Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00, tel. 87-615-60-52
sekretariat@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 615-60-00, 8
Termin składania ofert: 2024-04-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco".
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 45233142 - 6

Otwarcie ofert: 4) Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2024 r. o godz. 10.15, II piętro - pokój nr 28

Składanie ofert:
2) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"
Nie otwierać przed 18.04.2024 r. godz. 10.15
3) Ofertę należy złożyć w terminie do 18.04.2024 r. do godz. 10.00
8. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, pok. nr 3

Miejsce i termin realizacji:
5. Czas realizacji zamówienia:
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
1) posiadające wiedzę i doświadczenie,
2) dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6. Tryb postępowania oraz informacje dodatkowe
1) Postępowanie przeprowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego w oparciu o zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamówienia, przesunięcia terminu składania ofert oraz odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i nie będzie rodzić żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego na piśmie lub mailowo z pytaniami o wyjaśnienie warunków realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż na dwa dni robocze przed terminem złożenia oferty.

7. Instrukcja dla oferenta
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
9. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów, tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru:
(cena najniższa : cena badanej oferty) x 100 pkt
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

10. Ogłoszenie wyników
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

11. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastąpi na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3.

Informacja o podstawie wykluczenia
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia2 9 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Uwagi:
Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa Pzp"), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).
5. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
6. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie
publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
12. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Magda Zymkowska - tel. 87-615-60-52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.