Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont konserwatorski wieży dzwonnej Bazyliki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont konserwatorski wieży dzwonnej Bazyliki

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Parafia Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
Plac Mariacki 5
31-042 Kraków
powiat: Kraków
Numer telefonu: +48 668 608 269
administracja@mariacki.com
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: Numer telefonu: +48
Termin składania ofert: 2024-05-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:
Remont konserwatorski wieży dzwonnej Bazyliki Mariackiej w Krakowie
Opis przedmiotu zamówienia
Ł Inwestycja obejmie w szczególności:
1. Badania i prace projektowe Etap I (Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, w zakresie zgodnym z PF11) :
Badania (18. B):
- chemiczne
- fizyczne
- mikrobiologiczne
- dendrologiczne
- konstrukcyjne o historyczne
Dokumentacja (18. C):
- dokumentacja konserwatorska
- opracowania pisemne
- opracowanie naukowe
- dokumentacja fotograficzna
- dokumentacja wizualna oparta o techniki cyfrowe
- projekt konserwatorski
2. Remont konstrukcji drewnianej wieży Etap I:
- oczyszczenie konstrukcji i deskowania zabezpieczenie nowego deskowania
- uzupełnienie i naprawa konstrukcji drewnianej
- wzmocnienie konstrukcji
- wykonanie uzupełnień ubytków drewna
- demontaż stopnic
- demontaż poręczy
- klejenie pęknięć drewna
- dwustronne wzmocnienie belek podestowych
3. Naprawa konstrukcji murów, konserwacja wątków ceglanych i elementów kamiennych Etap I
- oczyszczenie ścian wnętrza wieży
- wykonanie i montaż ściągów
- wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych
- wykonanie spoinowania murów
- wykonanie wzmocnienia portali kamiennych
- wykonanie konserwacji tynków
4. Konserwacja elementów metalowych Etap I:
- oczyszczenie i konserwacja
5. Konserwacja okiennic Etap I:
wykonanie oczyszczania z istniejących nawarstwień
- wykonanie odgrzybiania
- wykonanie uzupełnień
- wymiana uszkodzonych elementów
- naprawa/wymiana systemów otwierania
6. Konserwa zespołu dzwonów Etap I

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do 17.05.2024 r. r., do godz. 11:00.
Miejsce składania ofert:
17. w formie pisemnej - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5, Administracja
1) w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym - adres poczty elektronicznej: administracja@mariacki.com
3. Za termin bożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wymagania:
Tryb udzjelenia zamówienia
1. Do przedmiotowego postępowania zakupowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021r. póz. 1129 z późn. zm.)
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje będą dotyczyć wyłącznie łych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 2351) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 póz. 682)
1. Wizja lokalna: w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem inwestycji obowiązuje odbycie obowiązkowej wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 16.04.2024 r. o godz. 08:30. O zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy zawiadomić Zamawiającego na co najmniej 1 dzień roboczy przed terminem wizji, wysyłając pisemną informację o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej na adres e-mail: m.mroz@mariacki.com
Podczas wizji lokalnej Wykonawcy będą zobowiązani wpisać się na listę obecności przygotowaną przez Zamawiającego z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy firmy Wykonawcy. Oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej zostanie odrzucona.
2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do udzjelenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego, na zasadach określonych we wzorze umowy. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego, na zasadach określonych we wzorze umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały
miejsce w okresie realizacji przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia.
Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie nie wcześniej niż ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną w formule ,,zaprojektuj i buduj", o wartości kontraktu nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto.
b) co najmniej jedną robotę budowlano- konserwatorską polegającą na konserwacji wątku kamiennego i ceglanego o wartości kontraktu nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.
c) co najmniej jedną robotę budowlano- konserwatorską polegającą na zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej o powierzchni min. 1 500,0 m2 w obiekcie zabytkowym.
W przypadku, gdy wartość roboty budowlanej lub usługi będzie określona w innej walucie niż w złotych
polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu
złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień
zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej.
2. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia:
a) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą:
-ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z PB, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
-aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
- posiadającego co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
-w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję kierownika budowy podczas jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie drewnianego obiektu kubaturowego, wpisanego do rejestru zabytków.
b) osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika prac konserwatorskich, posiadającą:
- dyplom konserwatora dzieł sztuki który ukończył studia wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki spełniającym wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, póz. 2351),
- co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
c) osobę, która pełnić będzie funkcję projektanta, posiadającą:
- ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
d) osobę, która pełnić będzie funkcję konstruktora, posiadającą:
- ważne na dzień składania ofert uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
e) osobę, która pełnić będzie funkcję badacza architektury
Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a PB oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz dopuszcza się przynależność do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek.
