Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6011z ostatnich 7 dni
21759z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej

Data zamieszczenia: 2024-04-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54
39-100 Ropczyce
powiat: ropczycko-sędziszowski
zp@zozropczyce.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ropczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup, dostawa i montaż aktywnych kompensatorów mocy biernej (2 szt.) układów pomiarowo - rozliczeniowych do Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp, Ul. 3 - go Maja 2".
Szczegółowy zakres określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących integralną część niniejszego zapytania.

Dokument nr: Dz_2024_10

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój nr 130) w dniu 18.04.2024 r. o godz. 10:10.

Specyfikacja:
Wszelkie dane dotyczące zamówienia (formularz ofertowy, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wzór umowy) można pobrać z plików umieszczonych pod ogłoszeniem lub jeżeli nie zostały zamieszczone uzyskać po wcześniejszym przesłaniu pocztą elektroniczną prośby na adres zp@zozropczyce.pl .

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 18.04.2024 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: zp@zozropczyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Kryteria oceny oferty
cena 100 %.
Do składanych ofert należy dołączyć:
a) podpisane elektronicznie (zgodnie z wymogami określonymi w pkt 10 niniejszego ogłoszenia) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
SKŁADANIE OFERT
10.1 Zamawiający wymaga składania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu Oferty przez wykonawcę jest poczta elektroniczna.

10.2.1 Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

10.2.2. Instrukcja składania oferty przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej

Krok 1
Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając ofertę
przy pomocy dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie oferty i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub innym dokumencie inicjującym postępowanie.

Zamawiający zaleca użycie następujących formatów przesyłanych danych: .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES .zip, .7Z.

Krok 2
Po stworzeniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. Nie dopuszczalne jest przesłanie skanów dokumentów.
Krok 3
Stworzona i podpisana Oferta powinna zostać skompresowana do formatu .zip .7zip .rar lub innego pliku archiwum wraz z innymi dokumentami wymaganymi w postępowania przez zamawiającego oraz zaszyfrowana (opatrzona hasłem dostępowym). W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje oferte (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
Krok 4
Wykonawca przesyła zamawiającemu podpisany i zaszyfrowany plik z ofertą na adres e-mail: zp@zozropczyce.pl w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego oferta dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.
Wykonawca, przesyłając ofertę może żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę.

Datą przesłania oferty będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej ofertę z serwera pocztowego zamawiającego.
Złożenie oferty faksem lub na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne.
Złożenie skanu oferty jest niedopuszczalne.

Krok 5
Bezpośrednio po upływie terminu składania ofert Wykonawca przekazuje zamawiającemu hasło dostępu do pliku oferty. Treść maila może zawierać również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych . Wykonawca może przesłać Zamawiającemu niezaszyfrowaną ofertę na własne ryzyko i odpowiedzialność. Oferty niezaszyfrowane również będą traktowane jako prawidłowo złożone.
Krok 6
W przypadku wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na wskazany wyżej adres poczty elektronicznej. W takim przypadku nie jest wymagane szyfrowanie dokumentów.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", ZOZ informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@zozropczyce.pl
Po rozpatrzeniu skargi podejmiemy działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wersja papierowa dokumentu ,,Polityki Ochrony Danych Osobowych" znajduje się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Uwagi:
UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyn dla potencjalnych wykonawców, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Przedmiotowe postępowanie może zostać unieważnione jeżeli nie złożono żadnej oferty;
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
stan faktyczny uzasadniający celowość udzielenia zamówienia uległ istotnej zmianie;
wystąpią inne istotne okoliczności.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.