Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
32z dziś
6042z ostatnich 7 dni
20543z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarno-hydraulicznych oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarno-hydraulicznych oraz narzędzi

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Sadków 9
26-600 Radom
powiat: Radom
ed.falkiewicz@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/42blsz/public/postepowanie?postepowanie=65664446
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup oraz dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarno-hydraulicznych oraz narzędzi dla jednostek podległych 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Materiały budowlane dla SOI Radom.
Materiały elektryczne dla SOI Radom.
Materiały hydrauliczne dla SOI Radom.
Materiały do konserwacji kwaterunku Radom.
Materiały do konserwacji sprzętu sprzętu lotniskowego Radom.
Materiały budowlane dla SOI Grójec.
Materiały elektryczne dla SOI Grójec.
Materiały sanitarne dla SOI Grójec.
Materiały budowlane dla SOI Sochaczew i Borzęcin.
Materiały elektryczne dla SOI Sochaczew i Borzęcin.
Materiały hydrauliczne dla SOI Sochaczew i Borzęcin.
Tarcica dla SOI Sochaczew i Borzęcin.

CPV: 44111000-1, 31500000-1, 31200000-8, 44400000-4, 44423000-1, 03419000-0

Dokument nr: 2024/BZP 00283669, 19/TP/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-25 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/42blsz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu (Portal e-Usług SMARTPZP) dostępnego
pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/42blsz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx, rtf, odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4.Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania
5.Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub elektronicznego podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6.Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
7.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
8.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach
po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
9.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Portalu SmartPZP dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu portal.smartpzp.pl znajdują się w zakładce ,,e-learning" na stronie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/42blsz/elearning.
10.Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Portalu SmartPZP prosi o kontakt z Infolinią techniczną (pod numerem +48 22 123 77 97 lub poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie), która udziela wszystkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Systemu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy Ul. Sadków 9 nr tel.: 261 511 500;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: jw4938@ron.mil.pl.
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/42blsz/public/postepowanie?postepowanie=65664446
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-25 09:45
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/42blsz

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.