Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 328 60 01, fax 22 328 60 50
u.grzeszczak@pgsw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 328 60 01, f
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: ,,Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi" - (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik Nr 2).
1.1. W celu należytego przygotowania oferty, istnieje konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi.
W związku z powyższym Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na 18.04.2024 r. w godz. 08:30 -14:30. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numer (tel. (42) 675 06 85) w celu dopełnienia potrzebnych formalności związanych z wejściem na teren Zakładu Karnego przy Ul. Beskidzkiej 54, 91-612 Łódź.
1.2. Jeżeli Wykonawca dokonał wizji lokalnej w ZK Nr 1 w Łodzi Ul. Beskidzka 54 przy okazji innego postępowania i znane są mu pomieszczenia, w których będą montowane i instalowane regały może złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: 2/04/2024

Składanie ofert:
10. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 22.04.2024 r. o godz. 11:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 03.06.2024 r. 2.1. DOSTAWA przedmiotu zamówienia - sukcesywnie w terminie trwania umowy.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: Cena - waga 100 % - szczegółowy opis kryterium oceny ofert zawiera Załącznik Nr 3.
5. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca oraz dokumenty jakie powinien złożyć do oferty.
1) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny KRS/ CEiDG (jeżeli Wykonawca w treści oferty wskaże adres pod, którym można pobrać dokument rejestrowy - Zamawiający zrobi to samodzielnie).
6. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 6.
1. Oferta oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę wraz z załącznikami (w postaci skanu) należy przesłać na adres e-mail: - u.grzeszczak@pgsw.pl (z dopiskiem Oferta na przedmiot zamówienia
...................) lub złożyć w formie pisemnej na adres Zamawiającego (sekretariat), z zastrzeżeniem, że
oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do dnia i godziny składania ofert, bez względu na formę jej
złożenia. W przypadku złożenia Oferty w formie pisemnej należy umieścić ją w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta może być też złożona w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełnioną i podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego,
3) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy,
5) Oświadczenie dotyczące wizji lokalnej stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego (jeśli dotyczy).
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych dokumentów/oświadczeń lub dokumenty/oświadczenia są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie tylko Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury zakupowej na każdym jej etapie w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego albo dokonanie zakupu nie leży w interesie Zamawiającego, a o unieważnieniu procesu zakupowego Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej.
13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu procedury zakupowej Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1, zwane dalej: RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w ofercie.

Kontakt:
3. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami - Urszula Grzeszczak, e-mail: u.grzeszczak@pgsw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.