem, który stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836).
g) Ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zm.)
h) Normą PN - HD 60364.
Z przeglądów budowlanych wyłącza się:
o badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji
aparatów,
o Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych,
o Sprawdzenie stanu zanieczyszczeń przewodów dymowych i spalinowych,
o Sprawdzenie sprawności instalacji wentylacji grawitacyjnej,
o Sprawdzenie urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.
6. W zakres prac wchodzi wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych
wewnętrznych i zewnętrznych wynikających z zasad wiedzy technicznej, w tym z zakresu opisanego w art.
62 Ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów dla tych instalacji, obowiązujących na dzień
wykonywania kontroli.
7. Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy lub Wykonawcom prac, w których zakres wchodzi wykonanie
kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych wynikających z zakresu
norm:
o Normą PN-HD 920
o Normą PN-HD 921
o Normą PN-EN 50678
o Normy IEC 60076
8. Wybrany Wykonawca lub Wykonawcy, realizujący Umowy będą zobowiązani przygotować na każdy rok
harmonogram wykonywania robót.
9. Wybrany Wykonawca lub Wykonawcy, realizujący Umowy będą zobowiązani do prawidłowego doboru
zakresu, metodyki i kryterium oceny wykonywania kontroli.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany liczby obiektów podlegających przeglądom budowlanym i/lub
kontrolom instalacji elektrycznej i piorunochronnej, z uwagi np. na ich sprzedaż, zakup nowych obiektów,
objęcie obiektów procesem inwestycyjnym itp.
11. Wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego ze zmiany listy budynków będzie dokonywana
każdorazowo na podstawie stawek jednostkowych określonych w cennikach stanowiących Załącznik nr 10 i
nr 11 do Zapytania ofertowego.
12. Zmiana liczby i/lub powierzchni obiektów nie wymaga aneksu do umowy.
13. Zamawiający każdorazowo w Zleceniu określi budynki i budowle, w których należy wykonać usługi w danym
roku - dotyczy Zadania nr 2.
14. Zamawiający zastrzega sobie, że stawki zawarte w ofercie Wykonawcy będą obowiązywały przez cały okres
trwania umowy.
15. Wykonawca nie będzie doliczał żadnych dodatkowych narzutów wynikających ze sposobu organizacji robót,
ani też żadnych kosztów za materiały, urządzenia czy sprzęt użyty do realizacji robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić, iż usługi będą realizowane w działających obiektach z czynnymi
urządzeniami i instalacjami.
2. Jednoroczny i półroczny przegląd budynków
kontrolę okresową jednoroczną budynku, należy wykonać co najmniej raz w roku w terminie ustalonym w
harmonogramie stanowiącym Załącznik do umowy
W przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 przeglądu (kontroli) trzeba dokonać kontroli okresowej co
najmniej dwa razy w roku:
o do 31 maja - przegląd wiosenny budynków, obiektów wielkopowierzchniowych;
o do 30 listopada - przegląd jesienny budynków, obiektów wielkopowierzchniowych.
3. Pięcioletni przegląd budynków - okresowa kontrola budynku, wykonywana co najmniej raz na 5 lat, polega na
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia.
4. Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach znajdujących się w
zasobach wybranych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.
5. Terminy realizacji poszczególnych usług będą uzgadniane z Zamawiającym każdorazowo przed rozpoczęciem
realizacji poszczególnych zleceń.
6. Zamawiający przewiduje roczne realizacje zamówienia przez udzielanie zleceń zadaniowych zgodnie z
potrzebami Zamawiającego - dotyczy Zadania nr 2.
7. Zamawiający wymaga, aby opracowanie i przedstawienie harmonogramu robót na dany rok odbywało się do 31
stycznia tego roku.

Dokument nr: 21/PN/2024

Składanie ofert:
Oferty powinny wpłynąć do dnia 8 maja 2024 roku do godz. 12.00., w formie papierowej na adres Polski
Holding Nieruchomości S.A., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, piętro V, kancelaria lub w formie
elektronicznej na adres e-mail: przeglady-bzn@phnsa.pl

Miejsce i termin realizacji:
V.Termin wykonania zamówienia:
1. Zamawiający przewiduje zawarcie umów na okres 36 m-cy, które będą obowiązywały:
a. dla ZADANIA 1 od dnia 01.06.2024 roku do dnia 31.05.2027 roku.
b. dla ZADANIA 2 od dnia 01.06.2024 roku do dnia 31.05.2027 roku.

Wymagania:
VII. Wizja lokalna i udostępnienie materiałów dodatkowych:
3. Wizja lokalna nie jest wymagana, ale Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej Obiektów
wybranych przez Oferenta.
4. Wizji lokalnej wybranych nieruchomości należy dokonać przed złożeniem oferty, w terminie uzgodnionym z osobą
wskazaną do kontaktu - przedstawicielem Zamawiającego Magdalena Szymanek, tel. 691 550 216, e-mail:
magdalena.szymanek@phnsa.pl
5. Podczas wizji Wykonawca ma możliwość zapoznania się z nieruchomościami objętymi przedmiotem zamówienia
oraz zebrania informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania kompletnej oferty/ofert.
5. Odbyta wizja lokalna powinna zostać potwierdzona w formie Oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
którego wzór stanowi Załącznik nr 14 do Zapytania ofertowego, dołączonego do oferty.
6. Wycenę przedmiotu zamówienia należy sporządzić na podstawie materiałów przetargowych, które Zamawiający
udostępni oferentom.
7. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią materiałów przetargowych udostępnionych
przez Zamawiającego w wersji elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 16 do zapytania ofertowego
8. Warunki, które muszą zostać spełnione przed przystąpieniem do wizji lokalnej i udostępnieniem materiałów i
dokumentacji dodatkowej.
a. wcześniejsze złożenie Zobowiązania do zachowania poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego wraz z dokumentami określonymi w pkt. b.-d.
b. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub dokumentu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. złożenie pełnomocnictwa imiennego do złożenia w imieniu Wykonawcy Zobowiązania do zachowania poufności,
d. przedstawienie do wglądu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości osoby składającej
oświadczenie na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.
9. Oświadczenie wraz z załącznikami w wersji oryginalnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Polski Holding
Nieruchomości S.A. Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa lub przesłać w wersji elektronicznej, opatrzone
podpisem kwalifikowanym na adres: marzena.krajewska@phnsa.pl i magdalena.szymanek@phnsa.pl
10. Po złożeniu Zobowiązania do zachowania poufności wraz z dokumentami określonymi powyżej Zamawiający
udostępni Załącznik nr 10 i Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego w wersji elektronicznej.
XIX.Wadium:
1. Wadium wymagane.
2. Wysokość wadium wynosi:
a. dla zadania 1 i 2 - 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych),
b. dla zadania 1 - 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
c. dla zadania 2 - 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)
Wadium w pieniądzu powinno zostać wniesione do dnia 8 maja 2024 roku do godz. 9.00.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancji bankowej,
c. gwarancji ubezpieczeniowej.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.