Okresy realizacji prac wykazanych na potwierdzenie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia w tym samym czasie nie sumują się. Wymagany okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres wykonywania czynności w trakcie faktycznej realizacji robót. Okres doświadczenia zawodowego poszczególnych osób liczony będzie w miesiącach w ten sposób, że 1 rok doświadczenia zawodowego oznacza 12 miesięcy, dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu. Wykazanie różnych usług lub robót przebiegających w tym samym okresie czasu, zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu.
Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, winien zapewnić udział w jego realizacji osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje.
W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł,
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą harmonogramu prac z podziałem na etap projektowy oraz realizacyjny
Rozdział VI
Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) nie wykazali że spełnili warunki udziału w postępowaniu, a także nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Regulaminie,
b) nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów na wezwanie Zamawiającego w wymaganym terminie,
c) naruszyli obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy,
d) naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
e) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
i) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzanego postępowania,
g) są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym,
h) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Rozdział VII
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 lit. a i b, jest spełniony, jeżeli jeden z łych Wykonawców spełni te warunki w całości tzn. wykaże, że zrealizował obie roboty budowlane lub usługi wskazane w tych postanowieniach oraz wykona roboty budowlane lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia, do realizacji których wymagane jest doświadczenie określone w warunkach udziału w postępowaniu.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 lit. a)-c) jest spełniony, jeżeli osoby, o których mowa w tych postanowieniach, zostaną skierowane do realizacji zamówienia przez jakichkolwiek Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z przesłanek wymienionych w rozdziale VI pkt 1.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art, 366 Kodeksu Cywilnego.
Rozdział VIII
Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami łych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zobowiązanie, podpisane przez podmiot udostępniający zasoby, należy złożyć do oferty.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7 Jeżeli wiedza i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia podmiotu, o którym mowa w pkt 1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wiedzę i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 1. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 lit. a i b, jest spełniony, jeżeli podmiot udostępniający zasoby spełni te warunki w całości tzn. wykaże że zrealizował obie roboty budowlane lub usługi wskazane w tych postanowieniach
Rozdział IX
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy oraz kolejność działań
związanych z wyborem oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania oraz dołączyć do niej:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy/podmiotu udostępniającego
wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), dotyczące braku istnienia przesłanek do wykluczenia z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy/podmiotu udostępniającego
wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania;
3) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania;
4) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane tyły wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania;
5) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających posiadanie przez te osoby ważnych na dzień składania ofert uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i aktualnych zaświadczeń o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.
6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-2, składa każdy z tych Wykonawców,
9) Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej,
10) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych o której mowa w rozdz. V pkt. 6.
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a prawo do podpisania oferty nie wynika z informacji, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Kolejność działań związanych z wyborem oferty.
1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złoży wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstawy wykluczenia albo dokumenty te będą niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo udzjelenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia albo udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres oświadczenia woli Wykonawcy. Czynność uzupełnienia dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
3) Jeżeli Wykonawca nie doży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
4) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
6) Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
7) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
8) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
9) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
10) W ofercie, wykonawca ma obowiązek:
- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
11) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych i dokonać wyboru tej oferty.
12) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
Rozdział X
Informacje o sposobie porożu miewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz wykaz osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, a takie wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub pocztą elektroniczną.
2. Korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres m.mroz@mariacki.com
3. Korespondencję za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy kierować na adres siedziby zamawiającego Parafia Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 6, po upłynięciu którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
7. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem i treść pytań wraz z wyjaśnieniem umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.
8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania.
9. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym
w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku zamawiający zamieści na stronie internetowej opis dokonanych zmian i przedłuży termin składania ofert, jeżeli zmiany będą istotne dla ich sporządzenia.
Rozdział XI
Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 z zaznaczeniem, że dotyczy zapytania ofertowego na Remont konserwatorski wieży dzwonnej Bazyliki Mariackiej w Krakowie
4. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium zostanie odrzucona.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania.
Rozdział XII
Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni, to jest do 19.06.2024 r.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział XIII
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzezroczystym opakowaniu w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, 31-042 Kraków, Plac Mariacki 5
6. Na kopercie(opakowaniu) winny znaleźć się Nazwa i adres wykonawcy, nazwa zadania:
Remont konserwatorski wieży dzwonnej Bazyliki Mariackiej w Krakowie
Oraz dopisek:
Nie otwierać przed dniem 20.05.2024 r. godz. 10:00
7. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert, tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
8. Ofertę można sporządzić również w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie przesłać na adres poczty elektronicznej administracja@mariacki.com
Tak sporządzoną ofertę należy zaszyfrować hasłem składającym się z minimum 8 znaków. Oferta, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Po terminie składania ofert, a przed terminem ich otwarcia należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej hasło niezbędne do otwarcia oferty.
9. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego ma być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne, czego dowód winien znaleźć się w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zamawiający wezwie do uzupełnienia tego braku.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
11. Jeżeli oferta zawiera informacje, które według Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas informacje takie nie będą ujawniane. Informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony ,,Tajemnica przedsiębiorstwa -- nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym Zapytaniem przygotowanie ww. pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
12. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
13. Zaleca się, aby oferta sporządzona w formie pisemnej była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem zawiadomienia Zamawiającego w sposób określony w pkt 5 lub 7, z zawarciem informacji "zmiana".
15. Wykonawca może wycofać ofertę przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem zawiadomienia Zamawiającego w sposób określany w pkt 5 lub 7, z zawarciem informacji "wycofanie"
16. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
4. Zamawiający z otwarcia ofert sporządzi protokół, który udostępni na swojej stronie internetowej lub na pisemny wniosek Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Protokół będzie zawierał w szczególności: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen i pozostałych kryteriów oceny ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej: www.mariacki.com informację z otwarcia ofert, zawierającą dane, o których mowa w pkt 7.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przedwczesne otwarcie lub zaginięcie oferty oznaczonej niezgodnie z powyższym opisem.
Rozdział XV
Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona przez Wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) wykluczonego z udziału w postępowaniu;
3) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
7) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział XVI
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić inne podatki i opłaty.
2. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z poprawnym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.
4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto z uwzględnieniem wartości podatku VAT oraz określenia ceny netto.
6. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia, należy przewidzieć cały przebieg wykonania robót, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
8. Rażąco niska cena: W razie zaistnienia wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę ceny wykonania zamówienia, Zamawiający może zbadać cenę oferty. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
b) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;
c) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
d) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
e) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
f) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
g) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
h) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert -zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych - zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień w przedmiotowym zakresie.
Rozdział XVII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający będzie oceniać oferty według następujących kryteriów i ich wag:
1) cena-60pkt,
2) dodatkowy okres gwarancji - 20 pkt,
3) doświadczenie kierownika budowy - 20 pkt.
3. Punkty w kryterium ,,cena" przyznawane będą za zaoferowaną przez wykonawcę cenę brutto za wykonanie zamówienia.
4. Punkty przyznane w kryterium ,,cena" zostaną obliczone według następującego wzoru: C = (Cn/Cb) * 60 pkt* 100, gdzie: C - ilość punktów przyznanym w kryterium ,,cena", Cn - najniższa cena brutto spośród ofert Cb - cena brutto oferty badanej.
5. Punkty w kryterium ,,dodatkowy okres gwarancji" przyznawane będą za zaoferowany przez wykonawcę dodatkowy okres gwarancji na zamówienie, które wykonawca oferuje wykonać, ponad minimalnie wymagany okres 60 miesięcy.
6. Punkty przyznane w kryterium ,,dodatkowy okres gwarancji" zostaną obliczone według następującego wzoru: GD = (GDb/GDn) * 20 pkt, gdzie: GD - ilość punktów przyznanych w kryterium ,,dodatkowy okres gwarancji", GDb - dodatkowy okres gwarancji zawarty w ofercie badanej, GDn - najdłuższy dodatkowy okres gwarancji spośród ofert.
7. Punkty w kryterium ,,doświadczenie kierownika budowy" przyznawane będą za ilość zrealizowanych umów osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, podczas których pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
8. Punkty przyznane w kryterium ,,doświadczenie kierownika budowy" zostaną obliczone według następującego wzoru: DKb = (DKb/DKn) * 20 pkt, gdzie: DKb - ilość punktów przyznanych w kryterium ,,doświadczenie kierownika budowy", DKb - ilość realizacji kierownika budowy w ofercie badanej, DKn - największa ilość realizacji spośród ofert.
9. Łączna ilość punktów przyznanych ofercie zostanie obliczona według następującego wzoru: P = C + GD + DKb, gdzie: P - łączna ilość punktów przyznanych ofercie, C - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,cena", GD - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,okres gwarancji", DKb - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ,,doświadczenie kierownika budowy".
10. Punkty w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna ilość punktów zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
11. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Rozdział XVIII
Informacja o wyniku postępowania
1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający, za pomocą poczty elektronicznej, poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, i
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub
3) unieważnieniu postępowania.
2. Informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3, zamawiający udostępni na stronie internetowej https://mariacki.com
Rozdział XIX
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, odrębną dla każdej części zamówienia: zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy, Zamawiający może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum).
Rozdział XX Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert wariantowych;
2) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kontakt:
.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Michał Mróz

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.