Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
przetargi@bppt.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/914632
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli wraz z montażem do budynku Przedszkola na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do wskazanych przez Zamawiającego miejsc w obiekcie przedszkola. Dostarczenie Przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą: transportem, rozładunkiem, wniesieniem mebli i wyposażenia, montażem, itp. Wykonawca
odpowiedzialny będzie za uprzątnięcie miejsca instalacji/montażu mebli i wyposażenia, zabranie z miejsca dostawy wszystkich opakowań ochronnych, elementów zabezpieczających, montażowych i środków transportu.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ.

CPV: 39161000-8, 39121000-6,39141300-5,37520000-9,39113000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00283964, PT/KZ/01/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-22 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/bppt
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/bppt
Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
przetargi@bppt.p
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
(dalej jako: ,,platforma").
2. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:
przetargi@bppt.pl
4. Oferty oraz oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 uPzp, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty w postępowaniu może odbywać się bez posiadania
konta.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformy dla użytkowników
(wykonawców).
7. Zamawiający rekomenduje użycie przez wykonawców następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt.
8. W ramach platformy dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są
przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza ,,wyślij wiadomość".
9. Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików poprzez platformę wynosi 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana
maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone przez platformę pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie
PT/KZ/01/2024
10. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę.
11. Zamawiający przekazuje link do jego profilu na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/bppt, gdzie będzie możliwość
odnalezienia niniejszego postępowania po kliknięciu w zakładkę ,,Postępowania".
Szczegółowe informacje w zakresie sposobu komunikacji między zamawiającym a wykonawcami określa rozdział XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoski Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2) Pana/Pani dane nie podlegają współadministrowaniu,
3) Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pocztą tradycyjną na adres
siedziby Zamawiającego, pod adresem e-mail: biuro@bppt.pl lub pod numerem telefonu 506 012 947,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: PT/KZ/01/2024, pn. DOSTAWA mebli wraz z montażem do budynku przedszkola na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Wykonawca składa do oferty oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
12) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu
terminu do ich wniesienia.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady
jawności, o których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.
Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający
nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/914632
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-22 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/00).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak, aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na następujące konto bankowe Zamawiającego: 05 1160 2202 0000 0002 5584 6944 z dopiskiem wadium w postępowaniu pn. ,,Dostawa mebli wraz z montażem, postęp. o nr: PT/KZ/01/2024"
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Ponadto gwarancja powinna być nie odwoływalna oraz płatna na pierwsze żądanie.
11. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 uPzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PT/KZ/01/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do wskazanych przez Zamawiającego miejsc w obiekcie przedszkola. Dostarczenie Przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą: transportem, rozładunkiem, wniesieniem mebli i wyposażenia, montażem, itp. Wykonawca
odpowiedzialny będzie za uprzątnięcie miejsca instalacji/montażu mebli i wyposażenia, zabranie z miejsca dostawy wszystkich opakowań ochronnych, elementów zabezpieczających, montażowych i środków transportu.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39121000-6 - Biurka i stoły
39141300-5 - Szafy
37520000-9 - Zabawki
39113000-7 - Różne siedziska i krzesła
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny i badania ofert:
a. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów.
b. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.
c. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.
d. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.
e. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
L.p. KRYTERIUM OCENY OFERT WAGA KRYTERIUM
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji na siedziska (meble atestowane) i meble biurowe, 10%
3. Okres gwarancji na meble metalowe 10%
4. Okres gwarancji na siedziska (w tym wiszące), elementy tapicerowane do zabawy, pufy, urządzenia sportowe 10 %
5. Okres gwarancji na meble przedszkolne i pozostałe niestandardowe elementy 10 %
3. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:
PC = K + O1+O2+O3+O4
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Cena"
O1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na siedziska (meble atestowane) i meble biurowe"
O2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na meble metalowe "
O3 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na siedziska (w tym wiszące), elementy tapicerowane do zabawy, pufy, urządzenia sportowe "
O4 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na meble przedszkolne i pozostałe niestandardowe elementy"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na siedziska (meble atestowane) i meble biurowe,
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na meble metalowe
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na siedziska (w tym wiszące), elementy tapicerowane do zabawy, pufy, urządzenia sportowe
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na meble przedszkolne i pozostałe niestandardowe elementy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 6
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W ramach niniejszego warunku wykonawca ma obowiązek wykazać, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł,
d) zdolności technicznej lub zawodowej - niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w ramach jednej umowy dostawę mebli biurowych wraz montażem dla jednostki publicznej, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto.
