Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 695 69 95 faks 22 695 66 87, tel. (22) 695-64-74, tel. 723 996 072
wbzk@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 695 69 95 fa
Termin składania ofert: 2024-04-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie fabrycznie nowego asortymentu na potrzeby
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z poniższymi parametrami:
1) Przedłużacz bębnowy jednofazowy - 5 sztuk
o Charakterystyka:
? Długość: 35 metrów
? Rodzaj kabla: gumowy
? Ilość żył: 3
? Przekrój kabla: 3*2,5 mm2
? Izolacja wzmocniona, odporna na trudne warunki pracy
i czynniki pogodowe (deszcz, mróz)
? Uziemienie: przez bolec
? Bezpiecznik: termiczny
? Wtyczka zasilająca: hermetyczna z IP 65
? Liczba gniazd z bolcem ochronnym: 4 (4*16A 230V 2P+Z)
? Z zabezpieczeniem w postaci klapek z IP65
? Stopień ochrony: IP 65
? Napięcie: 230 V
? Bęben z możliwością zwijania i rozwijania na stojaku (opcjonalnie
wyposażony w hamulec)
? Certyfikat: CE
2) Przedłużacz bębnowy jednofazowy - 10 sztuk
o Charakterystyka:
? Długość: 15 metrów
? Rodzaj kabla: gumowy
? Ilość żył: 3

? Przekrój kabla: 3*2,5 mm2
? Izolacja wzmocniona, odporna na trudne warunki pracy
i czynniki pogodowe (deszcz, mróz)
? Uziemienie: przez bolec
? Bezpiecznik: termiczny
? Wtyczka zasilająca: hermetyczna z IP 65
? Liczba gniazd z bolcem ochronnym: 4 (4*16A 230V 2P+Z)
? Z zabezpieczeniem w postaci klapek z IP65
? Stopień ochrony: IP 65
? Napięcie: 230 V
? Bęben z możliwością zwijania i rozwijania na stojaku (opcjonalnie
wyposażony w hamulec)
? Sygnalizacja włączonego zasilania
? Certyfikat: CE

Dokument nr: WBZK-XI.271.30.2024.WŚ

Składanie ofert:
VI. Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 18 kwietnia 2024r. do
godz. 12:00 drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony
Cywilnej w miejscowości Nowe Grobice, Ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

Wymagania:
III. Kryteria oceny ofert
1. Cena - 100%.
IV. Warunki realizacji zamówienia
1. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy w
przypadku gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na
wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty;
2. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem
bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia
płatności w banku zamawiającego.
V. Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Informacja o dokumentach jakie wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
VIII. Informacja dotycząca negocjacji z wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
IX. Inne informacje o zamówieniu
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
2) dotyczące wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
f) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy
przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Kontakt:
X. Informacja o sposobie komunikacji zamawiającego z wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym:
1. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
p. Tomasz Oleksiński, nr tel. (22) 695-64-74, adres email: toleksinski@mazowieckie.pl
p. Daniel Samoraj, nr tel. 723 996 072, adres e-mail: dsamoraj@mazowieckie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.