UWAGA: Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu może powołać się na łączną wartość dwóch lub większej liczby dostaw mebli wraz z montażem zrealizowanych w ramach jednej umowy. Wykonawca nie może powołać się na łączną wartość dostaw mebli z montażem, które były realizowane na podstawie odrębnych umów, nawet, jeżeli zostały wykonane na rzecz tego samego Zamawiającego.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,
art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie określonym w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,
art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. c SWZ Zamawiający wymaga:
złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. d SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia na zasadach określonych poniżej:
wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wskazanych w rozdziale VII ust. 1 lit. d) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wyżej wskazany wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe w postaci fotografii, grafiki lub wizualizacji wszystkich produktów oferowanych Zamawiającemu. Rekomendowane jest dostarczenie zdjęć mebli: z przodu, z profilu, z góry, oraz zdjęć charakterystycznych mechanizmów regulujących i montażowych - jeśli występują. UWAGA: Wykonawca może w ramach wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych złożyć rysunki, szkice, projekty lub wizualizacje zaoferowanych produktów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe w postaci fotografii wszystkich produktów oferowanych Zamawiającemu w ramach
zamówienia publicznego w wysokiej rozdzielczości. Wymagane jest zdjęcie mebla: z przodu, z profilu, z góry, oraz zdjęcia
charakterystycznych mechanizmów regulujących i montażowych - jeśli występują. Format zdjęć: A4.
Zgodnie z art. 107 ust. 2 uPzp jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
3. Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w rozdziale XIII SWZ.
4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (zwany w niniejszym dokumencie jako: ,,podmiot udostępniający") na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) zobowiązania podmiotu udostępniającego, które będzie określało:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
b) w celu wykazania braku istnienia wobec podmiotu udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez podmiot udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
5. Dowód wniesienia wadium, który wykonawca wnosi w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 uPzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
7. Przedmiotowe środki dowodowe w postaci fotografii, grafiki lub wizualizacji wszystkich produktów oferowanych Zamawiającemu. Rekomendowane jest dostarczenie zdjęć mebli: z przodu, z profilu, z góry, oraz zdjęć charakterystycznych mechanizmów regulujących i montażowych - jeśli występują. UWAGA: Wykonawca może w ramach wyżej wskazanych przedmiotowych środków dowodowych złożyć rysunki, szkice, projekty lub wizualizacje zaoferowanych produktów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w następującej wysokości: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/00).
2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w formie dokumentu elektronicznego musi być przekazane do Zamawiającego tak, aby skutecznie wpłynęło do terminu składania ofert oraz musi być sporządzone w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zamawiający zaleca sporządzenie dokumentu elektronicznego wadium w postaci pliku pdf.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na następujące konto bankowe Zamawiającego: 05 1160 2202 0000 0002 5584 6944 z dopiskiem wadium w postępowaniu pn. ,,Dostawa mebli wraz z montażem, postęp. o nr: PT/KZ/01/2024"
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 5 lit. b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Ponadto gwarancja powinna być nie odwoływalna oraz płatna na pierwsze żądanie.
11. Oferta wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 uPzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane
pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
2) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale
SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 3) niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty
potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe
dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:
a) nastąpi obniżenie ceny;
b) nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
c) zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;
d) zmiany cen jednostkowych lub wynagrodzenia wykonawcy na niższe niż zaoferowane;
e) zmiany stawki podatku VAT - przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT oraz wyjaśnienia i uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany stawki VAT. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać dodatkowych wyjaśnień;
f) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;
g) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.;
h) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, elementów, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy;
i) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
j) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według cen rynkowych z dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający zapewnia realizację co najmniej 70% wartości niniejszego zamówienia;
k) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą.
2. Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję przedmiotu zamówienia objętego umową, na inne meble o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny mebli, na które została podpisana umowa. W przypadku zaprzestania lub zawieszenia produkcji towaru objętego umową wykonawca winien udokumentować ten fakt.
3. Zamawiający dopuszcza również zmianę terminu realizacji umowy, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co Wykonawca ma obowiązek wykazać.
Reszta dopuszczalnych zmian opisana w par. 12 wzoru umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Sposób oceny i badania ofert:
a. Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów.
b. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.
c. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.
d. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.
e. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
L.p. KRYTERIUM OCENY OFERT WAGA KRYTERIUM
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji na siedziska (meble atestowane) i meble biurowe, 10%
3. Okres gwarancji na meble metalowe 10%
4. Okres gwarancji na siedziska (w tym wiszące), elementy tapicerowane do zabawy, pufy, urządzenia sportowe 10 %
5. Okres gwarancji na meble przedszkolne i pozostałe niestandardowe elementy 10 %
3. Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:
PC = K + O1+O2+O3+O4
PC - całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Cena"
O1 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na siedziska (meble atestowane) i meble biurowe"
O2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na meble metalowe "
O3 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na siedziska (w tym wiszące), elementy tapicerowane do zabawy, pufy, urządzenia sportowe "
O4 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji na meble przedszkolne i pozostałe niestandardowe elementy"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na siedziska (meble atestowane) i meble biurowe,
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na meble metalowe
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na siedziska (w tym wiszące), elementy tapicerowane do zabawy, pufy, urządzenia sportowe
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na meble przedszkolne i pozostałe niestandardowe elementy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.